Hun har siden 2014 vært en del av presidentskapet i IFBLS, og satt som president i perioden fra 2016 til 2018. De siste to årene har hun hatt rollen som past president. Når organisasjonen avholder sin generalforsamling lørdag 12. september takker hun for seg.

Marie Nora RoaldVemodig å gi seg

- Det er litt vemodig å tre ut av styret i IFBLS. Heldigvis er det  mange dyktige og kompetente personer som vil bidra, og det er greit å gi seg nå og slippe til andre. Hun sier allikevel at hun nok ikke kommer til å gi helt slipp på det internasjonale arbeidet.

- Noen oppgaver og enkeltoppdrag blir det nok i framtida også, i tillegg til jobben min som seksjonsleder ved avdeling for medisinsk biokjemi på Ålesund sjukehus, sier Roald (bildet).

- Jeg er glad for at jeg har hatt muligheten til å påvirke utviklingen av bioingeniørfaget både nasjonalt og internasjonalt, forteller hun.

- Det skyldes i stor grad årene som ansatt i NITO BFI, og jeg vil takke både NITO og BFI for den støtten og muligheten jeg har fått til å jobbe internasjonalt og til å engasjere meg i dette arbeidet.

Fakta om IFBLS - International Federation of Biomedical Laboratory Science

Presidentskapet i IFBLS består i tillegg til sittende president av "president elect" og "past president". Hvert av disse mandatene innehas i to år.

Som "president elect" forbereder man seg til å ta over rollen som president i den kommende mandatperioden. "Past president" er en automatisk videreføring etter å ha sittet som president.

IFBLS har medlemsorganisasjoner i 35 land, og representerer på verdensbasis over 200.000 bioingeniører.

Styret i IFBLS for perioden 2020-2022

Når hun nå gir seg i IFBLS, er hun glad for at hun har fått bidratt til at organisasjonen i dag er mer robust, har rekruttert flere medlemmer og at verdenskongressen som IFBLS arrangerer fortsatt er attraktiv å arrangere for medlemslandene.

- Det er utrolig viktig at vi har kongressen som samlingspunktet for medlemmene våre. Det er der vi møtes for å kunne debattere og diskutere vårt eget fag på tvers av landegrenser.

Styrket samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO)

Roald svarer raskt på spørsmålet om hva som har vært hovedprioritet i årene hun har sittet i IFBLS’ presidentskap: - Utviklingen av samarbeidet med WHO har vært helt sentralt.

- Nettverk og kontakter er sentralt i arbeidet inn mot en så stor organisasjon som WHO. Vi fikk mye drahjelp når vi for noen år siden fikk en ny kontaktperson i WHO som hadde stor forståelse for betydningen av laboratoriemedisin og den kompetansen bioingeniører besitter.

- Målet mitt har vært å styrke IFBLS som internasjonalt talerør for bioingeniører, og komme i posisjon til å kunne påvirke internasjonale beslutningsprosesser som angår bioingeniører og medisinske laboratorier. Vi har definitivt en helt annen innflytelse nå, enn når jeg gikk inn i presidentskapet.

- WHO har i utgangspunktet ikke et stort nettverk av bioingeniører, og de trenger virkelig den ekspertisen som IFBLS besitter gjennom medlemmenes kompetanse og kunnskap. Vi har klart å styrke relasjonen til WHO og fylle rollen som WHOs nettverk av bioingeniører gjennom å ha tilgang på den kompetansen de behøver.

Oppbygging av et vitenskapelig ekspertnettverk

Den rollen har styret i IFBLS blant annet klart å fylle gjennom å bygge opp et vitenskapelig ekspertnettverk av bioingeniører som kan påta seg oppgaver for WHO. - Dette er et svært viktig bidrag for å styrke vår relasjon mot WHO, sier Roald. Det er utrolig viktig at IFBLS kan levere når de ber om faglige råd og innspill.

Hun oppfordrer også norske bioingeniører som oppfyller de kompetansemessige kravene til å delta i dette ekspertnettverket til å melde sin interesse via IFBLS sin nettside. 

Roald trekker til slutt også fram arbeidet med å bygge opp det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Biomedical Laboratory Science. - Det er en krevende oppgave, men det har vært og vil også i årene framover være en prioritert oppgave å videreutvikle tidsskriftet som et eget globalt, vitenskapelig tidsskrift innen den bioingeniørfaglige delen av laboratoriemedisinen.

En bauta i det internasjonale arbeidet

- Marie Nora Roald er en bauta i det internasjonale arbeidet. Hun har gitt et sterkt bidrag til å forme og utvikle IFBLS, sier Rita von der Fehr, fagstyreleder i NITO BFI.

- Hun har en unik oversikt over historikken, det politiske spillet, fagutviklingen og de utfordringer hvert enkelt medlemsland står overfor.

Rita von der FehrGjennom sitt arbeid har hun gjort seg kjent med de fleste andre nasjonale bioingeniørorganisasjoner verden over, holdt i trådene og med stødig hånd styrt IFBLS i de seks årene hun har vært i presidentskapet.

- Jeg er mektig imponert over Maries engasjement og pågangsmot. Ikke bare innenfor det internasjonale arbeidet, men også for det politiske arbeidet og den bioingeniørfaglige utviklingen i alle disse årene, sier hun.

Har satt bioingeniørfaget på agendaen

- Hun har virkelig satt bioingeniørfaget på agendaen, og har vært en sterk pådriver i arbeidet med å opprette kontakt og samarbeid med WHO, sier von der Fehr (bildet).

Hun trekker fram at Roalds brennende engasjement har vært avgjørende for at IFBLS er den organisasjonen den er i dag.

- Hun vil definitivt bli savnet i det internasjonale arbeidet, men kjenner jeg henne rett vil hun ikke trekke seg helt ut. Jeg håper at hun vil fortsette å være engasjert i det internasjonale arbeidet i en eller annen form, sier von der Fehr.

- Jeg er svært glad for å ha fått jobbe så tett med Marie over så mange år, og vil takke henne for at hun har gitt meg en unik innsikt i hva som foregår i det internasjonale arbeidet, avslutter hun.

Bioingeniørfaglig institutt