Arbeidskontrakten mellom deg og arbeidsgiver må leses nøye, og det er ikke bare lønna du skal se etter, ifølge NITOs advokat Fredrik Skyberg. 

- Mange tenker ikke over hvor viktig det som står i arbeidskontrakten er. De fleste arbeidsforhold forløper fint uten at man trenger å hente opp arbeidskontrakten. Men dersom det oppstår en tvist, vil imidlertid det som står i arbeidskontrakten i praksis gå foran muntlige avtaler dersom det er uenighet om disse, sier Skyberg. 

Mange henvendelser 

Hvert år får NITO rundt 600 henvendelser fra medlemmer som ønsker gjennomgang av arbeidskontrakten ved bytte av jobb.

Skyberg forteller at arbeidskontrakten er sentral i nær sagt alle konflikter i et arbeidsforhold. 

- Rettigheter og plikter i arbeidsforhold er stort sett regulert i lov og kollektive avtaler. Er det noe i arbeidskontrakten som strider mot arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen, gjelder ikke kontrakten på det punktet. Det er likevel viktig å vite hva som står i arbeidskontrakten din. Også det som ikke står der, kan være vel så viktig.

Få gjennomgang av kontrakten

Skyberg anbefaler at man ikke skriver under på noe man er uenig i eller usikker på. 

- En ting er om arbeidskontrakten i seg selv er i tråd med regelverket. En annen, og kanskje desto viktigere ting, er om arbeidskontrakten er i tråd med det som muntlig har blitt lovet og avtalt. Når jeg får henvendelser fra NITO-medlemmer som trenger hjelp med gjennomgang av ny arbeidskontrakt, spør jeg om det som står i avtalen stemmer med det som har blitt sagt og avtalt i ansettelsesprosessen.

Ved bytte av jobb anbefaler han å gå gjennom ny og gammel arbeidskontrakt punkt for punkt, for å se om man kommer bedre eller dårligere ut. Det kan være flere punkter enn lønna det kan lønne seg å stille spørsmål ved.

- Er det enkeltpunkter i avtalen som går langt i arbeidsgivers favør, kan dette brukes som argument for å forhandle om en høyere lønn.

Dette bør du sjekke

I tillegg til lønna, trekker Skyberg fram fem viktige punkter man bør sjekke før man skriver under arbeidskontrakten. 

 1. Arbeidsoppgaver: En beskrivelse av stillingen, samt hvor og til hvilken tid arbeidet skal utføres, skal framgå av kontrakten. Pass på at dette er tilstrekkelig konkret angitt. Da vil du ha et sterkere vern, dersom arbeidsgiver ønsker å endre dette. Dersom kontrakten angir dette ved bruk av forkortelsen p.t., kan dette indikere en midlertidighet som gjør det lettere for arbeidsgiver å gjøre endringer.
 2. Konkurranseklausuler: Konkurranseklausuler er relativt detaljert regulert i arbeidsmiljøloven. Avtaler i strid med dette er ugyldige. Det er likevel viktig å vite hva som står i avtalen slik at du vet hva du har å forholde deg til.
  Les mer om konkurranseklausuler
 3. Betalt overtid: Adgangen til å avtale unntak fra overtid er svært begrenset. Det er kun lovlig for stillinger som er særlig uavhengige eller ledende. Avtale om unntak fra overtid i strid med dette, vil ikke være gyldig.
  Les mer om overtid
 4. Fast ansettelse: Er du fast ansatt eller er arbeidsforholdet angitt som midlertidig? Lovens adgang til å ansette midlertidig er sterkt begrenset, men ikke sjelden benyttes midlertidige ansettelser i større grad enn det loven åpner for.
 5. Pensjon: Dette står det ofte lite om i arbeidsavtalen annet enn henvisning til lovpålagte ordninger. Vær oppmerksom på at det kan være stor forskjell mellom lovens minstekrav og de beste ordningene. 
  Pensjon på 1-2-3

Les mer om arbeidskontrakten