Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Gjennomførte BFI-kurs 2019

Her finner du kursdokumentasjon fra gjennomførte kurs og arrangementer.

  • Bioingeniørkongressen 2019

Bioingeniørkongressen 2019

Forelesninger som ikke er lenket, er ikke tilgjengelig på nett.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra forelesningene.

SESJON 1

Utdanning onsdag 22. mai

Etikk torsdag 23. mai

Forskning - formidling og folkeopplysning fredag 24. mai

SESJON 2

Medisinsk biokjemi onsdag 22. mai

Medisinsk biokjemi/farmakologi torsdag 23. mai

Medisinsk biokjemi fredag 24. mai

SESJON 3

Mikrobiologi onsdag 22. mai

Mikrobiologi torsdag 23. mai

Mikrobiologi fredag 24. mai

SESJON 4

Patologi onsdag 22. mai

Patologi torsdag 23. mai

Patologi fredag 24. mai

SESJON 5

Pasientnær analysering onsdag 22. mai

Medisinsk biokjemi/hematologi torsdag 23. mai

Preanalyse fredag 24. mai

SESJON 6

Blodbank onsdag 22. mai

Blodbank torsdag 23. mai

Blodbank fredag 24. mai

SESJON 7

Primærhelsetjenesten, samling torsdag 23. mai

FOREDRAGENE

Sesjon 1

Utdanning onsdag 22. mai

Hva betyr de nye retningslinjene for bioingeniørutdanningen i praksis? - Bjarne Hjeltnes

Hva trenger bioingeniører av IKT-kunnskaper nå og framover? - Linda Eie Svendsen

Ny teknologi gir nye muligheter - blandet læring og samarbeid med praksisfeltet - Mette Lundstrøm Dahl

Nye tider og nye kunnskapsbehov - Kristin Solum Steinsbekk

Hvordan bli en bedre praksisveileder - Anita Iversen

Fritt foredrag M1 ePraksis - Aud Valle Hansen

Fritt foredrag M2 Er det behov for veilederutdanning i bioingeniørfaglig kontekst? - Torill Dahl

Etikk torsdag 23. mai

CRISPR og persontilpasset medisin - Dag Undlien

Bioteknologiloven - hva skjer'a? - Ole Johan Borge

Etiske utfordringer knyttet til ulikheter i syn på organdonasjon i ulike kulturer - Kjersti Lønning

Tvang og samtykkekompetanse - Marius Storvik

Bruk av tvang på førskolebarn under medisinske prosedyrer - teori og praksis - Edel Janneche Svendsen

Biobanker, personvern og datasikkerhet (GDPR) - Eva Henriksen

Fritt foredrag M8 Kulturmøter på arbeidsplassen - utfordringer og muligheter - Sipan Sendi

Forskning - formidling og folkeopplysning

Kunsten å kommunisere det kompliserte - Jo Røislien

Sånn kan det gjøres! Forskergrandprix - Morten Svendsen Næss

Hvor og hvordan publisere? - Anne Katrine Kvissel

Fra forskningside til ferdig publikasjon, hva kan forskningsstøtten hjelpe med? - Elin Evensen

Forskning på miljøgifter - Jan Brox

Fritt foredrag M18 Randomized controlled trial of fecal microbiota transplantation in severe obesity - Hege Marie Hanssen

Fritt foredrag M19 Hvordan rapporteres hemolyserte blodprøver i nordiske sykehuslaboratorier? - Gro Gidske

Sesjon 2

Medisinsk biokjemi onsdag 22. mai

HbA1c ved kapillærelektroforese - Mikhail Sovershaev

Hvordan forebygge diabetes? - Ragnar Morten  Joakimsen

Diabetesantistoffer - Ragnar Morten Joakimsen

Svangerskapsdiabetes - Åse Torunn R. Pettersen

Fürstpasient.no - prøvesvar i pasientportal - Eva Sjule

Fritt foredrag M3 Fra BIO-rad D10 til Bio-rad D-100, verifisering av nytt instrument for analyse av HbA1c - Hilde Annie Gjertsen

Fritt foredrag M4 Måling av glukose i ulike rør og materialer - en holdbarhetsstudie - Janniche Torsvik

Medisinsk biokjemi/farmakologi torsdag 23. mai

Grunnleggende farmakologi - Lena Aronsen

Bruk og måling av monoklonale antistoffer - Rolf A. Klaasen

DOAK - status 2019 - Lena Aronsen

Rusmiddelanalyser i urin - medisinske versus sanksjonære prøver - Linn Pedersen Årnes

Prøvetaking - juks og fanteri - Ida Mari Haugom

Miljøgiftene i meg - mor/barn perspektiv og historisk utvikling - Linda Hanssen

Fritt foredrag M9 Hver pasient sin staseslange - Silje B. Brobakken

Fritt foredrag M10 Hva kan bioingeniøren gjøre for å skape en god opplevelse for pasienten før, under og etter prøvetaking - Marte S. Olafsbye

Medisinsk biokjemi fredag 24. mai

Lipider - livsstil og kosthold - Ida Rasmussen

Lipider - interferens i ulike metoder - Laila Fure

Overvekt og kardiometabolsk helse. Funn fra Tromsøundersøkelsen - Laila Arnesdatter Hopstock

På livets grense - hvordan kroppen takler ekstrem natur - Erik Sveberg Dietrichs

Fritt foredrag M20 Effekt av anti-revmatisk behandling på biomarkører relatert til aterosklerose - Gia Deyab

Fritt Foredrag M21 Velkommen til oss -standardisering av hospitering på laboratoriene i Bodø - Tove Hvassing

Sesjon 3

Mikrobiologi onsdag 22. mai

Automasjonslinjen ved Herlev Hospital - Lars Karsten

Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens - når vi målene? - Gunnar Simonsen

Selektiv resistensrapportering - muligheter og utfordringer i praksis - Brian Guennigsman

Prosjekt bakteriehund - en hund etter bakterier - Merete Kumle og Lotte Andreassen

Antibiotika til nyfødte - hva kan gjøres for å redusere negative effekter? - Claus Klingenberg

Fritt foredrag M5 På jakt etter nye målsete - Runa Wolden

Fritt foredrag M6 Målrettede intervensjoner har ført til færre urinprøver til dyrkning fra sykehjem - Lise Walberg

Mikrobiologi torsdag 23. mai

PNA i mikrobiologi, hvilken nytte har vi av analysene? - Mette Sannes

Pasientnær analysering av influensavirus - Lene Henriksen Holm og Johanne Lind Aasen

Blodkultur og oppstart av antibiotikabehandling mot sepsis i ambulansetjenesten - Lars-Jøran Andersson

Utvidet åpningstid bedrer pasientsikkerheten - Anita Løvaas Brekken

Syfilisdiagnostikk - Andreas Lind

Det siste innen seksuelt overførbare sykdommer i Norge - Vegard Skogen

HPV, celleforandringer og kreft - Sveinung W. Sørbye

Hepatitt E-virus (HEV) infeksjon i Nord-Norge - vanligere enn tidligere antatt - Christine Hanssen Rinaldo

Fritt foredrag M11 Erfaringer med utplassering av pasientnær analyse (PNA) på akuttmottaket ved OUS Ullevål - Beth- Marie Brotnov

Fritt foredrag M12 Determination of antibacterial activity of fatty acids, tridecanoic acid and sodium dodeconoate against Neisseria gonorrhoea in artificial vaginal fluid - Sadaf Anwar

Mikrobiologi fredag 24. mai

Helgenomsekvensering  og antimikrobiell følsomhetstesting - muligheter og utfordringer - Ørjan Samuelsen

Metagenomikk i Fæces - Kjersti Haugum

Komparativ genomikk av Streptococcus agalactiae isolert fra pasienter med blodstrømsinfeksjon - Torunn Gresdal Rønning

MiniON-sekvensering - stemningsrapport fra en bioingeniør med et ferskt instrument i hånden - Randi Monsen Nygaard

Reinbrems - velkjent parasitt hos rein med fornyet aktualitet som parasitt hos mennesker - Kjetil Åsbakk

Marine mikroorganismer som kilde til nye antibiotika - Jeanette H. Andersen

Sesjon 4

Patologi onsdag 22. mai

Preanalyse - Kirsten M. Østbye

Preanalytisk dugnad ved Klinisk patologi UNN - Katrine Eklo

Pakkeforløp lungekreft - Elin Richardsen og Kristin Åberg

HPV - Sveinung Wergeland Sørbye

Om forurensinger på patologiavdelinger - Cecilie Alfsen

Patologi torsdag 23. mai

Hurtigfremføring - Hilde Midtbø-Hjelvik

Automatisk snitting - Dorthe Vestegaard Hansen

Biobanking - Sigrid Heskestad

MicroRNA i vev og kreftforskning - Mona Irene Pedersen

Status for Nasjonalt prosjekt for digital patologi/delprosjekt - Marit Westfal-Larsen

Videre- og etterutdanning innen patologi/hjelp til spesialistgodkjenning - Inger-Lise Neslein

Fritt foredrag M13 Utvidelse av oppgaver for laboratoriepersonale innen makroskopisk undersøkelse - Siw-Merete Langhelle 

Patologi fredag 24. mai

God ergonomi på laboratoriet - Marja Blind

Arbeid med kjemikalier - Randi Sælebakke

Brystkreft og innføring av genekspresjonsanalyse - Elin Mortensen og Marte Berglund

Veien til digital patologi - Mari Jebens

Fritt foredrag M22 Warthin Starry/Steiner - fargen som skulle sette tenkeferdigheter og tålmodighet på prøve - Tonje Ødegård Olsen 

Sesjon 5

Pasientnær analysering onsdag 22. mai

Framtidens laboratorium - hvor er vi på vei? - Liv Kjersti Paulsen

Ny teknologi og trender innen egenmonitorering av diabetes - Eirik Årsand

Der ingen skulle tru at nokon kunne ha PNA - Nils Reinton

Det digitale legekontor - fordeler og ulemper - Jan Einar Vaage

PNA i krig og fred - når svarene haster - Mads Gilbert

Medisinsk biokjemi/hematologi torsdag 23. mai

Utviklingsrekken for normale erytrocytter - Siri Støtterud

Erytrocytter med avvikende morfologi - Lene Mikkelsen

Hemoglobinopatier i rutinen, vurderinger og diagnostikk - Runa Marie Grimholt

Utviklingsrekken for normale leukocytter - Siri Støtterud

Synkende sædkvalitet - mulige årsaker og behov for standardisert sædanalyse - Jorunn Marie Andersen

Fritt foredrag M14 Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av postpersonell vil bedre pasientsikkerheten - May Lillian Ofte

Fritt foredrag M15 Holdbarhet INR - Mette Brennhagen

Preanalyse fredag 24. mai

Preanalyse - myter og sannheter - Mia Helen Hansen Hjelle

Diabetes og preanalyse - Lutz Schwettmann

Hvordan ta blodprøver av de som ikke vil? - Stine Marie Antonsen

"Sykehusproffene" forteller om sin erfaring med bioingeniøren, blodprøvetaking og helsevesenet -Sykehusproffene/Forandringsfabrikken

Kommunikasjon og holdninger - Arne Guddal

Sesjon 6

Blodbank onsdag 22. mai

Blodtrykksmedisin og blodgivning - Kathrine M. N. Johnsen

Praktisk organisering av blodgiverkorpset - June Gottenberg Moseby

Framtidas blodbank - er det behov for bioingeniører? - Oddrun E. B. Jensen

Plasmaaferese nåtid og fremtid - bør norske blodbanker bidra mer? - Åsa Hellstrøm

Antistoffutredning - kasuistikk - Marte Kristine Valle

Genotyping versus serologisk typing i immunhematologi - Cigdem Akalin Akkøk

Fritt foredrag M7 Preanalytisk behandling av koagulasjonsprøver ved akutt hjerneslag - Thea Smedby og Any Joseph

Blodbank torsdag 23. mai

Bruk av ROTEM for å dirigere transfusjoner - Kathrine Nergaard Aas

Bruk av bloodsaver - Birgitte Ryeng

Lukket blodsløyfe - Norunn Ulvahaug og Linda Eie Svendsen

Erfaringer med Bedsidekontroll - Charlotte Hokland Arnesen

Internrevisjoner av blodtransfusjoner - Brita Hermundstad

Oppfølging av avvik etter tilsyn av blodtransfusjoner - Oddrun E. B. Jensen

Argumenter mot bruk av fullblod - Mirjana Arsenovic

Argumenter for bruk av fullblod - Aurora Espinosa

Fritt foredrag M16 Frafall av nye blodgivere ved St. Olavs hospital - Trude Henriksen og Kristin Borstin Molander

Fritt foredrag M17 Kvalitetskontrollstudie mht transfusjon av blodkomponenter - Randi S. Tømmervåg

Blodbank fredag 24. mai

Hva er godt nok? Kriterier for valg av blod til pasienter med sigdcelleanemi eller thallasemi - Helena E. Stjern

Utprøving av DaraEx-kit - Liv Jorunn Garvik

PROFNAIT - Svetlana Lund

FNAIT som forskningsfokus - fra basale studier til innovasjon - Maria Therese Ahlen

Heparinindusert trombocytopeni (HIT) - "HIT happens" - Ingvild Hausberg Sørvoll

Fritt foredrag M23 Sykdom hos blodgiver etter blodgivning; hvordan ivareta pasientsikkerheten? - Ingvild Teigum

Sesjon 7

Primærhelsetjenesten, samling torsdag 23. mai

Innledning fra Bioingeniørfaglig institutt (BFI) - Rita von der Fehr

Lønn og lønnsforhandlinger - Gro Gaarder

Erfaringer fra samling i Midt-Norge - Wenche Grøtan

Rutiner for vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr - Ingrid Horgen

Celletellere i PHT - tolkning av plot og feilmeldinger - Anni Kummeneje

Kommunebioingeniør - hva har skjedd på fire år? - Jannecke Peersen

 

 

 

 

Publisert: Sist oppdatert: