NITO har laget mye arbeidslivsstoff under pandemien til medlemmene hvor du kan finne svar på ofte stilte spørsmål:

Koronavirus og jobben: Se svar på ofte stilte spørsmål

Finner du ikke svar på dine spørsmål her på denne siden eller på NITOs hovedside om koronavirus og jobben, anbefaler vi deg at du tar kontakt med din nærmeste tillitsvalgt.

Det er ofte slik at hver enkelt sak må vurderes konkret og individuelt. Svarene under er derfor ikke nødvendigvis uttømmende.

Spørsmål og svar

Hvem kan jeg kontakte om korona i NITO?

Du kan kontakte din nærmeste tillitsvalgt eller foretakstillitsvalgt på arbeidsplassen din. Du kan også kontakte NITO Bioingeniørfaglig institutt på e-post .

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt? Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte. Krever pålogging.

Søk tillitsvalgt

 

Gravid/ nedsatt helse, og er engstelig for å bli smittet av Covid-19 på jobb. Hva gjør jeg?

Opplever du at arbeidsgiver ikke tar tilstrekkelig hensyn til din graviditet eller helsetilstand, bør du ta kontakt med din tillitsvalgt.

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte. 

Helsedirektoratets anbefalinger

På Arbeidstilsynets nettsider omtales ulike problemstillinger. Det er inngått avtaler som gir arbeidsgiver anledning til å iverksette arbeidstidsordninger som avviker sterkt fra de alminnelige reglene.

Arbeidstilsynet: Koronavirus - tiltak i arbeidslivet

I tillegg har Folkehelseinstituttet lagt ut følgende informasjon om gravide og koronaviruset.

Folkehelseinstituttet: Råd og informasjon for gravide og ammende

Se også:
Koronavirus: Gravide helsepersonell tas ut av frontlinjen
Koronapandemien: Vil ha bioingeniører over 65 år ut av frontlinjen

Har jeg krav på lønn eller sykepenger under karantene?

Ja, karantene er gyldig fravær og i de aller fleste tilfeller vil du ha rett på enten lønn eller sykepenger. Legen vurderer rett til sykemelding. Du må gi beskjed til arbeidsgiveren din om at du er i karantene, hvor lenge denne varer og endring i smittestatus.

Har jeg krav på sykepenger når jeg må være hjemme?

Husk at du kan miste retten til sykepenger ved selvpåført karantene:

Regel om sykepenger ved selvpåført karantene

 

Hva gjør jeg hvis det mangler smittevernutstyr?

Arbeidsgivere skal gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare på arbeidsplassen. Opplever du mangel på smittevernutstyr, brudd på smittevernloven eller arbeidsmiljøloven, bør du ta kontakt med tillitsvalgte eller verneombud.

Arbeidsgiver har ikke har lov til å be ansatte behandle pasienter med påvist eller mistenkt Covid-19, uten egnet smittevernutstyr. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at det er smittevernutstyr tilgjengelig.

Folkehelseinstituttets råd om smittevernsutstyr i kontakt med Covid-19 pasienter:

Arbeidstilsynet: Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte

Jeg må avbestille eller utsette en reise på grunn av korona. Hva dekker NITOs reiseforsikring?
Kan arbeidsgiver endre min innvilgede ferie? Har jeg krav på å få endret allerede avtalt ferie? Hva hvis jeg må i karantene i ferien?
Kan arbeidsgiver nekte meg å reise utenlands?

Nei. Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet fra og med 7. mai. Arbeidsgiver kan derfor ikke nekte deg å reise bestemte steder på fritiden. Du bør imidlertid følge reiserådene fra myndighetene og vurdere om det er helt nødvendig å reise til utlandet. Du bør også vurdere hvordan arbeidssituasjonen kan bli påvirket dersom du må i karantene.

Personer som bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger.

Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene

Kan dagarbeider pålegges å arbeide turnus i forbindelse med koronapandemien?

Dersom du har en arbeidsavtale som er begrenset til dagarbeid, kan ikke arbeidsgiver uten videre endre dette og pålegge deg å arbeide turnus. Situasjonen med koronaepidemien vil kunne gi arbeidsgiver saklig grunn for å gjennomføre en midlertidig endring av din arbeidsavtale fra dagarbeidstid til turnus, gjennom en såkalt endringsoppsigelse.

I utgangspunktet vil du ha rett til å arbeide i din dagarbeidstidsstilling i oppsigelsestiden, som normalt vil være 3 måneder. Som følge av situasjonen bør du gå i dialog med arbeidsgiver om å akseptere endringen, uten at arbeidsgiver må gå veien om en endringsoppsigelse. Dere må da blant annet bli enige om hvor raskt endringen skal iverksettes, varigheten av en slik endring og hvilken kompensasjon du eventuelt skal motta for de ulemper det medfører for deg å få endret arbeidstiden med kortere varsel enn det du ville hatt rett til dersom du hadde mottatt en endringsoppsigelse.

Du har rett til å bli bistått av en tillitsvalgt eller en annen representant ved endringer i arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. 

Hvorfor krever ikke NITO risikotillegg for medlemmer i helse nå?

I utgangspunktet forhandler NITO om denne type vilkår lokalt. Det må derfor fremmes som et krav overfor arbeidsgiver. Situasjonen rundt koronaviruset var i begynnelsen uoversiktlig, og det var tidlig behov for å finne løsninger som sikret tilstrekkelig personell til å bidra til at det ble levert forsvarlige helsetjenester. NITOs medlemmer bidrar til å løse viktige samfunnsoppdrag. NITO så det både naturlig og nødvendig å bidra til å øke kapasiteten for en begrenset periode. Arbeidsgiver har ansvaret for at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven § 4-1. Dette gjelder også i forhold til smittevern for ansatte.

Kan jeg jobbe dersom jeg bor sammen med noen i karantene?

Du er ikke pålagt hjemmekarantene selv om en du bor sammen med er i karantene uten sykdomssymptomer.

Folkehelseinstituttets anbefalinger:

Kan jeg pålegges andre oppgaver/annen stilling/annet arbeidssted?

Utgangspunktet er at arbeidsgiver som normalt, innenfor styringsrettens grenser, har mulighet til å omdisponere sine ansatte. Det er ikke slik at den erklærte krisen grunnet koronaviruset i seg selv gir arbeidsgiver en utvidet adgang til å gjøre store endringer i et arbeidsforhold, men følgende av Covid-19, f.eks. bortfall av arbeidsoppgaver, økt bemanningsbehov grunnet økning av antall pasienter, osv., kan gi grunnlag for midlertidige endringer.

Det må altså være en saklig grunn til at de konkrete endringene gjøres. Endring av arbeidssted kan også gjøres midlertidig i enkelte tilfeller når det er gode grunner for det.

Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gå i dialog med tillitsvalgte og berørte arbeidstakere dersom slike endringsbehov skulle oppstå. Arbeidstakers helsemessige og sosiale forhold, må tas hensyn til før slike endringer eventuelt iverksettes.

Dersom arbeidsgiver pålegger deg endringer som er vesentlige i forhold til det som er avtalt, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med NITO tillitsvalgte. Du bør ta kontakt med NITO før du eventuelt samtykker til endringen arbeidsgiver foreslår.

Kan turnusen min bli endret på kort varsel?

Ja, det kan den. Hovedregelen i helseforetak er at det som er avtalt mellom NITO og arbeidsgiver i overenskomsten del B skal følges når det gjelder varslingsfrister. Det er inngått sentrale avtaler om kortere varslingsfrister som kan brukes unntaksvis. Ordningen om kortere varslingsfrister omfatter kun «arbeidstakere som får endrede arbeidsplaner som en direkte konsekvens av COVID-19, og skal kun benyttes dersom det er strengt nødvendig av hensyn til enhetens drift i denne ekstraordinære situasjonen». Dersom unntaksavtalen benyttes vil det også kunne være andre satser for overtid for kompensasjon for utført arbeid som skal legges til grunn.

Dersom arbeidsgiver varsler med kortere tid enn vanlig vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med NITO tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Må jeg arbeide merarbeid og overtid?

Ja. Den ekstraordinære situasjonen rundt koronaviruset kan gi grunnlag for arbeidsgiver å pålegge deg overtid og merarbeid etter arbeidsmiljølovens regler. For å sikre kvalifisert personell og sørge for forsvarlig pasientbehandling har NITO inngått avtaler med arbeidsgiverforeningene Spekter, KS, Virke og Oslo kommune om utvidelse av lovens timegrenser for overtid.

Avtalen er begrenset til bruk i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av koronaepidemien og skal drøftes med tillitsvalgt før den tas i bruk. Arbeidsgiver er fremdeles pålagt å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger.

Overtidsarbeid godtgjøres i samsvar med den tariffavtalen som regulerer arbeidsforholdet. Ta kontakt med din NITO-tillitsvalgte dersom du har spørsmål om dette.