Det har i hele koronaperioden vært hyppige regelendringer knyttet til de ulike krisetiltakene. Vi anbefaler at du der det er lenker i svarene også sjekker disse for å få med deg siste oppdaterte informasjon.

mann korona listefoto illustrasjon gettyimages.jpg

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir permittert eller arbeidsledig?

Du har rett til skriftlig varsel før permitteringen iverksettes

I utgangspunktet har du krav på skriftlig varsel 14 dager før permitteringen iverksettes. Varslingsfristen kan reduseres til to dager hvis uforutsette hendelser som ulykker eller naturhendelser gjør det nødvendig å innstille drift på kort varsel. 

Det er på det rene at koronasituasjonen kan gi grunnlag for to dagers varsel. Men: Dette gjelder ikke i alle tilfeller slik mange arbeidsgivere nå synes å tro.

Varslingsfristen er 14 eller to løpende kalenderdager, ikke arbeidsdager. Fristen løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Selv om du er uenig i at det benyttes to dagers frist, må du følge arbeidsgivers pålegg. Det er mulig å kreve erstatning for tap i ettertid.

 

Arbeidsgiver betaler lønn de ti første arbeidsdagene du er permittert.

De første ti arbeidsdagene du er permittert betaler arbeidsgiver lønn. Dette kalles arbeidsgivers lønnspliktperiode. Du har krav på full lønn i denne perioden.

Når de ti dagene med lønn fra arbeidsgiver er over, kan du ha rett til dagpenger. Søk om dagpenger så raskt som mulig etter at du har mottatt varsel om permittering. 

Hvis du er delvis permittert, vil ytelsen fra NAV reduseres tilsvarende permitteringsgraden. Det vil si at hvis du arbeider 50 %, vil du få full lønn fra arbeidsgiver for dette, mens ytelsen fra NAV i samme periode reduseres med 50 %.

Arbeidsgiverperiode 2

Fra 1. juni 2021 innføres en arbeidsgiverperiode 2 for de som har fått dagpenger i 30 uker. Da betaler arbeidsgiver lønn til den permitterte i fem dager, før dagpengene gjenopptas.

I forbindelse med koronasituasjonen har det vært flere midlertidige regler knyttet til hvor lenge du kan motta dagpenger. Se nærmere om hvilke regler som gjelder nå på nav.no.

Du må være permittert minst 40 prosent for å ha rett til dagpenger

Som en særskilt regel i forbindelse med pandemien må arbeidstiden være redusert med minst 40 prosent for at du skal kunne ha rett til dagpenger. 

Permitteres du i mindre enn 40 prosent, vil du altså ikke ha krav på dagpenger.

Hvor mye får jeg i dagpenger?

Som et særskilt tiltak fram til 1. oktober 2021 sikres alle* en inntekt på minimum 80 prosent av inntekten opp til 3 G i permitteringstiden, og så 62,4 prosent av overskytende. 

Lønn utover 6 G tas ikke med i beregningsgrunnlaget. For mange av NITOs medlemmer vil permittering derfor innebære en betydelig lønnsreduksjon.

*Du må ha hatt arbeidsinntekt på minst 0,75 G siste 12 månedene, eller 2,25 G de siste 36 månedene for å kvalifisere til dagpenger.

Dagpengekalkulator på nav.no

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2021 kr 106.399. 

 • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
 • Grunnbeløpet reguleres hvert år 1. mai i takt med prisnivået og velstandsutviklingen, etter vedtak i Stortinget.
Kan jeg studere mens jeg mottar dagpenger?

Regjeringen har åpnet for at det midlertidig blir enklere å ta utdanning mens man mottar dagpenger fordi man er arbeidsledig eller permittert.  

I forskriften som foreløpig gjelder fram til 1. juli 2021 åpnes det opp for at permitterte og arbeidsledige kan ta studier som gir studiepoeng samtidig som de mottar dagpenger. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent. 

Ordningen forutsetter at du er aktivt arbeidssøkende og omfatter ikke studenter som mottar ytelser fra Statens lånekasse for utdanning.

Det er et krav at du er aktiv arbeidssøkende, slik du må avbryte utdanningen eller opplæringen, dersom du får tilbud om høvelig arbeid eller hensiktsmessig arbeidsmarkedstiltak.

NAV: Utdanning og dagpenger

Hvor lenge kan jeg være permittert?

Du kan få dagpenger som permittert i inntil 49 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

Det har imidlertid vært flere midlertidige regler som følge av korona. Som følge av disse kan det hende at du har rett til dagpenger fram til 30. september 2021 uavhengig av hvor lenge du har mottatt dagpenger de siste 18 månedene.

Vi anbefaler å sjekke på NAV sine sider om hva som gjelder for deg: Hvor lenge kan du få dagpenger når du er permittert? nav.no

Kan jeg blir permittert hvis jeg er sykmeldt? Hva hvis jeg blir syk etter at jeg blir permittert?

Du kan permitteres selv om du er sykmeldt.

Dersom du blir sykmeldt før permitteringsvarsel er gitt, skal du ha fulle sykepengerettigheter.

Hvis du blir syk i varslingsperioden før permitteringen er iverksatt, skal du motta sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver vil opphøre når permitteringen blir iverksatt. Etter dette skal sykepenger betales fra NAV.

Hvis arbeidstaker er permittert og blir syk, skal folketrygden betale sykepenger. Sykepengene vil da beregnes etter en dagpengesats, og utbetalingen vil da bli lavere enn om du var i jobb da du ble syk.

Permittering og oppsigelse - kan du bli sagt opp og hva hvis du vil si opp selv?

Hvis du har mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver, kan du ikke permitteres i oppsigelsestiden.

Hvis du selv sier opp din stilling før permitteringsvarsel er gitt, er det vanlig praksis at du jobber ut oppsigelsestiden og mottar vanlig lønn.

Hvis du selv sier opp etter at permitteringsvarsel er gitt, får du lønn fram til permitteringen er iverksatt og ut arbeidsgiverperioden. Deretter må du fremme krav om dagpenger overfor NAV.

Er du helt eller delvis permittert og ikke lenger mottar lønn fra arbeidsgiver, vil du kunne si opp ditt arbeidsforhold med 14 dagers varsel. Mange tariffavtaler gir permitterte rett til å si opp med umiddelbar virkning. 

Må jeg fortsatt betale kontingent i NITO hvis jeg blir permittert?

Blir du arbeidsledig eller permittert mer enn 50 prosent, kan du slippe å betale kontingent.   

Les mer om hvordan du går fram for å få kontingentfritak

Hva skjer med feriepenger jeg har til gode hos arbeidsgiver når jeg er permittert?

Feriepenger er kompensasjon for lønn de dagene du har ferie. Utbetaling av feriepenger skjer vanligvis samtidig som du trekkes for lønn for feriedagene.

Er du permittert, er det ikke sikkert det er nok lønn å trekke fra. Da er det ulike alternativer for gjennomføring av feriepengeutbetaling og lønnstrekk. Ta kontakt med arbeidsgiver for å bli enige om hvordan dere gjør det.
Avvikler du ferie mens du er permittert, mottar du ikke dagpenger i ferieperioden.

Alternativer for gjennomføring av feriepengeutbetaling og lønnstrekk når du er permittert.

Hva skjer med pensjon og personalforsikringer hvis jeg blir permittert eller begynner å jobbe igjen på grunn av korona?

Beholder jeg tjenestepensjonen min hvis jeg blir permittert?

Privat sektor

Utgangspunktet etter loven er at arbeidstakerne meldes ut av pensjonsordningen når de permitteres, men i april 2020 vedtok Stortinget å endre regelverket for tjenestepensjon slik at det legges bedre til rette for å opprettholde medlemskapet.

Arbeidsgiver vil nå kunne la permitterte arbeidstakere stå i pensjonsordningen, eventuelt med begrensede rettigheter. Det blir da ikke nødvendig med utmeldinger og utstedelse av pensjonskapitalbevis.

I permitteringsperioden kan det bestemmes at innmeldte og permitterte arbeidstakere ikke skal ha pensjonsopptjening og at arbeidstaker selv må tegne fortsettelsesforsikring for å opprettholde eventuelle uføre- og etterlatteforsikringer. 

De nye reglene omfatter både innskuddsordninger, ytelsesordninger og hybride pensjonsordninger. Det gjelder de tilfellene hvor det ikke allerede er bestemt at permitterte skal være ordinære medlemmer av pensjonsordningen under permitteringen. Forsikringsselskapet får ansvar for å orientere om adgangen til å tegne fortsettelsesforsikring for å opprettholde forsikringsdekningene.

Les mer om privat tjenestepensjon

Offentlig sektor

 • Har arbeidsgiver ordningen hos KLP (gjelder de fleste i kommunal sektor), skal arbeidstaker meldes ut etter en måneds permittering. Men arbeidstaker vil likevel være dekket ved uførhet eller død.
  KLP: Permittering og medlemskap i pensjonsordningen

 • I Oslo kommune (Oslo pensjonsforsikring) skal permitterte fortsatt være medlemmer av pensjonsordningen, jf vedtektene § 2-2.

 • I statlig sektor er det ingen alminnelig permitteringsadgang.

Les mer om offentlig tjenestepensjon

Hva med AFP-ordningen vår? Jeg har hørt det er spesielt viktig å bli stående i den?

Når det gjelder AFP er det heldigvis helt avklart: Permitterte behandles på samme måte som arbeidstakere ellers. Du blir stående i ordningen og kan også ta ut AFP når du er permittert

Kan jeg gå av med AFP mens jeg er permittert?

Privat sektor

Du anses som reell arbeidstaker under permittering. Det gjelder både når det gjelder opparbeidelse av ansiennitet og adgangen til å starte uttak av AFP. Uttaket av AFP kan altså starte selv om du er permittert.

Fellesordningen for AFP: Hva skjer med AFP ved permittering og konkurs?

Offentlig sektor

Du beholder retten til å ta ut AFP selv om du blir permittert, dersom du permitteres fra en stilling som gav deg rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Les mer om AFP

Hva skjer med alderspensjonen min om jeg begynner i helsevesenet igjen på grunn av koronapandemien?

Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjonsordning påvirkes ikke dersom du beordres eller møter frivillig for å jobbe i helsevesenet på grunn av korona-viruset. Dette følger av regler som Stortinget har vedtatt som del av krisepakken.

Alderspensjon fra folketrygden eller private tjenestepensjonsordninger kan du som ellers beholde uten avkortning.

Jeg tar ut AFP – hva skjer med den hvis jeg nå jobber i forbindelse med koronautbruddet?

Dersom du har AFP fra en offentlig ordning, kan du nå jobbe uten at AFP reduseres - dersom dette skyldes beordret tjeneste, eller frivillig arbeid i helsesektoren på grunn av personellbehov knyttet til utbruddet.

Dersom du har AFP fra en privat ordning, er det ingen begrensninger når det gjelder jobbing ved siden av å motta AFP.

Les mer om AFP

Vi har andre personalforsikringer – hva skjer med dem når jeg er permittert?

Når det gjelder andre personalforsikringer, som dere har i tillegg til tjenestepensjonsordningen, så er utgangspunktet det motsatte av hva som gjelder tjenestepensjon. Personalforsikringene gjelder fortsatt, med mindre arbeidsgiver har avtalt noe annet.

Hvis ikke arbeidsgiver har sendt ut informasjon om hva som skjer med personalforsikringer allerede, er det viktig å få avklart hva som gjelder hos dere. Også her er det viktig at arbeidsgiver finner løsninger om det viser seg at permitterte ikke har forsikringsdekning. Arbeidsgiver bør sørge for at også permitterte er dekket.

Hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager

 • Du kan benytte omsorgsdager, bedre kjent som "hjemme med sykt barn"-dager, for å være hjemme med barn under tolv år når skole og barnehage er stengt.
 • Omsorgsdagene skal også dekke ekstra sykefravær både ved lokale stenginger eller ved symptomer på luftveisinfeksjon som gjør at barnet må holdes hjemme.
 • Under pandemien har det vært flere særskilte ordninger knyttet til omsorgspenger og hvor mange dager en kan bruke. Vi anbefaler å sjekke på nav.no hva som gjelder for deg i din situasjon.

NAV: Omsorgspenger

barnehagegutt listefoto GettyImages.jpg

Har jeg krav på sykepenger når jeg må være hjemme?

Når har jeg rett til sykepenger i forbindelse med koronasituasjonen?

Du kan ha rett til sykepenger hvis du

 • er bekreftet smittet.
 • holdes isolert på grunn av mulig smitte i samråd med lege. Legen skal gi sykemelding hvis hjemmekontor ikke er mulig.
 • er i hjemmekarantene i samsvar med myndighetenes råd og hjemmekontor ikke er mulig.

Du har ikke rett til sykepenger hvis du

 • selv velger å være i karantene.
 • må være hjemme fordi noen i husstanden er i karantene uten å være syk.
Trenger jeg sykmelding eller kan jeg bruke egenmelding?

NAV anbefaler at man i størst mulig grad benytter egenmelding for å minske presset på helsevesenet.

NAV godtar sykmelding uten konsultasjon ved mistanke om koronasmitte. Det holder å snakke med lege per telefon.

Husk at du som NITO-medlem har tilgang på lege gjennom Tryg legehjelp.

Tryg Legehjelp for alle NITO-medlemmer

Sykepleier.jpg

NITO-medlemmer får hjelp av sykepleiere og leger ved behov, 24 timer i døgnet i Norge og i utlandet. Tjenesten er kostnadsfri.

 • Få resept, sykemelding og henvisning til spesialist
 • Spar tid og penger ved unødige legebesøk
 • Gjelder for hele familien

Aktiver Tryg Legehjelp slik at den er klar til bruk. 

Aktiver Tryg Legehjelp på tryg.no

Ring 55179009 og kom i direkte kontakt med godt kvalifiserte sykepleiere

 

 

Du kan miste retten til sykepenger ved selvpåført karantene

Havner du i karantene etter å ha brutt nasjonale reiseråd, kan du nektes sykepenger. 

Regjeringen: Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene skal få sykepenger mens de er i karantene.

Andre spørsmål

Hva gjør jeg hvis jeg ikke mottar lønn til avtalt tid?

Dersom lønnen din uteblir fordi arbeidsgiver har betalingsproblemer, vil NAV lønnsgaranti kunne dekke lønnen innenfor gitte rammer. Dette forutsetter at det åpnes konkurs hos arbeidsgiver.

NAV: Hva som dekkes av lønnsgarantien ved en eventuell konkurs

Garantien dekker totalt inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp G. 

Lønnsgarantien dekker ikke utgifter du har forskuttert for arbeidsgiver, for eksempel utlegg du har hatt på reise.

Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å forskuttere reiseutgifter. Spesielt i en vanskelig økonomisk situasjon er det viktig at arbeidsgiver dekker disse kostnadene direkte, eventuelt at du får forskudd som dekker reiseutgiftene.

Dersom lønnen din uteblir, anbefaler vi å sende saken til NITOs juridiske avdeling for bistand.

Les mer om hva du gjør når du ikke får utbetalt lønn eller feriepenger

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2021 kr 106.399. 

 • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
 • Grunnbeløpet reguleres hvert år 1. mai i takt med prisnivået og velstandsutviklingen, etter vedtak i Stortinget.
Hva kan jeg gjøre hvis jeg føler at arbeidsgiver ikke tar tilstrekkelig hensyn til smittefare?

Arbeidsgivere skal gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare på arbeidsplassen. Hvis du mener at de ikke gjør dette i tilstrekkelig grad, ta det opp via tillitsvalgte eller verneombud hvis dere har det på din arbeidsplass. 

Arbeidstilsynet: Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte 

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)

Se også: