Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.

Fagstyret vedtok våren 2021 å endre BFIs retningslinjer for studiefondet. Etter reglene skal slike endringer sendes på høring til medlemmene.

I Bioingeniøren nr 5/21 ble derfor BFIs medlemmer invitert til å komme med innspill på forslagene innen 18. september. Fagstyret tok saken opp til andre gangs behandling 20. september og vurderte innspillet som hadde kommet inn. Innspillet støttet i hovedsak endringene.

Fagstyret har med minst 2/3 flertall vedtatt de foreslåtte endringene i den form det forelå ved kunngjøringen.

Endringene trer i kraft fra 1. oktober 2021.

De viktigste endringene:

  • Søker må være medlem både på søknadstidspunktet og ved utbetaling.
  • Søker må være sammenhengende yrkesaktivt medlem i BFI siste tre år og ajour med kontingentbetalingen.
  • Det kan søkes støtte til: faglig og annen relevant videreutdanning, posterstipend, forskning, utviklingsprosjekter og utredninger samt andre formål. Styret står fritt til å gjøre vurderinger innenfor hver kategori og i henhold til studiefondets formål og målsetning.
  • Studiefondets styre bestemmer hvor ofte søknader skal behandles.

Støtte til ulike studier og prosjekter

I henhold til retningslinjene for studiefondet kan instituttets medlemmer som hovedregel søke Studiefondet om økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning og annen videreutdanning i henhold til instituttets målsetning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger
Søknadsskjema BFIs studiefond

Søknad til BFIs studiefond

Du må være pålogget for å kunne sende inn skjemaet.
Har du søkt om støtte fra BFIs studiefond tidligere?

Studiefondets styre kan fravike disse punktene dersom andre formål finnes å være i tråd med BFI og studiefondets målsetting.

Ut fra studiefondets praksis dekkes ikke utgifter til tapt arbeidsfortjeneste (lønn) og frikjøp.

Søknader behandles tre ganger årlig. Frist for innsending er henholdsvis 15. februar, 1. mai og 1. november.

Tilbakemelding på søknaden kommer innen henholdsvis 15. mars, 1. juni og 1. desember.