Bli med i fagnettverket NITO BFI Kvalitetsstyring

 

Som medlem får du: 

 • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI Kvalitetsstyring med aktuelt fagstoff
 • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
 • Delta på temamøter

Mandat for RUFKA

 1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående kvalitetsutvikling og akkreditering av medisinske laboratorier.
 2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
 3. Opprettholde kontakten med Norsk Akkreditering (NA), blant annet for å være kjent med NAs synspunkter vedrørende akkreditering av medisinske laboratorier i Norge og for å stimulere kvalifiserte bioingeniører til å bidra med sin faglige kompetanse i NAs arbeid.
 4. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
 5. Vurdere konsekvensen for yrkesgruppen når nye standarder planlegges og innføres.
 6. Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av standarder som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse.
 7. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende kvalitetsutvikling.
 8. Videreføre og videreutvikle arbeidet med kontaktnettet.
 9. Arrangere og videreutvikle nettverkstreff / faglige kurs i kvalitetsarbeid og akkreditering.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI Kvalitetsstyring 2020

Line Nilsen Nygård
Utvalgets leder
Noklus
Turid Fredriksen St. Olavs hospital HF  
Ida Mari Haugom Fürst Medisinsk Laboratorium
Berit W. Revå Sykehuset i Vestfold   
Silje Strand Johannessen  Oslo Universitetssykehus HF
Ann Kristin Lindgaard Nordlandssykehuset HF
Kristine Lorgen Haraldsplass diakonale sykehus
Camilla Hynås Luhr Vestre Viken HF  
Eva Lisa Piiksi
Utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt