Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for patologi

(RUFPAT)

Mandat for RUFPAT

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.  

Medlemmer I RUFPAT 2018

Anne Fosaas Sykehuset Telemark
Wenche Kjellesvik Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus   
Kate Myräng
Utvalgets leder
Universitetssykehuset Nord-Norge
Inger-Lise Neslein OsloMet - storbyuniversitetet
Bernt Andre Olsen Sykehuset Østfold HF  
Hilde Midtbø-Hjelvik Haukeland universitetssjukehus HF
Helene Tuft Stavnes Oslo universitetssykehus HF Ullevål
Kristin Tvete St. Olavs hospital HF
Kirsten M. Østbye  OsloMet - storbyuniversitetet
Eva Lisa Piiksi
Sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt