Kjell Ola Aamodt i sofa listefoto.jpg

-  Både formell kompetanse og realkompetanse skal gi lønnsmessig uttelling, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder for tariffutvalget NITO Kommune. 

- Lønna til den enkelte må ta utgangspunkt i kompleksiteten i stillingen og den kompetansen som er nødvendig for å utføre stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

- Utfordringen gjelder særlig våre ingeniører som underviser. De er i hovedsak lærere på yrkesfaglige studieretninger. Myndighetene har uttalt at denne gruppen er et satsingsområde.

- Lærerne må sikres lønnsmessig uttelling for den breddekompetansen de innehar og som er nødvendig i dagens yrkesfaglige retninger. Det gis ikke uttelling lønnsmessig for det i dag. Derfor mener NITO at undervisningspersonellet i Akademikerne skal endre sin lønnsinnplassering.

Aamodt understreker at lønnsutviklingen skal bestemmes lokalt, basert på lokale forhold, på kompleksitet i stillingen og kompetansen som den enkelte har.

Spesielle utfordringer i Statens vegvesen

Oppdelingen av fagmiljøene i tidligere Statens vegvesen har medført at enkelte fylker mangler kompetanse.

Flere ansatte i Statens vegvesen ble overført eller fikk ny jobb i de nye fylkeskommunene ved regionreformen 1. januar 2020.

- Overføringsprosessen har ikke vært god. Det har vi flere tilbakemeldinger på og gjelder både lønn og øvrige arbeidsvilkår, sier Aamodt. 

Han presiserer at det må gjøres noe for å harmonisere lønnen mellom ansatte med tilsvarende ansvarsområde.

- De ansatte må også få på plass avtalebestemmelser knyttet til tjenestereiser.

I staten var det ett reglement som gjaldt alle uansett geografisk tilknytning. Nå bestemmer hvert fylke egne regler.

- Enkelte opplever at det nå stilles spørsmål ved deres reiseaktivitet som er nødvendig for at de skal få gjort jobben sin, forklarer Aamodt.

Kompetanseflukt

Overføringsprosessen i Statens vegvesen har medført uthuling av fagmiljøet. Han frykter at det trolig vil bli ennå mer uthulet framover.

- Utfordringene dette gir er det viktig å få fram for NITO i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

- Mange ansatte i fylkeskommunene innen veisektoren slutter og begynner enten i Statens vegvesen eller hos private aktører. 

Reisetid er arbeidstid - krever kompensasjon

I flere dommer de siste årene er det blitt fastslått at reisetid i forbindelse med arbeid er å regne som arbeidstid. Dette jobber NITO med å få inn i hovedtariffavtalen. 

- NITO Kommune vil fremme samme krav som NITO Stat og Spekter i denne sammenheng. Kravet vil være å stadfeste at reise på egen tid er arbeidstid og samtidig et forslag til kompensasjon.

Jobber med alternative tvisteløsninger

På årets tariffkonferanse ble det også diskutert alternative tvisteløsninger.

- Vi har mange tilbakemeldinger om at tvisteløsningen slik den er i dag ikke fungerer så godt som den burde. Dette kan ha flere årsaker, både knyttet til de lokale parter, sentrale parter og kretsmeklernes forståelse av tvistene som er til behandling.

Lønnsoppgjøret 2022: Ingeniørene forventer opp mot fem prosent

Følg lønnsoppgjøret i NITO Kommune (KS)

Lønnsstatistikk kommune 2021

Tillitsvalgt? Se tallene fra konferansen

Vi har samlet dokumentasjonen fra sentral tariffkonferanse, sånn at også du som ikke var tilstede kan se hva som ble diskutert av tall og krav til årets lønnsoppgjør. 

Sentral tariffkonferanse NITO Kommune

(krever pålogging - kun for tillitsvalgte)