Bli medlem i fagnettverket NITO BFI Mikrobiologi

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI Mikrobiologi med aktuelt fagstoff
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter

Mandat for RUFMIK

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner og arrangørene av «Høstkonferansen».
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI Mikrobiologi 2020:

Anja Hannisdal Utvalgets leder Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Anita Løvaas Brekken Stavanger universitetssykehus
Lene Henriksen Holm Haukeland universitetssjukehus  
Janne Fossum Malmring St. Olavs hospital
Bodil Pedersen  Universitetssykehuset Nord-Norge
Ragnhild Vassbø Eid Fürst Medisinske Laboratorium
Marie Elisabeth Vad Oslo universitetssykehus HF
Eva Lisa Piiksi Utvalgets sekretær NITO Bioingeniørfaglig institutt