NITOs-sentrale-tariffkonferanser-2020-NITO-president-Trond-Markussen-NT-02816 (1).JPG

Etter planen skal regjeringen legge fram sin strategi for sirkulær økonomi i løpet av høsten. NITOs president, Trond Markussen (bildet), mener ingeniører og teknologer kommer til å være sentrale i omleggingen. 

- I en sirkulær økonomi er produktene robuste og produsert på mest mulig miljøvennlig måte. Design, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk av ressurser ned til molekylært nivå er en hel industri. Dette vil aldri la seg gjøre uten omfattende ingeniørkunst. Den store etterspørselen etter sirkulære løsninger framover kan bli god butikk for Norge, med tusenvis av nye arbeidsplasser og eksport av sirkulære løsninger.  

- Vi er spente på hva strategien vil inneholde av tiltak. Uansett vil vi fortsette å arbeide for at Norge blir et sirkulært foregangsland. Med riktig satsing kommer dette til å bli en kjempesuksess, sier Markussen. 

Design, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk av ressurser ned til molekylært nivå er en hel industri. Dette vil aldri la seg gjøre uten omfattende ingeniørkunst.

Kompetanseheving 

Presidenten er imidlertid klar på at den sirkulære omstillingen ikke kommer av seg selv. Spesielt tre ting må gjøres, kompetanseheving, bruk av trepartssamarbeidet og grønne offentlige anbud.

- For å sikre at norske ingeniører har den nødvendige sirkulære kompetansen, må det satses kraftig på etter- og videreutdanning. Også permitterte og arbeidsledige må få tilgang til kompetanseheving, spesielt nå under pandemien. Utdanningsinstitusjoner og næringsliv må samarbeide om kurs som sikrer et samsvar mellom framtidas kompetansebehov og arbeidsstyrkens kvalifikasjoner. 

Trepartssamarbeidets rolle 

NITO ønsker å bruke den norske modellen som et annet virkemiddel i det sirkulære skiftet.

3. september mottok klima- og miljøvernministeren en rapport fra Deloitte om virkemidler for sirkulær omlegging i Norge. Rapporten skal bli en del av grunnlaget for regjeringens strategi for sirkulær økonomi.

- I flere tiår har arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter forhandlet fram og i fellesskap gjennomført reformer og avtaler som har sikret omstilling, konkurranseevne og arbeidstakeres rettigheter, sier Markussen. 

Han merker at rapporten nevner manglende samarbeid som et annet hinder mot sirkulær omstilling. 

- En av de enkleste og viktigste måtene å sikre samarbeid om det sirkulære skiftet, er å inkludere dette som et tema i tarifforhandlingene på lik linje med arbeidstid og andre temaer. 

Grønne offentlige anbud 

Markussen er fornøyd med at rapporten også nevner fraværet av sirkulære krav i offentlige anskaffelser som et problem. 

- Det offentlige kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 500 milliarder kroner. Her ligger et enormt uutnyttet sirkulært potensial. Vi vil at regjeringen utarbeider standarder for anbud og innkjøp som har sirkularitet som et sentralt krav. Hvis stat, regioner og kommuner belønner varighet, reparasjon, gjenbruk og ressurseffektivitet, vil de gi næringslivet et kraftig insentiv til å sette sirkularitet høyt på dagsorden. 

Norge har sluttet seg til Paris-avtalen om klima og FNs bærekraftmål, og for å oppfylle våre forpliktelser under disse avtalene blir sirkulær økonomi viktig.