Knut Aarbakke i svart dressjakke listefoto.jpg
Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la 20. februar fram sin foreløpige rapport om grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

4,1 prosent er foreløpig beregnet årslønnsvekst fra 2021 til 2022 for de største forhandlingsområdene samlet.

Se foreløpig rapport fra TBU

Årslønnsveksten for 2022 er foreløpig beregnet til 3,5 prosent for industriarbeidere og til 5 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

-  Det ser ut til at ingeniører og funksjonærer har fått mer i lønn, men disse tallene lyger, sier Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.

- 1,5 prosent av denne veksten er bonus og lignende, som ikke gir pensjon. Den ordinære lønnsvekst har vært nøktern, særlig sett opp mot at prisene steg nærmere 6 prosent i fjor, understreker Aarbakke.

Rekruttering er noe av forklaringen

Helseforetakene og ansatte i staten fikk 4,5 prosent lønnsvekst i 2022, mens ansatte i kommunene er beregnet til 3,7 prosent.

- Forklaringen for helseforetakene ligger i endring i sammensetning av yrkesgrupper. Blant annet jobbet det flere leger i helseforetakene i 2022 enn året før. Det kan være med å forklare mer enn en halv prosent, sier Aarbakke.

- Staten har hatt rekrutteringsutfordringer blant NITOs yrkesgrupper. Med mangel på arbeidskraft, går prisen opp. Det er sånn et marked fungerer og skal fungere.

- I tillegg har det vært høyere øvingsaktivitet i Forsvaret, som utløser overtid med videre. Det påvirker også tallet for staten totalt sett. 

Årets lønnsoppgjør må nærme seg 5 prosent

- Framover ser prisene ut til å fortsette å øke ganske mye. Det gjør at årets lønnsoppgjør må være på nærmere 5 prosent, for å opprettholde kjøpekraften til NITOs medlemmer, sier Aarbakke.

Kan vi forvente fem prosent?

- Lokale lønnsforhandlinger baserer seg på avtalte kriterier, som er forskjellig fra sted til sted. Men det går generelt godt i norsk økonomi, uten mange oppsigelser. Det gir god grunn til å tenke at vi har som mål å ha reallønnsoppgang, eller i det minste ikke reallønnsnedgang, svarer Aarbakke.

TBU anslår en konsumprisvekst på 4,8 prosent fra 2022 til 2023. Dette begrunnes i usikkerheten knyttet til krigen i Ukraina og effektene dette har på energipriser og kronekursen. 

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) er et statlig utvalg som beregner lønnsnivå, pris- og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Hensikten er at partene i lønnsoppgjør skal benytte samme tallgrunnlag i forhandlingene.

TBU legger fram et nytt anslag for prisveksten 13. mars.