Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI kvalitetsstyring som er et tilbud til alle som er opptatt av dette faget.

Bli med i fagnettverket NITO BFI kvalitetsstyring

Som medlem får du: 

 • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI kvalitetsstyring med aktuelt fagstoff
 • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
 • Delta på temamøter

Mandat for NITO BFI kvalitetsstyring

 1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående kvalitetsutvikling og akkreditering av medisinske laboratorier.
 2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
 3. Opprettholde kontakten med Norsk Akkreditering (NA), blant annet for å være kjent med NAs synspunkter vedrørende akkreditering av medisinske laboratorier i Norge og for å stimulere kvalifiserte bioingeniører til å bidra med sin faglige kompetanse i NAs arbeid.
 4. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
 5. Vurdere konsekvensen for yrkesgruppen når nye standarder planlegges og innføres.
 6. Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av standarder som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse.
 7. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende kvalitetsutvikling.
 8. Videreføre og videreutvikle arbeidet med kontaktnettet.
 9. Arrangere og videreutvikle nettverkstreff / faglige kurs i kvalitetsarbeid og akkreditering.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI kvalitetsstyring 2023

Line Nilsen Nygård
Utvalgets leder
Noklus
Turid Fredriksen St. Olavs hospital HF  
Ida Mari Haugom Fürst Medisinsk Laboratorium
Charlotte Herbjørnrød Sykehuset i Vestfold
Silje Strand Johannessen  Oslo Universitetssykehus HF
Ann Kristin Lindgaard Nordlandssykehuset HF
Torill Andersen Stavanger universitetssjukehus
Astrid Torvestad Haukeland universitetssjukehus
Vibeke Furuly
Utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt