Det mener NITO i sitt innspill til stortingsmelding 11 (2020-2021) Kvalitet og pasientsikkerhet 2019.

NITO påpeker at mye av kunnskapen og erfaringen fra kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid som flere av helsepersonellgruppene som NITO representerer besitter, ikke kommer tilstrekkelig til syne i meldingen.

Må ha tilgang på bioingeniørkompetanse

Tilgang på nytt personale med tilstrekkelig utdannelse ble tidlig i koronapandemien en utfordring i flere helseregioner.

Leder av fagstyre NITO BFI Rita von der Fehr- For å opprettholde og øke pasientsikkerheten er det viktig at det er nok tilgang på bioingeniørkompetanse, mener Rita von der Fehr (bildet), leder av fagstyret i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI).

- Vi må kontinuerlig jobbe for å rekruttere og beholde bioingeniører. Det må oppmuntres til at unge velger bioingeniør som yrke, gjennom å synliggjøre alle de spennende arbeidsoppgavene bioingeniørene kan utføre allerede ved endt utdannelse, sier hun.

I høringsinnspillet understreker NITO at det er behov for nasjonale planer for bemanning, rekruttering og kompetanseutvikling innenfor blant annet laboratoriefeltet. Dette må få en sentral plass i helsevirksomhetenes planlegging for å sikre høy kvalitet i pasientbehandlingen.

NITO ber også om at det blir utredet hvilke virkemidler som kan sikre at etter- og videreutdanning blir benyttet planmessig. Videre at det bevilges tilstrekkelig økonomiske midler for å tilrettelegge og gjennomføre nødvendig etter- og videreutdanning.

- Utviklingen går fort og derfor må det legges bedre til rette for faglig utvikling. Vi har vist at vi er gode på rask omstilling og hvor viktig det er under kriser som pandemien vi nå står i, sier von der Fehr.

Arealmangel et problem

I innspillet pekes det også på at plassmangel på laboratoriene er et utbredt problem, og at det må settes av tilstrekkelig og fleksible areal til moderne laboratorievirksomhet uten infrastrukturelle hindringer. God logistikk vil bidra til god kvalitet på analysene og hindre forsinkede prøvesvar.

- Ved planlegging av nye sykehus er det viktig at laboratoriearealene ikke nedskaleres, da det stadig er behov for nye maskiner og mer personell, påpeker von der Fehr.

Stort behov for digital samhandling

NITO påpeker også at det er stort behov for digital samhandling, både mellom laboratorier og fra laboratorium til primærhelsetjenesten og sykehusavdelinger.

Samhandlingsprosjekter som inkluderer laboratorietjenester, må prioriteres høyere og få tilstrekkelig finansiering. Det inkluderer blant annet at:

  • Infrastrukturen mellom laboratoriene må kartlegges, slik at det legges til rette for raske forsendelser og integrasjoner i elektroniske rekvireringssystemer
  • Det må sørges for elektroniske rekvireringsløsninger ved alle legekontor og prøvetakingsenheter
  • I tillegg må det etableres løsninger for å prioritere hastegraden på prøver

NITOs høringssvar