Brynhild Asperud.jpg
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter

Etter at SAN og Spekter 29. juni signerte avsluttende protokoll for område 10 helseforetak og område 11 øvrige helseforetak, er hovedoppgjøret 2022 for NITOs medlemmer i alle områder i Spekter i havn.

Hvordan er egentlig forhandlingsordningen i Spekter? Se her.

Dette har de forhandlet om

Dette har vært et hovedoppgjør hvor forhandlingene både har handlet om økonomi og andre rettigheter. Siden det i hovedsak forhandles lokalt, er det også ulike resultater på de ulike foretakene og virksomhetene. Resultatene har også ulik innretning og profil. 

- Tariffarbeid er en langsiktig jobb. De endringene vi har fått på plass i de lokale B-delene vil være med på å forbedre NITO medlemmenes lønns og arbeidsvilkår på sikt, sier Brynhild Asperud (bildet), leder av NITO Spekter.

Dette er resultatet i helseforetakene

For helseforetakene har det blitt heving av minste-/garantilønner. Satsene for på kompetanse- og ubekvemstillegg er også hevet.

Noen foretak har satt av en pott til individuell fordeling for enkelte grupper, og flere har forhandlet fram gode generelle tillegg, enten som kroner eller som prosent. Virkningstidspunktene for oppgjøret varierer fra 1.januar til 1.september.

Resultatet varierer mellom foretakene, så det er viktig at du tar kontakt med tillitsvalgt på eget foretak.

Hva ble resultatet der du jobber?

Dette er resultatet i de øvrige områdene

For Spekter øvrige og område 11 er det større variasjoner i resultatene mellom de ulike virksomhetene.

  • Noen har kun forhandlet økonomisk ramme og kriterier
  • Andre har en blanding av generelle tillegg og pott til individuell fordeling
  • Og noen har en pott i tillegg som skal fordeles til høsten

- Vi ser på resultatet at det for noen grupper er vanskelig å få tak i folk og at arbeidsgiver er villig til å strekke seg noe lenger i årets oppgjør, sier Asperud.

I tillegg skal det i flere virksomheter jobbes i partssammensatt utvalg med blant annet bilordninger, lønnssystemet, reisetid og likelønn.  Virkningsdatoen for de fleste i Spekter øvrige er 1.april.

Stor takk til de tillitsvalgte

- NITO Spekter vil rette en stor takk til NITOs tillitsvalgte for den gode innsatsen de har lagt ned på de enkelte virksomhetene og foretakene, sier Asperud.

- Et hovedoppgjør er vel i havn, men det innebærer ikke at alle problemer er løst. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Forhandlinger skjer gjennom hele året. Målet er å sikre NITOs medlemmer best mulig lønns- og arbeidsvilkår, sier Brynhild Asperud.

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene. Disse foregår ikke for hele Spekter-området samlet, men per område. Disse er definert i overenskomsten. For eksempel er helseforetak med sykehusdrift et eget område.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. Først da kan resultatet fra de lokale forhandlingene effektueres.