Sak TBU uten logo.jpg

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la 15. februar fram sin foreløpige rapport. Den viser at de fleste grupper hadde reallønnsvekst i 2020, og at lønnsveksten i gjennomsnitt ble høyere enn forventet for flere grupper. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til tallene, og det er bakenforliggende faktorer som påvirker tallene mer enn ellers.

Permitteringer blant lavtlønte

Den viktigste er at når det er mange i lavtlønnsyrker som har mistet jobben eller blitt permittert, så øker gjennomsnittslønningene. For industrien samlet er det foreløpige anslaget for lønnsvekst i 2020 på 2,25 prosent, mens anslaget etter frontfagsoppgjøret i fjor var på 1,7 prosent.

- Dette viser at det ikke gir mening blindt å forholde seg til den såkalte frontfagsrammen, sier NITOs president Trond Markussen.

- Særlig i store deler av offentlig sektor ble vi i fjor møtt med at fasiten skulle være rundt 1,7 prosent, og vi ser at både staten og Spekter-området har fulgt dette tett. 

Anslaget for prisveksten i 2021 er på 2,6 prosent, noe som innebærer at lønnsveksten må på samme nivå for at lønnstakerne ikke skal miste kjøpekraft.  

- Når vi ser at grupper kom langt dårligere ut enn gjennomsnittet i 2020, og anslaget for prisvekst er såpass høy, må vi legge til grunn at det er forventninger til årets ulike lønnsoppgjør, sier Markussen. 

Frontfaget er ikke fasit

- Vi legger føringene for de ulike forhandlingene på vår sentrale tariffkonferanse i mars, der vi samler tillitsvalgte fra alle deler av arbeidslivet. Jeg kan nok allerede nå stadfeste at mange grupper ikke vil la seg avspise med en lavt anslått frontfagsramme i år, fortsetter han.

NITOs lønnsstatistikk for 2020 vil bli presentert i forbindelse med tariffkonferansen i mars.

De ulike, sentrale lønnsforhandlingene gjennomføres utover våren, mens det gjennomføres lokale forhandlinger gjennom hele året.

- I NITO legger vi til grunn at det skal gjennomføres lokale forhandlinger, basert på forutsetningene i den enkelte virksomhet, sier Markussen. Rapporten fra TBU viser med all tydelighet at det ikke kan være et anslått tall fra frontfagsforhandlingene som alene skal være grunnlaget for forhandlingene, avslutter han.
 

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) er et statlig utvalg som beregner lønnsnivå, pris- og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Hensikten er at partene i lønnsoppgjør skal benytte samme tallgrunnlag i forhandlingene.

Rapporten fra TBU

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører.

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator