Trond Markussen med statsbudsjettet 2022.jpg

- Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til kraftig økonomisk vekst og fall i arbeidsledighet, men vi mener budsjettet har store mangler det er viktig å påpeke, sier NITO-president Trond Markussen (bildet). 

- Om kort tid får Norge en ny regjering. Vi forventer at den er mer fagforeningsvennlig. Solberg-regjeringen valgte i løpet av sine åtte år ved makten å ikke heve fradraget for medlemskap i fagorganisasjon. Det skuffer oss.

- Det siste halvannet året har vist oss hvor viktig elektronisk infrastruktur er over hele landet. Det er behov for å styrke satsingen på bredbåndutbygging betydelig. 

Midler til flomsikring, HMS i petroleum samt tilrettelegging for flere studieplasser innen IKT og for bioingeniører er noe av det NITO-presidenten krever mer av.

Trond Markussen ser fram til spennende møter med nytt storting og regjering for hvordan sikre verdiskaping framover.

Her er noe av det som er viktig i statsbudsjettet

Fagforeningsfradraget 

Det er ingen økning i fradragssummen på skatten på medlemsskap i en fagorganisasjon. NITO mener nivået skal betydelig opp og oppjusteres årlig.

Etter- og videreutdanning

  • NITO er skuffet over at regjeringen ikke leverer mer innenfor etter- og videreutdanning. Kontinuerlig kompetanseheving er helt avgjørende for å beholde arbeidsplasser og skape nye. Det er fortsatt uklart hvordan utgiftsbyrden for kompetanseheving fordeles mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten.
  • Regjeringens videreføring av bransjeprogrammene er bra, men det bør legges inn mer forutsigbarhet gjennom langsiktige bevilgninger.
  • Regjeringen legger inn 40 millioner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og støtteordning for studiesentre. Dette kan være en start på det NITO kaller regionale kompetansefond, men vi mener 40 millioner er for lite for å dekke behovet for kompetanseutvikling i regionene. Det reelle behovet er minst tre ganger så stort.

ABE-reformen

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres med et ostehøvelkutt på 0,5 prosent. NITO ønsker en effektiv offentlig sektor til beste for brukerne, noe som innebærer god kvalitet. NITO mener ABE-reformen nå må skrotes.

HMS i petroleum

Regjeringen styrker satsingen på HMS i petroleumsnæringen. Dette er nødvendig fordi det har vært en del alvorlige uønskede hendelser.

Det er positivt at det foreslås å opprette en fast ordning for uavhengige undersøkelser i regi av Statens havarikommisjonen.  

NITO har gjentatte ganger pekt på disse utfordringene og behovet for å bedre oppfølgingen blant annet ved å styrke Petroleumstilsynet. Satsingen er imidlertid for svak. Det trengs for eksempel mer midler til FoU som kan bidra til forbedringer i sikkerhet og arbeidsmiljø. Her må den nye regjeringen følge opp.

Bredbånd

Pandemien har demonstrert at tilgjengelig og sikker digital infrastruktur av høy kvalitet er avgjørende for et driftig næringsliv, en velfungerende stat og befolkningen som helhet. Alle må få tilgang på høyhastighetsbredbånd. Regjeringen bevilger penger, men for lite. Utkantkommuner blir ikke nok ivaretatt.

NITO forventer at bredbånd til alle er selvsagt for den nye regjeringen.

Flomsikring

Regjeringen har økt bevilgningen til ras- og skredsikring gjennom NVE med 60 millioner (til 660 millioner). En rapport viser at det vil koste 85 milliarder kroner å sikre alle bygg mot flom og skred. 

NITO forventet at regjeringen hadde tatt klimatilpasning og forebygging av flom og skred enda mer på alvor. 

Forebygging og klimatilpasning er viktig for å forhindre ytterligere kostnader i form av tap av liv og helse og skade på infrastruktur. Det er god økonomi å forebygge framfor gjenoppbygging.

NITO forventer mer kraftfulle bevilgninger til NVE.

Studieplasser innen IKT og for bioingeniører

Regjeringen viderefører de 1400 studieplassene som kom i 2020 innen matematikk, naturfag og teknologi. Det er bra, men Norge kommer til å trenge 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdanning fram mot 2030, så her bør det en ytterligere opptrapping til.

NITO er bekymret for at man glemmer bioingeniører og andre ingeniører i sykehusene, vi registrerer at det bare fokuseres på de største profesjonene.

Det utdannes i dag alt for få bioingeniører.

CO2-fangst og lagring

Regjeringen følger opp Langskip (fullskala verdikjede for CO2-fangst, -transport og -lagring) og foreslår bevilgninger på nær 3,9 milliarder kroner til CO2-håndtering i 2022. 3,45 milliarder kroner går til Langskip og utbetalinger under tilskuddsavtalene med Norcem og Northern Lights.  

NITO håpet også på midler til karbonfangst på Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud.

Både kraftforedlende industri, raffinerier og avfallsforbrenningsanlegg trenger CO2-fangst hvis Norge skal nå sine klimamål. For å realisere framtidige CCS-prosjekter i industrien er infrastruktur for CCS en forutsetning. Det er viktig at dette kommer på plass raskt slik at industrien kan sette i gang sine prosjekter.

NITO forventer at den nye regjeringen etablerer CCS som løsning på flere av punktutslippene i industrien i Norge.

Vi forventer også at en ny regjering intensiverer arbeidet for at flere fangstanlegg i Europa kobler seg på lageret på norsk sokkel.

Se også: Statsbudsjettet 2022: Alt for lite til flomsikring

Dette betyr regjeringsplattformen for offentlig ansatte

Statsbudsjettet 2022 på regjeringen.no