Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI patologi som er et tilbud til alle som er interessert i dette faget.

Bli med i fagnettverket NITO BFI patologi

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI patologi med aktuelt fagstoff
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter

Mandat for NITO BFI Patologi

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI patologi 2023

Hilde Midtbø-Hjelvik Utvalgets leder Haukeland universitetssjukehus
Bernt Andre Olsen Sykehuset Østfold HF
Anne Fosaas Sykehuset i Telemark, Skien
Wenche Kjellesvik Stavanger universitetssjukehus
Barbara Løken Oslo universitetssykehus HF
Kristin Tvete St. Olavs hospital HF
Ann Hilde Kalsaas Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Liv Kjersti Paulsen
Utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt