Hva betyr revidert for deg i din arbeidshverdag og hvilke endringer har NITO påvirket?

12. mai etter at revidert budsjett hadde blitt lagt fram sendte NITO livestream hvor NITOs eksperter Petter Teigen og Lars Øystein Eriksen gikk gjennom revidert statsbudsjett.  NITOs president Trond Markussen kom direkte fra hovedstyremøte i NITO og fortalte hva vi prioriterer i tiden framover og hvordan medlemmer og tillitsvalgte kan merke endringene.

Usikkerhet framover

- Til tross for at vi gjør et enormt innhugg i oljefondet, er jeg redd vi vil se økt usikkerhet for jobbene og økt ledighet blant ingeniører også framover, sier Markussen. 

- Flere bransjer er rammet, både olje- og gass, leverandørindustrien og eksportindustrien. I tillegg frykter jeg strammere tider for kommunene og statlige virksomheter som eksempelvis Statens vegvesen. Jeg frykter også at byggebransjen kan få en real knekk. Vi ser allerede tegnene, sier Markussen (bildet).

 Trond Markussen foran mur.JPG

«Oljepakka» må bli bedre

Regjeringen la sammen med revidert fram en proposisjon med den varslede oljepakka. - Det er positivt at regjeringen her imøtekommer NITO og bransjen sitt krav om direkte utgiftsføring. Det er imidlertid svakheter i pakka som medfører at industrien vil få begrenset nytte av de midlertidige endringene i skattesystemet. Dermed får ikke pakka den ønskede effekten for arbeidsplasser, verdier og kompetanse landet trenger i tiden framover. Ikke minst gjelder dette for leverandørindustrien, sier Markussen. 

NITO-presidenten håper behandlingen i Stortinget vil gi bedre vilkår for oljeindustrien i den kritiske situasjonen næringen står i.  

Skuffende at regjeringen ikke gir økt lønnstilskudd  

sanner på tv.JPGNITO har tatt til orde for lønnstilskudd, som et godt supplement til permitteringer. Det er et tiltak NITO mener vil gi effekt i alle bransjer.   

- Det er synd at regjeringen ikke har foreslått økt bruk av lønnstilskudd. Vi mener det er bedre å holde folk i arbeid gjennom slikt tilskudd, fremfor permitteringer. Det er bra både for den enkelte og bra for bedriften, sier Markussen.

NITO opplever at det nå er for mange bedrifter som velger å permittere hele eller deler av arbeidsstyrken.  

Karbonfangst og -lagring fortsatt ikke realisert 

NITO er skuffet over at revidert budsjett ikke inneholder finansieringsbeslutning om fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS). NITO mener CCS kan bli et grønt industrieventyr for Norge, og et av våre viktigste bidrag for å redusere de globale klimagassutslippene.  

I dagens situasjon er ressurser ledige og tilgjengelige, og det er svært viktig å få i gang ny aktivitet raskt. NITO mener derfor fremdriften i prosjektet mot fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring må sikres i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett, og at begge fangstprosjektene, Klemetsrud og Brevik, må realiseres.

Viktig å ikke bremse offentlige prosjekter  

For å holde aktiviteten oppe i bygg- og anleggssektoren er det viktig at det offentlige opprettholder sine vedlikeholds- og byggeprosjekter. NITO etterlyser en klarere styrking av kommuneøkonomien slik at man sikrer at aktiviteten ikke bremser opp.

NITO mener det er positivt at Avinor får bevilgninger til å gjennomføre planlagt byggeaktivitet, men skulle gjerne sett at dette også blir gjort for andre statlige virksomheter.  

Grønnere skipsfart men mangelfull satsing på maritim sektor  

Det bevilges 100 millioner til en grønnere skipsfart. NITO mener det er bra for miljøet, men at det likevel ikke skaper flere trygge arbeidsplasser i maritim sektor i Norge. 

- Dette har begrenset innvirkning på sysselsettingen i maritim industri. Det er trist at regjeringen ikke prioriterer maritim næring sterkere når de kan, avslutter Markussen. 

Se også:

Regjeringen: Revidert nasjonalbudsjett 2020

NITOs ulike politikkområder

Koronaviruset og jobben: Svar på ofte stilte spørsmål

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva