- De varsler dobling av fagforeningsfradraget, det håper jeg skjer raskt. Det er et signal om at de tar på alvor at organisasjonsgraden går ned. Det er en konkret økonomisk fordel for de som velger å støtte opp om fellesskapet en fagforening representerer, og det har også en symbolsk betydning, sier Trond Markussen (bildet). 

Trond grå vegg liste.jpg

Styrking av den norske modellen 

Markussen er også fornøyd med at regjeringen i plattformen legger vekt på betydningen av den norske arbeidslivsmodellen.  

- De er konkrete på å øke kunnskapen om den norske modellen både gjennom skole, utdanning og lederutdanning. Det er bra. Det trekkes også fram at ledere i offentlig sektor skal ha god kunnskap om modellen. Jeg vil minne om at det også er helt nødvendig i privat sektor.  

Han roser regjeringen for en arbeidstakervennlig profil i plattformen, men trekker fram noen områder der NITO er spent på regjeringens beslutninger. 

- Det er noe å ta tak i innenfor permitteringsregelverket, blant annet knyttet til dagpenger og tjenestepensjon. Regulering av hjemmekontor er også et brennaktuelt tema, i lys av den radikale endringen nedstengingen av samfunnet har gjort med arbeidslivet og hvordan arbeidshverdagen er for «skrivebordsarbeiderne».  

Livslang læring 

Etter- og videreutdanning er et svært viktig område for NITO. 

- Ingeniører og teknologer har kunnskapsintensive jobber. Kompetansen må hele tiden vedlikeholdes og utvikles. Vi er derfor veldig fornøyde med å ha fått fullt gjennomslag for våre "krav" i kompetansereformen: 

  • Gjennomføre en bred kompetansereform for arbeidslivet og legge fram en langtidsplan for livslang læring. 
  • Utrede hvordan arbeidstakere kan opparbeide en rett til etter- og videreutdanning. 
  • Gjøre det mer attraktivt for universiteter og høyskoler å tilby kortere etter- og videreutdanningstilbud og fjerne hindringer i finansieringssystemet. 
  • Styrke rollen til studieforbundene og det frivillige opplæringstilbudet. 
  • Sikre at staten bidrar til finansieringa av kompetansereformen som del av et trepartssamarbeid, og vurdere å opprette et kompetansefond for å finansiere livslang læring. 

Savner realfagssatsing  

Markussen er mindre tilfreds med profilen på grunnutdanningene. 

- Vi savner en gjennomgående teknologi- og realfagssatsing som sikrer at vi klarer å møte etterspørselen i et arbeidsmarked som endrer seg raskt. Denne kompetansen er avgjørende for den omstillingen samfunnet skal gjennom – være seg offentlig, privat eller ideell sektor. 

NITO vil lese grundig gjennom plattformen og delta på høringer om budsjettet i Stortinget. Og selv om presidenten er fornøyd med en rekke punkter i plattformen, er han klar på at regjeringen skal følges med argusøyne.

Det er flere områder han er usikker på om de har god nok politikk; digitalisering, utfordringene i olje- og gassindustrien og utviklingen av nye, teknologiske arbeidsplasser, for å nevne noe.  

- Det er mye i plattformen som vi vil følge opp i de interessepolitiske arbeidet vi har kontinuerlig opp mot Stortinget og regjeringen. Det er både møter med politikere, dialog om saker i Stortinget og skriftlige høringer knyttet til saker fra Stortinget og regjeringen. Jeg ser, som alltid, fram til dette arbeidet og til å samarbeide med og utfordre politikerne innenfor de områdene som er viktige for NITOs medlemmer, sier Markussen.