Bioingeniørene i NITO ba om et møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie for å ta opp utfordringer og løsninger knyttet til covid-19-testingen. 

NITO deler helsemyndighetene syn om at Norge skal ligge i front og teste bredt slik at vi kan ha kontroll over utbredelsen av koronavirus. I løpet av august økte antall koronaprøver eksplosivt, og økningen skjedde langt raskere enn smittespredningen skulle tilsi. 

Hårfin ballanse

Laboratoriene tester nå omtrent 1,5 prosent av innbyggerne og kapasiteten balanseres hårfint fra dag til dag når det gjelder personalressurser, forbruksutstyr og reagenser.  

rita vd fehr til nettsak (002).png

- Slik covid-19-testingen er organisert i dag, så er den ikke bærekraftig. Vi kan risikere opphopning av prøver ved flere av landets sykehuslaboratorier, som resulterer i lang svartid slik at hensikten med testingen faller bort. Det er en situasjon vi ser svært alvorlig på, sier von der Fehr (foto: Svein Arild G. Liljebakk). 

Flaskehalser

For at analysekapasiteten skal opprettholdes er det noen flaskehalser som det er viktig å identifisere og utbedre: 

  • Utfordringer med å få tilsatt og opplært nok personale fordi covid-19 analyse og tolkning krever spesialkompetanse 
  • Utfordringer med å få nok reagenser og forbruksmateriale som er nødvendig for analyse 
  • Utfordringer med å få laget en god infrastruktur, slik at prøver lett kan videresendes til større laboratorier når kapasiteten til mindre laboratorier er overskredet. 
  • Utfordringer knyttet til areal, det vil si nok plass til analyseinstrumenter, utstyr og personale 

Behov for sentralisering

Covid-19-testingen drives i dag lite effektivt fordi det mangler koordinering og tilstrekkelig infrastruktur. Et av de viktigste tiltakene er etter NITOs mening er å legge til rette for at større deler av testingen sentraliseres.

Det vil gjøre det lettere å dimensjonere og ha kontroll på leveranser og dermed avhjelpe mangel på forbruksmateriell og reagenser. Ved sentralisering unngår man også større arealmessige utfordringer ved flere av landets laboratorier.  
 
- Dette var et godt og viktig møte. Høie og de andre deltakerne fra departementet lyttet til det vi hadde å si og tok til seg innspillene våre. Vi hadde en god dialog om utfordringene, og jeg tror vi er enige om virkelighetsbildet. Nå tror og håper jeg at Høie tar innspillene våre på alvor og at det får konsekvenser i hvordan testarbeidet organiseres framover, sier von der Fehr. 

Notat til ministeren om situasjonen 

Kart_mikrobiologiske laboratorier.jpg

Infografikken viser mikrobiologiske laboratoriene i Norge som utfører testing av covid-19 og er utarbeidet av NITO Bioingeniørfaglig institutt. Innbyggertall er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider.