Bransjeprogram_liste.jpg

Utdanningen gjennom bransjeprogram er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Dette er partssammensatte bransjeprogram for kompetanseutvikling innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen, olje-, gass- og leverandørindustrien og maritim sektor.

Programmene startet opp i 2020 og videreføres med nye midler for 2022.

Dette er en unik mulighet for bedrifter i disse næringene å sørge for kompetanseutvikling av sine ansatte og for NITOs medlemmer å oppdatere seg eller skaffe seg ny kompetanse.

Tilbudet oppdateres jevnlig. 

Bransjeprogram for industri- og byggenæringen

Det grønne skiftet påvirker de ansattes arbeidshverdag i industri- og byggenæringen.

Ny teknologi tas i bruk for å få en grønnere produksjon, og for å øke bransjens produktivitet og konkurransekraft. Det er derfor behov for kompetanseutvikling slik at både ansatte og ledere står rustet til å håndtere omstillingene.

Se mer informasjon om tilbudet

Bransjeprogram for maritim sektor 

Denne sektoren står foran store utfordringer med nedbemanning/omstilling og endrede kompetansebehov som følge av digitalisering og grønn skipsfart. 

Dette er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og et bredt spekter av parter i arbeidslivet. 

Se mer informasjon om tilbudet

Bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen  

Teknologiske endringsdrivere treffer elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i stor grad, og bransjen endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen.  

Organisasjonene EL og IT forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Se mer informasjon om tilbudet

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien 

Nye teknologier, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien. 

Partnere i bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien består av: FLT, Tekna, NITO, SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, NHO og LO. 

Se mer informasjon om tilbudet