- NITO BFI ivaretar bioingeniørenes faglige interesser, og som medlem i NITO og BFI tar du del i et yrkesfaglig fellesskap, sier Rita von der Fehr, fagstyreleder i NITO BFI.   

Medlemskapet innebærer en rekke praktiske, økonomiske og faglige fordeler. Jeg oppfordrer til at man bruker dem, sier hun.

Les om alle NITOs medlemsfordeler

I tillegg til gode bank- og forsikringstilbud og andre medlemsgoder som følger NITO-medlemskapet ditt, har du som bioingeniør og medlem av BFI noen ekstra fordeler.

Søk om spesialistgodkjenning

Spesialistgodkjenningsordningen bidrar til dokumentert faglig kompetanseutvikling, og kan dessuten gi deg økonomisk tillegg i lønnen din (b-del).

- For deg som vil fordype deg mer i eget fagfelt, men ikke vil ta et fullt mastergradsløp, så er spesialistgodkjenningen en perfekt ordning. Rita von der Fehr, fagstyreleder NITO BFI

Ordningen forvaltes av NITO BFI etter fastsatte retningslinjer utarbeidet av BFIs fagstyre, og det er kun medlemmer av NITO BFI som kan søke om spesialistgodkjenning.

Les mer om spesialistgodkjenningsordningen

BFIs studiefond

Formålet med studiefondet er å gi økonomisk støtte til våre medlemmer slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.

-  Som medlem har du også anledning til å søke om støtte til å lage postere og få dekket kostnader knyttet til presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser. Studiefondet gir også støtte til videreutdanning og forskning, forteller von der Fehr.

Les mer om Studiefondet

Bidra i utviklingen av bioingeniørfaget

Hun forteller at deltakelse i BFIs styre, råd og utvalg, gir en unik mulighet til å øke egen kompetanse, påvirke utviklingen av bioingeniørfaget og utvide eget fagnettverk. Utvalgene skal bidra med fagkunnskap og sørge for at bioingeniørens rolle ivaretas i samfunnsutviklingen.

- De rådgivende utvalgene er derfor en svært viktig brikke i vårt arbeid, sier hun.

- BFI har rådgivende utvalg innen de ulike fagdisiplinene, samt forskning og utdanning, så jeg vil på det sterkeste oppfordre alle bioingeniører til å melde sin interesse for å delta i de rådgivende utvalgene.

BFIs fagstyre, råd og utvalg

- Samlet utgjør dette et svært godt tilbud til den som ønsker videreutdanning, vil drive med aktiv formidling eller vil ha en arena for å jobbe med videreutvikling av faget, påpeker hun.

Godt kurstilbud

- Jeg må også trekke fram kurstilbudet rettet mot medlemmene. Gjennom medlemskapet i BFI får du tilgang på et oppdatert og faglig godt kurstilbud, som enten er gratis eller rabattert.

- Dette er kurs som andre ikke tilbyr, og som er spesielt tilpasset bioingeniørers arbeidshverdag, avslutter fagstyrelederen.