Trond Markussen topp av trapp.jpg

- Dagens finansieringssystem bærer preg av klattvise endringer, og stimulerer ikke til nyskaping og relevans. Ingeniørutdanninger er blant de dyreste utdanningene vi har i Norge, men de er finansiert på nest laveste nivå i finansieringssystemet, sier NITO-president Trond Markussen.

- Finansiering av de ulike utdanningene må gjenspeile reelle investeringer og kostnader som er nødvendig for å kunne gi en kvalitativt god utdanning.

NITO har lenge anbefalt en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet for universitet- og høgskolesektoren (UH-sektoren), slik at de kostnadskrevende utdanningene kan styrkes og det kan åpnes for mer innovasjon, utadrettet virksomhet og livslang læring.

NITO med viktig innspill til regjeringen

Horrigmo møte 290920.jpgRegjeringen jobber med en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høgskoler.

NITO-president Trond Markussen og leder for NITOs etatsgruppe for UH-sektoren, Olav Stanly Kyrvestad, ga 29. september NITOs innspill i et møte med statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kunnskapsdepartementet (bildet).

Trenger flere IKT-studieplasser og mer praksisundervisning

- Vi er bekymret for mangelen på IKT-kompetanse i Norge og etterlyser bedre kartlegging av behovet. Det må opprettes flere studieplasser innen IKT, i takt med samfunnets etterspørsel etter IKT-kompetanse. Samtidig er det viktig å øke arbeidslivsrelevansen for disse utdanningene, understreker Markussen.

NITO etterlyser også mer samarbeid mellom UH-sektoren og næringslivet, og mer praksisundervisning.

- Mange ingeniørutdanninger har godt samarbeid med arbeidslivet i dag. Men samarbeidet bærer ofte preg av enkeltpersoner og ildsjelers engasjement. NITO mener det må gis sterkere insentiver til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og private virksomheter.

- Dagens regelverk kan faktisk ofte være til hinder for slik samhandling – enda en grunn til at regelverk og finansieringssystem må gjennomgås, sier Markussen.

Godt styringsinstrument

Målet med den nye stortingsmeldingen er å sette klare rammer for utviklingen av høyere utdanning og forskning de neste 20 årene, og NITO ønsker generelt dette velkommen.

Kyrvestad sa på møtet med statssekretæren at nasjonale rammeplaner og retningslinjer for styring av UH-sektoren er nyttige for å sikre nasjonal koordinering av utdanningene og nasjonal mobilitet, og for å sikre studenters rettigheter.

Han advarte mot å avvikle denne styringsformen, særlig for samfunnskritiske utdanninger og utdanninger med autorisasjon.

NITOs politikkområde kompetanse for framtida

Politiske gjennomslag