Gå til innhold

Kampen mot antibiotikaresistens fortsetter inn i fremtidens mikrobiologiske laboratorier

Antibiotikaresistens er et globalt folkehelseproblem. Antallet friske bærere av resistente bakterier og pasienter som har slike infeksjoner er økende. Mikrober kjenner ikke landegrenser og finnes både i og på mennesker, i dyr og miljøet rundt.

Arbeidet mot antibiotikaresistens krever derfor et helhetlig tankesett hvor overvåkning, ny teknologi og samarbeid på tvers av yrkesgrupper og landegrenser er viktig. 

Rådgivende utvalg som jobber med medisinsk mikrobiologi (RUFMIK), tar antibiotikaresistens på alvor og belyser temaet alle tre dager på Bioingeniørkongressen i Tromsø. I tillegg får du det siste innen seksuelt overførbare sykdommer, HPV, Hepatitt E, Gruppe B streptokokker og nyheter fra landets  mikrobiologiske laboratorier. 

Antibiotikaresistens - hva gjør vi?

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens har satt mål om 30 prosent reduksjon i samlet bruk av bredspektret antibiotika innen utgangen av 2020. Gunnar Simonsen, overlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) på UNN, kommer onsdag 22. mai for å snakke om tiltakene i handlingsplanen med foredraget «Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens – når vi målene?».  

Økende forekomst av resistente mikrober skyldes dels økt spredning av resistente mikrober, men også økt forbruk av antibiotika. Overbioingeniør Brian Guennigsman, kommer samme dag for å formidle hvordan bioingeniører på rutinelaboratoriene kan bidra til å redusere antibiotikabruk ved selektiv resistensrapportering. For å avgjøre om en bakterie er følsom for et antibiotikum er vi i økende grad avhengig av at mikroben påvises og at det utføres resistensbestemmelse ved et laboratorium. Ørjan Samuelsen, professor ved AMS – UNN, snakker fredag 24. mai om muligheter og utfordringer ved helgenomsekvensering og antimikrobiell følsomhetstesting.

Mikrobiologi inn i framtiden

For å møte framtidens utfordringer innen mikrobiologi må det jobbes smart og det må finnes løsninger som gjør at man kan håndtere økende prøvemengde. På kongressen kommer bioanalytiker Lars Karsten fra Herlev Hospital i Danmark for å snakke om deres automasjonslinje og bioingeniør Randi Monsen Nygaard forteller om sekvenseringsteknologien MinION.

Torsdag formiddag 23. mai er det fokus på pasientnær analysering og raske blodkultursvar. Du får høre om hurtigtest for influensa i akuttmottak, oppstart av sepsisbehandling i ambulanse og om blodkulturens prøveflyt i laboratoriet.

Bakteriehunder!

Visste du at hunder kan søke opp bakteriekilder på ulike overflater? Bruk av bakteriehund er en helt ny måte å tenke tiltak på for å redusere forekomsten av helsetjenesteervervede bakterieinfeksjoner. Prosjekt Bakteriehund har som målsetning å være de første som utdanner bakteriehunder i Norge. Prosjektleder Merethe Kumle, Lotte Andreassen og hunden Mette kommer for å formidle mer om dette.

Velkommen til sesjon 3 Mikrobiologi.

Tre dager med påfyll i blodbanken

Hver dag kan du velge å fordype deg i temaer innen blodbank. Vi tilbyr et stor program med 19 ulike forelesere, for å tilby deg et solid påfyll av kunnskap inne immunologi og transfusjonsmedisin.

Blodbank IMG_8007_LR.jpg

Publisert: Sist oppdatert: