Spesialkurs: Intervju av blodgivere 2015

Presentasjoner og dokumentasjon fra kurset i intervju av blodgivere. Kurset ble gjennomførst 17.-18. november i Oslo.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materialet fra presentasjonene.

Tirsdag 17. november

Operativ kommunikasjon - erfaringer fra luftfart av Jarle Gimmestad. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
De formelle og juridiske rammer ved blodgiversamtalen Tor Hervig
Hvorfor er blodgiversamtale så viktig Tor Hervig
Etikk og etisk refleksjon Intervju av blodgivere Marie Nora Roald

Onsdag 18. november 

Kommunikasjon - vanskelige samtaler Anne Kristine Bergem
Infeksjonsscreening i grupper med lav prevalens av sykdom Mona H. Fenstad
Opplæringsprogram ved Haukeland Guro Ellen Gundersen
Opplæringsprogram i Vestre Viken Astrid Hægstad
Intervjuteknikk - diskusjon og kommentarer av Vibeke Svenningen. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.

Kursprogram Intervju av blodgivere 2015.

 

Nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier 2015

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs årlige kvalitetskonferanse. Nettverkstreffet ble gjennomført 9. november i Oslo, med påfølgende fordypningskurs 10. november.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra forelesningene.

Tema: Hvordan få nyttige tilbakemeldinger fra brukere?

 Spørreskjemaundersøkelser Ingeborg Strømseng Sjetne

Tema: Akkreditering

Informasjon fra Norsk akkreditering Anne Grændsen

Tema: Preanalyse

Nasjonal dugnad for preanalyse Kari van den Berg
Preanalytiske avvik - melde eller ikke melde? Interaktivt innlegg - oppsummering av resultater

Tema: Nasjonale indikatorer og prosedyrer

Nasjonale Kvalitetsindikatorer (KI) Gunn Berit Berge Kristensen
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen
Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i blodprøvetaking Astrid-Mette Husøy

Tema: Kommunikasjon og årsaksanalyse

Risiko i et systemperspektiv Johan Bergström 
Kommunikasjon – Er det mulig å sikre at sender og mottaker sitter igjen med samme forståelse? Anne Kristine Bergem. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Program Nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier 2015

 

Lederdagene 2015

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs årlige lederkonferanse. Konferansen ble gjennomført 27.-28. oktober 2015 på Quality Hotel Waterfront i Ålesund.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra forelesningene.

Tirsdag 27. oktober
Tema: Endring og omstilling

Lederansvar og roller i politisk styringsmodell i helseforetak Jan Fridthjof Bernt
Nasjonal ledelsesutvikling Trond Rangnes
Ledelseserfaring - 9 måneder i storm fra alle kanter Dag Hårstad
Lokale utviklingsplaner i helseforetakene Espen Remme 
Ledelse over fjord og fjell Svanhild Tranvåg

Tema: Påfyll i hverdagen

PowerUp! ved Merethe Drønnen-Schmidt. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Onsdag 28. oktober
Tema: Innkjøp og anbudsprosesser

Regler og rammer for anbudsprosesser Ingvild Hattrem
Nasjonale innkjøpsordninger Hallgeir Hartvigsen
Anbudsprosesser for leverandører Tore Flaatrud
Erfaringer fra anbudsprosess Brit Valaas Viddal

Tema: Elektronisk rekvirering

Erfaringer fra elektronisk rekvirering Grethe Elise Gjørvad Øen
Brukererfaring fra laboratoriet Helse Førde Marianne Schiefloe

Tema: Kultur

Mitt liv med seks (syv?) direktører Merete Hagbø. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Forandring fryder, håper vi! Camilla Jensen Pedersen

Relasjonsledelse ved Torleif Lundqvist. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Program Lederdagene 2015

 

Forskning

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset Forskning som ble gjennomført 16.-17. september 2015 i Oslo.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materialet i presentasjonene.

Onsdag 16. september
Tema: Åpning


Bioingeniører inn i framtiden Patricia Ann Melsom

Tema: Hvem kan forske?

Forskningsgruppens dynamikk Trine B. Haugen
Bioingeniører i forskning - karriereveier og muligheter Trine B. Haugen
Forskning på tvers i laboratoriet - slipp bioingeniørene løs Mette Lundstrøm Dahl

Tema: Bioingeniører som  forskere

Forskningsprosjekt ledet av en bioingeniør uten formell forskningskompetanse Liv Kjersti Paulsen
Forskning på eget fag Marit Sverresdotter Sylte
Biobank Elsa Roland. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Tema: Publisering og formidling

Publiseringsprosessen Hege Smith Tunsjø
Hvordan skrive en artikkel Anne-Kathrine Kvissel
Forsker Grand Prix - hvordan formidle på en inspirerende måte Arne Skulberg Foredraget er ikke tilgjengelig på nett
Hvordan formidle forskning godt og forståelig Nina Kristensen

Torsdag 17. september
Tema: Fra ide til prosjekt

Hvordan komme i gang Ingerid Arbo
Forskningsdesign - statistiske metoder Leiv Sandvik
Bioingeniør i rutine som har publisert i Bioingeniøren Randi Bråthen Dannemark

Tema: Etikk og lovverk

Forskningsetikk og REK Helse Sør-Øst og helseforskningsloven Jakob Elster

Tema: Forskning nytter

Immunterapi mot kreft Else Marit Inderberg Suso

Kursprogram Forskning 2015

 

Hematologi

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset Hematologi som ble gjennomførst i Oslo 18.-19. mai 2015.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra presentasjonene.

Mandag 18. mai

Stamcelle og blodcelledannelse Haakon Breien Benestad til nett
Betennelse - venn eller fiende Haakon Breien Benestad
Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Kristin Husby
Lymfomer - oversikt og utredning Unn-Merete Fagerli
Leukemier - klassifisering og diagnostisk immunfenotyping Gine Eggen
Moro med morfologi Siri Lund Støtterud
Anemiutredning Anne Mørch Larsen
Kasuistikk Innlagt med lav hemoglobinverdi, men med svært ulike diagnoser Inger Berit Hersleth

Tirsdag 19. mai

Interaktiv forelesning: Nomenclature of blood filmderived morphology of lumph cells Professor Roland Fuchs Ikke tilgjengelig på nett
Samme parameter på flere instrumenter - verifisering og rutine del I Sigrid Høistad
Samme parameter på flere instrumenter - verifisering og rutine del II Kjersti Bråten
Autovalidering Rigmor Søvik
Blasts - et nyttig flagg Heidi Eilertsen
Fire instrumenter med ulike prinsipper Marthe Wedø Aune
Thalassemier og hemoglobinvarianter Armin Piehler
Analysering av HbA1c - vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametre Gro Wenche Nielsen.

Kursprogram Hematologi 2015

Spørsmål og svar fra kursets spørretime i Diskusjonsforumet.

 

Utdanningskonfereransen 2015

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen som ble gjennomført på Høgskolen i Bergen Campus Kronstad 4.-5. mai 2015.

Husk kildehenvisning ved bruk av materiale fra presentasjonene.

Tirsdag 5. mai

Tema: Struktur i høyre utdanning
Fusjoner, struktur og kvalitet i høyere utdanning Ole-Jacob Skodvin
Strukturmeldingen - konsekvenser for Høgskolen i Bergen og samarbeidspartnere Ole-Gunner Søgnen
Erfaringer fra sammenslåingen av Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. Bruk av kombinerte stillinger Kirsti Hokland

Tema: Alternative veier til bioingeniøryrket

Autorisasjon og behov for tilleggsutdanning for bioingeniører utenfor EØS Bjarne Hjeltnes
Fra lærling til bioingeniørstudent - erfaringer så lang Gry Sjøholt

Onsdag 6. mai
Tema: Nye digitale læringsformer i utdanning og i yrkesfeltet

Digitale læringsformer og krav til kvalitet (MOOC - Massive Open Online Courses) Kim Kantardjiev
Digital dannelse - begrunne, bruk, forstå, velge, Digital kompetanse og selvbevissthet Jon Hoem
Workshop om Digitale læringsverktøy. Ikke tilgjengelig på nett.

Tema: Skikkethetsvurdering - samarbeid og felles ansvar

Taushetsplikt og opplysningsplikt Per Gunner Hillesøy
Skikkethetsvurdering. Fra tvil til avsluttet sak Ingunn E. Nordstrøm
Studentenes forventninger til praksisperioden Ingerid Kolnes
Workshop: Skikkethetsvurdering
Arbeidet fra workshopene er ikke tilgjengelig på nett.

Kursprogram Utdanningskonferansen 2015

 

Pasientnær analysering og selvtesting

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset Pasientnær analysering og selvtesting som ble gjennomført 14.-15. april 2015 i Oslo.

Husk kildehenvisning ved bruk av materiale fra presentasjonene.

Tirsdag 14. april

Åpning - informasjon fra arbeidet i RUPPAS Helga Aasen Osvoll

Tema: Organisering av pasientnær analysering

Organisering av pasientnær analysering ved Sykehuset Innlandet Heidi Kolseth
Organisering av pasientnær analysering ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Ingrid Horgen
Organisering av pasientnær analysering ved Akershus universitetssykehus Trude Haga Flatås

Tema: Styrker og svakheter ved bruk av overvåkingssystem for PNA i sykehus

Bruk av Aqure i UNN Ramond Jakobsen
Bruk av Cobas IT 1000 i Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Ingrid Horgen
Bruk av RAPIDComm i Sørlandet sykehus Kirsti Holden

Tema: Standardisering

Standardisering og akkreditering av pasientnær analysering Lena Morgan

Onsdag 15. april
Tema: Innkjøp og verifisering

Prosedyre for innkjøpsrutiner for pasientnært analyserutstyr i sykehus Veronica Sommer
Verifisering av utstyr for pasientnær analysering Kirsti Holden
Mine erfaringer som kommunebioingeniør Jannicke Peersen

Tema: Pasientnær analysering utenfor sykehus

Pasientnære analyser i sykehjem - hva, hvorfor, hvordan Ann-Helen Kristoffersen
Framtiden for pasientnær analysering utenfor sykehus Sverre Sandberg

Tema: Debatt om selvtesting

Innledning til debatt Lisa Husby Sande

Kursprogram Pasientnær analysering og selvtesting 2015

 

Automasjon innen mikrobiologi

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset Automasjon innen mikrobiologi 23.-24. mars 2015.

Husk kildehenvisning ved bruk av materiale fra presentasjonene.

Tirsdag 23. mars
Tema: Bakteriologi

Automatisering af bakeriologisk mikrobiologi på Hvidovre Hospital Christian Meyer
Bruk av robot ved utsåing av prøvemateriale Mariann Tetik
Hurtigpåvisning av bakterier og resistens Ingvild Orlien
BIOMIC-V3 - bruk av automatisk resistensavleser ved Mikrobiologisk avdeling ved HUS Helge Kolstad
Erfaringer og utfordringer ved automasjon i et mikrobiologisk laboratorium Tone Elin Langdal
Implementering av MALDI-TOF i bakterologisk lab, kvalitetsmessig og logisk effektivisering av arbeidet Eirik Nybakken
Pasientnære tester innen mikrobiologi Andre Ingebretsen

Tema: Serologi

Effektivisering av blodprøvefordeling Line Steffarud
Automasjon før og nå innen serologi Jane Glende

Tirsdag 23. mars
Tema: Molekylærbiologiske metoder

Analysering av Clamydia trachomatis og Neisseria gonorrheae ved bruk av ulike analyseinstrumenter Kirsti Jakobsen
Analysering av Clamydia trachomatis og Neisseria gonorrheae ved bruk av ulike analyseinstrumenter Line Andreassen
Analysering av Clamydia trachomatis og Neisseria gonorrheae ved bruk av ulike analyseinstrumenter Nina Bjerke
Dypsekvensering av bakterielle hjerneabscesser Øyvind Kommedal
Fremtidstrender innen mikrobiologi Fredrik Muller

Tema: Kvalitetssikring

Kvalitetssikring Pål Jenum

Kursprogram Automasjon innen mikrobiologi 2015 

 

Immunologi

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset Immunologi 11.-12. februar 2015 i Tromsø.

Husk kildehenvisning ved bruk av presentasjonene.

Tirsdag 11. februar 2015
Tema: Generell immunologi

Generell immunologi Tor Stuge
Autoimmunitet Kristin A. Fenton
Påvisning av anti-dsDNA med forskjellige metoder Jannike L. Sælen
Påvisning av anti-dsDNA med forskjellige metoder Randi Karlsen
Workshop - arbeidet er ikke tilgjengelig på nett.

Onsdag 12. februar 2015
Tema: Allergi

Generelt om allergi Martin Sørensen
Allergene komponenter ved allergidiagnostikk Anne Omholt
Allergene komponenter Martin Sørensen
Basofil allergenstimulering Livia Bajelan

Tema: Komplementsystemet

Komplemensystemet - holdbarhet prøver utvidede tester Tom Eirik Mollnes

Tema: Kvalitet

Sertifisering - akkreditering Kari Dyrdal
Veien til akkreditering Siri Mortensen
Kvalitetskontroller Ann Karin Lien

Kursprogram Immunologi 2015

  

Kromatografi i hverdagen

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset Kromatografi i hverdagen 3.-4. februar 2015.

Husk kildehenvisning ved bruk av presentasjonene.

Tirsdag 3. februar

Bli kjent med begreper Kirsten Midtbøen Olsen
Prøveopparbeidelse Hva skjer med prøven under de ulike typene opparbeidelse Karen Raaen Roland
Kromatografisk separasjon og deteksjon Elisabeth og Åse Marit Leere Øiested
Rusmiddelanalyser, hurtigtester, forskjell på immunologisk og kromatografisk metode av rusmidler Elisabeth Leere Øiestad
Analysering av HbA1c med kromatografisk metode Gro Wenche Nielsen
Analyse av kjønns- og stresshormoner Sandra Rinne Dahl
Kosttilskudd - forundringspakke i pilleform Tore Haslemo

Onsdag 4. februar

Hvorfor velge kromatografi som metodikk Ingeborg Amundsen
Kvalitetssikring av legemiddelbehandling Ida Mari Haugom
Framtidsvisioner for utbildning inom kromatografi Camilla Linder Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.
Dersom du ønsker mer informasjon, kontakt  
Utfordringer i den daglige kromatografien Undis Ellevåg
Høyoppløselig MS Protomics: Diagnostisk proteinmarkør Metabolomics: diagnostiske metabolittmarkører, storskalaanalyse, komparative studier versus cases Milaim Pepaj
Foredraget er ikke tilgjengelig på nett
Bruk av Q-TOF innen rettstoksiologisk analyse Åse Marit Leere Øiestad
Gamle prøver - nye muligheter Peter Hemmersbach

Kursprogram Kromatografi i hverdagen 2015

Til toppen