Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter.

- Lønnsmessig uttelling for den kompetansen våre medlemmer har, blir viktig i årets oppgjør. Det er også viktig å få på plass kompensasjon for etter- og videreutdanning, som for eksempel master og spesialistgodkjenningen fra NITO Bioingeniørfaglig institutt, sier Brynhild Asperud, leder for NITO Spekter.

- Ellers er både lønnsnivået og lønnsutviklingen for våre medlemmer i Spekter helse på et nivå som tilsier at den økonomiske rammen kan og bør bli høyere enn det frontfaget havner på i år. Offentlig ansatte i helseforetakene har et etterslep etter frontfaget de siste årene, og vi forventer at arbeidsgiverne er mer imøtekommende på våre krav i år, sier Asperud.

Fare for kompetanseflukt

- Arbeidsgiverne må også innenfor helsesektoren bruke det som er framforhandlet i avtaleverket, ellers vil de slite med å beholde og tiltrekke seg kompetansen som bioingeniører og andre helseingeniører besitter.

- Pandemien har fått fram hvor viktig kompetanse til disse yrkesgruppene er, og det er av avgjørende betydning at helseforetakene klarer å beholde den kompetansen bioingeniørene og øvrige helseingeniører har, sier Asperud.

- Det er en reell fare for kompetanseflukt fra sektoren hvis ikke kompetanse belønnes bedre.

Hun begrunner blant annet dette med at Statistisk sentralbyrå (SSB) estimerer en vekst på 40 prosent i behovet for bioingeniører fram mot 2035. SSB oppgir også at om lag hver fjerde utdannede bioingeniør (26 prosent) arbeider i andre sektorer enn helse, hvor kompetansen ofte belønnes bedre. 

- Med fortsatt vekst innen områder som bioteknologi og fiskeindustri kan vi anta at enda flere vil søke seg mot eller tiltrekkes av andre sektorer. Behovet for arbeidskraft og kompetanse skal også dekkes i disse sektorene.

- Når vi i tillegg vet at alle de fire regionale helseforetakene i sine regionale utviklingsplaner har meldt til Helse- og omsorgsdepartementet at de vil få behov for flere bioingeniører, er det grunn til å forvente at arbeidsgiverne vil anstrenge seg mer for å beholde denne verdifulle kompetansen, sier hun.

- Det er viktig å fremme de avtalene vi har inngått med arbeidsgiver, ellers kan fort avtaleverket miste sin betydning framover. 

Hevd din rett - be om lønnssamtale

Hun trekker spesielt fram retten til lønnssamtale: - Retten til lønnssamtale er avtalefestet, men vi vet at lønnssamtaler ved mange helseforetak, etter NITOs oppfatning, ikke gjennomføres i samsvar med det som er avtalt.

Be om den lønnssamtalen du har krav på

Alle medlemmer som jobber i en Spekter-virksomhet har rett til lønnssamtale. Det står i A-delens punkt 2, 6. ledd:

I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl.a. basert på:

  • Anvendt kompetanse
  • Jobbutførelse
  • Arbeids- og ansvarsområde

- En lønnssamtale er imidlertid et middel til å påvirke lønnsnivået på kort og lang sikt. Det er derfor viktig at arbeidsgiverne tar ansvar og bruker avtaleverket, avslutter Asperud. 

Tillitsvalgt? Se tallene fra konferansen

Vi har samlet dokumentasjonen fra sentral tariffkonferanse, sånn at også du som ikke var tilstede kan se hva som ble diskutert av tall og krav til årets lønnsoppgjør. 

Sentral tariffkonferanse NITO Spekter

(krever pålogging - kun for tillitsvalgte)

Lønnsoppgjøret 2022: Ingeniørene forventer opp mot fem prosent

Følg lønnsoppgjøret i NITO Spekter