Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi (RUFMIK)

RUFMIK består av syv engasjerte bioingeniører fra hele landet som arbeider innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsserologi, resistensbestemmelser og andre molekylærbiologiske metoder.

Mandat for RUFMIK

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner og arrangørene av «Høstkonferansen».
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer I RUFMIK 2019:

Anita Løvaas Brekken Avdeling for mikrobiologi
Stavanger universitetssykehus
Anja Hannisdal Avdeling for mikrobiologi
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
 
Lene Henriksen Holm Mikrobiologisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus
 
Janne Fossum Malmring Avdeling for mikrobiologi
St. Olavs hospital
Bodil Pedersen Utvalgets leder Medisinsk mikrobiologi og smittevern Universitetssykehuset Nord-Norge
Irene Rauk Folkehelseinstituttet
Marie Elisabeth Vad Mikrobiologisk avdeling
Oslo universitetssykehus HF
Eva Lisa Piiksi Utvalgets sekretær NITO Bioingeniørfaglig institutt