Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Spesialistgodkjenning

Spesialistgodkjenning for bioingeniører - søknadsfrist 1. oktober 2020!

Planlegger du å søke spesialistgodkjenning? Trenger du personlig rådgiving? Registrer deg her. 

Obs! Søknader leveres nå elektronisk. Har du ikke fått opprettet en søkermappe ta kontakt via bfi@nito.no

Er du interessert i å synliggjøre din spesialkompetanse? Vil du fordype deg mer i eget fagfelt? Spesialistgodkjenning for bioingeniører er skreddersydd for deg som ønsker å utvikle din faglige kompetanse.

Spesialistgodkjenning bidrar til å gi den enkelte bioingeniør mulighet til dokumentert faglig kompetanseutvikling for å møte utfordringene i den framtidige laboratorietjenesten og dermed bidra til bedre helsetjenester.

En bioingeniør med spesialistgodkjenning skal kunne bidra til å ivareta den faglige utviklingen på sin arbeidsplass, gå inn i faglige diskusjoner på en selvstendig, klar og reflektert måte og kunne delta i forsknings- og utviklingsarbeid.

I tillegg vil bioingeniører med spesialistgodkjenning kunne veilede studenter i praksis og være forelesere/veiledere ved bioingeniørutdanningene innen sitt spesialistområde.

Motivasjonen var å læra meir og få dokumentert kunnskap Liv Jorunn Garvik, bioingeniør med spesialistgodkjenning, Oslo universitetssykehus

Spesialistområde 

Spesialistforløpet gjennomføres i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidsplassenes behov for kompetanse. Mulighetene for spesialisering vil være mange innenfor hver arbeidsplass. Her har vi skissert noen:

Generelle kriterier

For å oppnå tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning må du være autorisert bioingeniør og kunne dokumentere å ha gjennomført etter- og videreutdanning som viste nedenfor.

 

Norsk autorisasjon som bioingeniør

Søker må dokumentere utdanning fra norsk høgskole/universitet eller tilsvarende utenlandsk utdanning, og inneha norsk autorisasjon som bioingeniør. Søker må være medlem av NITO Bioingeniørfaglig institutt, og ha vært medlem i den perioden det søkes godkjenning fra, minimum de tre siste årene.

Relevant yrkespraksis

Søker må på søkertidspunktet kunne dokumentere minimum tre års yrkespraksis innen det fagområdet vedkommende søker spesialistgodkjenning for. Søker må gjennom sin praksis ha opparbeidet seg spesielle ferdigheter innen dette spesialområdet. Praksisperioden må være gjennomført i løpet av de siste fem år. Lovfestede permisjoner fører til at gjennomføringsperioden økes tilsvarende.

75 -100 % stilling i 3 år innebærer et minimumskrav på 75 % stilling per år. Omregnet til årsverk er dette 2,25 årsverk som må være gjennomført i løpet av tre-fem år.

Videreutdanning

Søkeren må kunne dokumentere bestått videreutdanning ved høgskole eller universitet tilsvarende minimum 30 studiepoeng utover grunnutdanning som bioingeniør.

Minimum 30 studiepoeng må relevant for det fagområdet kandidaten søker spesialistgodkjenning for. En begrunnelse for valg av videreutdanning og hvorfor denne er relevant må følge dokumentasjonen.

Etterutdanning

Etterutdanning kan bestå av kurs, konferanser, faglige møter, hospitering, deltakelse i faglig veiledning og diskusjonsgrupper. Faglig innhold og antall timer må dokumenteres. Etterutdanningen må være gjennomført i løpet av de fem siste årene. Lovfestede permisjoner fører til at gjennomføringsperioden økes tilsvarende.

Søker må kunne dokumentere etterutdanning innen relevante fag tilknyttet spesialistområdet, minimum 100 undervisningstimer. En undervisningstime er 45 minutter.

Vi forhåndsgodkjenner kurs etter søknad. Se her om dine kurs allerede er godkjent.

Formidling av kompetanse

Søkeren må dokumentere muntlig og skriftlig formidling innen spesialistområdet. Den muntlige og skriftlige formidlingen må være gjennomført i løpet av de fem siste årene.

Lovfestede permisjoner fører til at gjennomføringsperioden økes tilsvarende.

Muntlig formidling kan være foredrag, undervisning og veiledning av studenter eller andre, selvstendig
ansvar for framlegg av aktuelle faglige problemstillinger i faglige fora.

Skriftlig formidling kan bestå av artikler publisert i Bioingeniøren eller andre faglige/ vitenskapelige tidsskrift, posterpresentasjoner etc.

Skriftlig formidling omfatter også formidling på arbeidsplassen, som opprettelse av prosedyrer, brukerhåndbøker, informasjonsmateriell, hjemmesider etc.

Se tabell i høyremargen.

Fordypningsoppgave

Søkeren må levere inn en skriftlig fordypningsoppgave som dokumenterer selvstendig arbeid innen relevant fagområde.

  • Oppgaven må ha en formulert problemstilling som er utarbeidet i samarbeid med arbeidsgiver og veileder.
  • Problemstillingen bør være presis og avgrenset. Veilederen må være en person som har relevant faglig kompetanse innen det fagområdet som velges. Dette kan være bioingeniør med spesialistgodkjenning, mastergrad eller høyere kompetanse. Andre yrkesgrupper med kompetanse på minimum mastergradsnivå kan benyttes som veileder.
  • Kandidaten må selv finne veileder, gjerne i samråd med arbeidsplassen.
  • Kandidaten skal i sin besvarelse vise at vedkommende kjenner sentrale teorier om det området som oppgaven behandler, og kan anvende teorien på eget materiale. Oppgaven skal vise at kandidaten har evnen til selvstendig kritisk tenkning, samt forståelse for bruk av generell teori i forhold til en spesiell problemstilling. Kandidaten skal begrunne valg av metoder og redegjøre for den metodestrategi som er valgt. Det kreves bruk av nyere internasjonal og nasjonal litteratur, og litteraturen skal godkjennes av veileder.
  • Oppgavebesvarelsen skal være på 10-15 A4 sider, se "Veileder for oppgaveskriving" for mer utfyllende kommentarer.
  • Det må sendes med skriftlig godkjenning fra veileder.
  • Fordypningsoppgaven er ikke knyttet opp til en eksamen eller en disputas, men kan brukes som utgangspunkt for fagartikler og faglige foredrag. I så fall vil man også kunne få uttelling i kategori 5.

Fornyet godkjenning

Vi vil at du skal fortsette å holde deg oppdatert på hva som foregår innen faget med kurs, konferanser, foredrag eller undervise andre. Søknad om fornyet godkjenning må gjøres etter fem år. Denne tidsbegrensningen sikrer kvaliteten av kunnskap og praksis. Det gis selvfølgelig utsettelse på femårsgrensen ved lovfestede permisjoner.

 
Kontakt oss for personlig rådgiving

Les søkerveilederen før du starter.

Registrer din interesse for spesialistgodkjenning

Ved behov for personlig rådgiving per telefon 22053500.

Publisert: Sist oppdatert: