Gå til innhold
Bioingeniører. Foto: Annette Larsen.
Bioingeniørfaglig institutt

Studiefondet til BFI

Studiefondet bidrar til faglig utvikling! Søknadsfrist 15. februar, 1. mai og 1. november.

Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.  

Eventuelle vedlegg kan sendes til .

Støtte til ulike studier og prosjekter

I henhold til retningslinjene for studiefondet kan instituttets medlemmer som hovedregel søke Studiefondet om økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning og annen videreutdanning i henhold til instituttets målsetning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger

Studiefondets styre kan fravike disse punktene dersom andre formål finnes å være i tråd med BFI og studiefondets målsetting.

Ut fra studiefondets praksis dekkes ikke utgifter til tapt arbeidsfortjeneste (lønn) og frikjøp.

Søknader behandles tre ganger årlig. Frist for innsending er henholdsvis 15. februar, 1. mai og 1. november.

Tilbakemelding på søknaden kommer innen henholdsvis 15. mars, 1. juni og 1. desember.

Søker må være medlem både på søknadstidspunktet og på utbetalingstidspunktet.

BFI utlyser 750.000 kr i stipend!

BFIs studiefond har den glede å utlyse et stipend som faller innenfor fagstyrets satsingsområder «Bioingeniører i primærhelsetjenesten» eller «Utdanning». Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.

Stipendet gis ikke til en problemstilling av rent laboratoriefaglig karakter, men er knyttet til fagstyrets satsingsområder. 

Prosjektleder skal være en bioingeniør. Søker må være medlem av NITO BFI både på søknadstidspunktet og på utbetalingstidspunktet.

Det må utarbeides en prosjektbeskrivelse på norsk som skal inneholde: Bakgrunn, hensikt, metode, tidsplaner og milepæler, budsjett, endepunkt og fremtidsvisjoner. Tilgang på ressurser og eventuelle interessekonflikter må beskrives.

BFI har utarbeidet en egen mal mal for prosjektbeskrivelse som skal benyttes når det søkes om dette stipendet.

Frist

Prosjektbeskrivelse sendes på mail til BFIs studiefond  innen 15. april 2019 

Tildelingen vil bli annonsert på Lederdagene i Bergen 16.-17. oktober 2019.

Resultatene av prosjektet vil bli offentliggjort i Bioingeniøren.

Studiefondet BFI forbeholder seg retten å ikke dele ut stipendet dersom søknadene ikke oppfyller kravene som stilles ved tildeling.

Har du spørsmål ta kontakt: Liv Kjersti Paulsen