Hva er frontfagsmodellen?

Et begrep som dukker opp og som mange ikke er sikre på betydningen av er «frontfagsmodellen». Hva innebærer denne modellen?

- Fronfagsmodellen har stødig fotfeste i norsk arbeidsliv. Den innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og angir en slags norm for senere oppgjør i andre deler av arbeidslivet.Knut brødbilde.jpg Hvis frontfaget ender på tre prosent lønnsvekst, vil andre sektorer ende på omtrent det samme, slik at man over tid har noenlunde lik lønnsvekst. Det er imidlertid enighet om at det er rom for variasjoner fra tid til annen, særlig dersom forutsetningene endres, forklarer Aarbakke (bildet).

Det er Fellesforbundet, Parat og Norsk industri som utgjør partene i frontfaget, og siden de ikke klarte å bli enige når forhandlingene kom i gang igjen, måtte de ha hjelp av Riksmekleren.

- At det er brudd er ikke veldig dramatisk, det skjer ofte. Bruddet kommer når partene ikke kommer videre. Da kommer Riksmekleren inn i bildet og ofte kommer man til enighet etter noen runder der, sier Aarbakke. 

Med hjelp fra Riksmekleren kom partene i frontfaget til enighet om en ramme på 1,7 prosent, hele 22 timer på overtid.

Riksmekleren er et norsk statlig embede som har til oppgave å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler.

Hvilken betydning har frontfagmodellen for NITOs forhandlinger?

- Vi støtter opp om frontfagsmodellen som førende i lønnsutviklingen. Men, for NITO har det alltid vært viktig å kunne differensiere lønnsutvikling basert på gitte kriterier, uten at vi dermed tar avstand fra frontfagsmodellen.

I NITOs avtale med NHO framkommer følgende:

«En gang hvert år skal det med basis i bedriftens økonomiske stilling, produktivitetsmessige utvikling, konkurransesituasjon m.v. foretas en vurdering av de individuelle lønninger. Den regulering som måtte bli en følge av vurderingen skal gjøres gjeldende fra en på forhånd fastlagt dato. Lønnsnivået for en bedrifts ingeniører/teknikere skal avpasses etter bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold under hensyntagen til det alminnelige lønnsnivå for ingeniører/teknikere.»

Hvordan vurderer du den spesielle situasjonen vi er i nå, når oppgjøret ble utsatt og den økonomiske situasjonen er usikker?

- Det er utvilsomt slik at mange deler av konkurranseutsatt industri opplever krevende tider. I et slikt bilde er det selvsagt krevende å forhandle lønn. Men: For det første er lønnsoppgjøret veldig mye mer enn lønn. Tariffavtalene inneholder mange bestemmelser som sikrer gode og trygge arbeidsforhold, og siden det i år er hovedoppgjør er all avtaletekst oppe til reforhandling. For det andre er bildet mer nyansert enn man får inntrykk av ved å lese prognoser for verdensøkonomien. Deler av varehandelen har for eksempel aldri opplevd bedre tider. Og blir det riktig å holde tilbake lønnsveksten i norske sykehus i år?

NITO går inn i årets ulike lønnsoppgjør med dette som utgangspunkt.

- Lønnsoppgjørene må baseres på den situasjon som gjelder lokalt i den enkelte virksomhet, både i privat og offentlig sektor. Det er derfor NITO har framforhandlet lokale lønnsforhandlinger som hovedregel for nesten alle våre medlemmer. Egentlig kan prinsippene oppsummeres i et gammelt ordtak fra romertiden: Den vet best hvor skoen trykker, som har den på, sier forhandlingssjefen.