Gjennom året har NITO arrangert dialogmøter med medlemmene under overskriften «Hva med meg i det grønne skiftet?». Formålet er å diskutere konsekvenser av og løsninger på omstillingen vi har foran oss.

19. oktober gjennomføres det fjerde og siste møtet. Tema er hvordan vi skal sikre kompetanse i olje- og gassektoren i årene framover selv med reduksjon i produksjonen. 

Meld deg på

- Petroleumsnæringen må sikres nødvendig kompetanse samtidig som vi er i en omstillingsfase med økt fokus på fornybar industri. Norge vil fortsatt være avhengig av petroleumsvirksomheten i mange tiår framover. Det må legges til rette for en framtidsrettet norsk olje- og gassnæring som produserer med lave utslipp innenfor rammene av klimapolitikken, sier NITO-president Trond Markussen (bildet). 

NITO-president-Trond-Markussen-NT-03387.JPG

Fortsatt behov for dyktige fagfolk

Bransjen har stort behov for videreutvikling og forbedringer, både for å styrke helse, miljø og sikkerhet, for å få ned CO2-avtrykket og for økt effektivitet. I tillegg vil det trengs store ressurser og høy kompetanse for å fjerne og resirkulere gamle anlegg, en oppgave som må tilfalle norsk industri. Da trengs fortsatt rekruttering av dyktige fagfolk.

- Behovet for ingeniørkompetanse i nye, grønne næringer vil i stor grad ha utspring fra kompetanse innen det vi er gode på i dag. Det gjelder særlig kompetanse i selskaper knyttet til olje og gass. Kompetansen må sikres både gjennom rekruttering til utdanning, og gode ordninger for kompetansepåfyll, sier Markussen.  

Videreutvikling, ikke avvikling

NITO mener at jobb- og verdiskapingen fra petroleumsindustrien må videreutvikles, både for å sikre landet verdiskapingen fra de store gjenværende ressursene og at den blir en motor for utvikling av nye grønne arbeidsplasser og eksportnæringer som havvind, hydrogen og CCS. Her har næringen selv/selskapene og myndighetene et stort ansvar. 

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (bildet under), tidligere minister og direktør for Norsk olje og gass, nå konsulent i analysebyrået Menon, er moderator på møtene. 

Karl Eirik Schjøtt Pedersen foto Norsk olje og gass Kilian Munch.JPG

- Olje og gassvirksomheten vil bli mindre. Regjeringen har anslått at petroleumsvirksomheten vil være redusert med 2/3 fra dagens nivå i 2050. Men fortsatt vil det være enorme verdier igjen, sier Schjøtt-Pedersen. 

Han mener at det derfor er av svært stor betydning for landet at man hele tiden bruker den aller beste kompetansen til å få så store verdier som mulig ut av den oljen og gassen som uansett skal produseres.

- Det vil være et dramatisk feilgrep for landet dersom dyktige ingeniører forsvinner fra næringen. For å unngå det må både oljeselskapene og myndighetene legge til rette slik at de som skal sørge for å få opp disse store verdiene, finner det faglig spennende å jobbe i petroleumsnæringen til den er avviklet, og at de får annet spennende arbeid når kunnskapen deres trengs mer andre steder.