- Regjeringen har lyttet til mange av NITOs innspill de siste ukene, men vi hadde ønsket at det ble gjort mer for verftsindustrien, sier NITO-president Trond Markussen. - Det burde og vært mer trykk på den grønne omstillingen. 

NITO er skuffet over manglende satsing på karbonfangst og lagring (CCS). - Finansieringsbeslutning for en fullskala CCS verdikjede ville vært et viktig bidrag for å skape arbeidsplasser på kort og lang sikt, og samtidig bidra til utslippskutt globalt, sier Markussen. 

- Vi er også skuffet over at regjeringen ikke griper muligheten og satser enda mer på sirkulær økonomi. Det er vel og bra med 100 millioner kroner til generell utvikling av sirkulær økonomi, men vi savner satsing på selve nøkkelen til å bli et sirkulært samfunn; midler til kompetanseheving innen sirkulær økonomi til arbeidstakere og arbeidsgivere. Tiden er overmoden, understreker Markussen.

- NITO har tidligere foreslått at kommunene skal få en sirkulær startpakke, samt tilbud om kompetanseheving i små og mellomstore bedrifter, i samarbeid med Abelia og Circular Norway. Grønn omstilling kommer ikke av seg selv, nå hadde regjeringen mulighet til å få fortgang i dette.

Må sikre sysselsettingen i maritim næring  

NITO mener det er et presserende behov for tiltak for å holde liv i verftene og de mange underleverandørene. - Tiltakene i denne pakken kan nok være gode på litt lenger sikt, men verftsindustrien trenger flere tiltak som kan settes i gang umiddelbart, sier Markussen. 

- For eksempel står 800 arbeidsplasser i Kongsberg Maritime i fare, 75 prosent på Sunnmøre og 25 prosent i resten av landet. 

- Norske verft og maritime utstyrs- og tjenesteprodusenter bygger noen av verdens mest avanserte skip. Vi kan ikke la verdensledende kompetanse forvitres. Samtidig bidrar verftene til store ringvirkninger og er svært viktig for mange lokalsamfunn i Norge, sier Markussen. 

Det er positivt at det kommer 110 millioner kroner til anskaffelse av et nytt forskningsfartøy for Havforskningsinstituttet. NITO mener regjeringen kunne lagt mer penger på bordet for å forsere bygging og vedlikehold av skip. Regjeringen burde fått fortgang i planene om byggingen av statlige skip som blant annet «Vanguard», som er et gryteklart konsept for mineoppdrag for sjøforsvaret. 

 - Nå ber vi Stortinget se på NITOs innspill og få realisert disse prosjektene raskere, sier Markussen. 

Mulighet for å kombinere utdanning og dagpenger forlenges 

Perioden ledige kan motta dagpenger kombinert med å ta utdanning som gir studiepoeng forlenges fra 1. september til ut året, slik NITO har tatt til orde for.  

- Dette vil bedre situasjonen for de permitterte og arbeidsledige, nå kan de planlegge og fullføre påbegynt kompetanseutvikling for å styrke sin mulighet til raskere å komme tilbake til arbeidslivet, sier Markussen. NITO mener dette er en ordning som bør bli permanent. 

Bransjeprogram for olje og gass nødvendig

Det er positivt at regjeringen foreslår økte bevilgninger til nettbasert utdanning og til bransjeprogram. NITO mener det nå er spesielt viktig å få på plass et bransjeprogram for olje- og gassektoren. Bransjen står i en situasjon der det er fare for nedbygging av leverandørindustrien og tap av kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å sikre Norges framtid som teknologi- og energinasjon.

Andre gode NITO-avtrykk i regjeringens omstillingspakke: 

NITO er fornøyd med gjennomslag for en rekke saker som er spilt inn. Dette gjelder blant annet også lønnstilskudd som skal få permitterte tilbake i aktivitet, økt grunnbevilgning til Teknisk industrielle forskningsinstitutter, midler til statlige bygg og prosjekter i kommunene som skal holde aktiviteten oppe i byggenæringen, samt ekstrabevilgning til Enova og midler til grønn skipsfart. NITO setter også pris på positive signaler knyttet til havvind, batteriteknologi og hydrogen, selv om vi gjerne hadde sett mer konkrete og forpliktende satsinger på disse områdene.

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering 

Lønnsplikt ved permittering heves fra to til ti dager fra 1. september samtidig som lønnskompensasjonen fra NAV i 18 dager bortfaller. Økt dagpengesats vil bli opprettholdt.

NITO synes det er viktig og riktig at arbeidsgivers lønnsplikt trappes opp til tidligere nivå (15 dager) slik at det blir dyrere for arbeidsgiver å permittere og bedriftene tar en rimeligere andel av kostnaden ved permittering. 

Oppjustering til ti lønnspliktdager med samtidig bortfall av rett til lønnskompensasjon fra NAV vil innebære en reduksjon i kompensasjonsnivå for de fleste av NITOs medlemmer. Reduksjonen er ikke betydelig og blir mindre jo høyere lønn man har siden arbeidsgivers lønnsplikt ikke har G-begrensning.

Retten til omsorgsdager utvides 

Det er positivt med utvidet rett til omsorgsdager. Saldo nullstilles fra 1. juli 2020 slik at man resten av året kan benytte normal helårskvote. 

NITO vil følge opp med flere innspill  

NITO følger utviklingen for bedriftene nøye og vil være i tett dialog både med medlemmer, arbeidsgiversiden og myndighetene for å bidra til at omstillingen går i riktig retning. 

Regjeringen presenterte sin omstillingspakke 29. mai: Se proposisjonene fra regjeringen

Koronaviruset og jobben: Svar på ofte stilte spørsmål