Trond Markussen tariffkonferansen 22 .jpg
NITOs president Trond Markussen på talerstolen ved åpningen av de sentrale tariffkonferansene.

I en fersk undersøkelse svarer NITO-medlemmene at de forventer en gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,6 prosent. 

Høye strømpriser i Sør-Norge, økte lånerenter, stigende inflasjon og sterk etterspørsel etter arbeidskraft er bakteppet for tariffoppgjøret.

På NITOs sentrale tariffkonferanser 15.-16. mars forberedes lønnsoppgjørene i NITO. Her diskuteres blant annet krav til endringer av tariffavtalene.

Godt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet har sakte, men sikkert, hentet seg inn igjen etter nedgangen i første del av pandemien.

Per 10. mars var 916 NITO-medlemmer ledigmeldt eller permittert. Det utgjør 1,33 prosent av NITOs yrkesaktive medlemmer, den laveste prosenten på mange år.

Det positive arbeidsmarkedet bekreftes av NITOs behovsundersøkelse fra januar, der 700 arbeidsgivere fra alle sektorer ble spurt om behov for og etterspørsel etter ingeniørarbeidskraft.

To av tre arbeidsgivere svarer at de vil ha behov for flere ingeniører framover. Dette er en økning sammenlignet med målingene de siste årene.

62 prosent av arbeidsgiverne synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører til sin virksomhet. Kommunesektoren sliter aller mest.

Bedriftene melder om stor konkurranse på arbeidsmarkedet og mangel på kandidater med riktig fagkombinasjon.

Samfunnsbedriftene, det vil si energiverkene som fortsatt er i KS-systemet, synes i mindre grad at det er vanskelig.

  • Resultatene viser at det er spesielt privat sektor (74 %) som ser et behov for flere ingeniører de neste tre årene
  • Flertallet av arbeidsgiverne i kommunesektoren (57 %) og Samfunnsbedriftene (52 %) mener behovet vil bli som nå
  • I likhet med tidligere målinger antas behovet å være størst for ingeniører innenfor bygg. Ved årets måling følger elektro og maskin hakk i hæl

Hvordan var lønnsutviklingen i 2021?

  • Gjennomsnittlig vekst i privat avtaleområde var på 3,1 prosent
  • I de offentlige sektorene varierte veksten blant NITO-gruppene fra 3 prosent for Spekter (uten helseforetakene) til 5,2 prosent i Stat. Tallene for helseforetakene er ennå ikke klar.
  • Av dem som byttet stillingsgruppe i privat avtaleområde fikk de som byttet i samme virksomhet en lønnsvekst på 6,1 prosent
  • De som byttet jobb til en annen virksomhet økte lønnen med 5,6 prosent

Prognoser for 2022

Teknisk beregningsutvalg (TBU) i Statistisk sentralbyrå (SSB) er en viktig premissleverandør for oppgjørene. TBU presenterte nylig prognoser for prisveksten i år på 3,3 prosent.

Axelsen NITOs tariffkonferanse.JPG

Geir Axelsen (bildet), leder av TBU og direktør i SSB, holdt innlegg på tariffkonferansen. Han understreket betydningen av TBUs og SSBs rolle i å formidle fakta om blant annet lønns- og prisvekst som skal ligge til grunn for lønnsoppgjøret.

- TBUs oppgave er å sikre at partene har det samme faktagrunnlaget, som alle har tillit til. Det er viktigere enn noen gang, sa han.

I likhet med Trond Markussen la han vekt på den spesielle situasjonen verdenssamfunnet nå er i. Dette gjør at oppgjøret er spesielt utfordrende i år, med stor grad av usikkerhet til mange faktorer som har betydning for oppgjøret.

Oppjusterte tall: - Rom for lønnsvekst i 2022

Prisveksten fra februar 2021 til februar 2022 var 3,7 prosent. I vinter, fra januar til februar, steg matvareprisene med 4,5 prosent, en uvanlig kraftig prisøkning.

Vil det være mulig å opprettholde kjøpekraften, og helst øke den?

- Når prisene fortsetter å skyte i været, så forventer medlemmene et skikkelig lønnsoppgjør. Ingeniører og teknologer er ettertraktet. For å beholde attraktiv arbeidskraft må arbeidsgiverne bruke handlingsrommet i tariffavtalene de har med NITO, understreket Markussen.

- Så er det lett for meg å si at alle dere som skal forhandle lokalt må slå i bordet hvis arbeidsgiver legger frontfaget, og ikke avtalene, til grunn for forhandlingene. Men hvis vi ikke reiser fanen for avtalene vi har inngått med arbeidsgiver, er jeg redd for at avtaleverket mister sin betydning framover.

- Tariffkonferansen er den største og viktigste konferansen NITO gjennomfører i år. Jeg ser fram til diskusjoner, erfaringsutveksling og det sosiale samværet vi får gjennom disse to dagene. Nå ruster vi oss for årets lønnsoppgjør.

Alt om lønnsoppgjøret:

Lønn og arbeidsliv i NITO