Mandat for NITO BFI Utdanning

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i utdanningsspørsmål og i profesjonsutvikling for bioingeniører.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser.
  4. Holde seg oppdatert og søke å påvirke utviklingen innen utdanning, i et nasjonalt, europeisk og internasjonalt perspektiv.
  5. Med utgangspunkt i BFIs retningslinjer, bidra til at de norske bioingeniørutdanningene er harmonisert og holder et høyt faglig nivå nasjonalt og internasjonalt.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområde.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige møteplasser/konferanser for lærergruppa og praksisveiledere.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI Utdanning 2023

Wenche Castberg-Larsen (leder) UiA Kristiansand   
Bente Alm    NTNU Ålesund
Else-Berit Stenseth Høyskolen i Innlandet Hamar
Steinar Lande Sørlandet sykehus Kristiansand
Martine Sandberg studentrepresentant NITO Studentene
Ina Møller NTNU Trondheim
May Lillian Ofte Høgskulen på Vestlandet
May-Tove Furuseth OsloMet
Ida Aagård Høgskolen i Østfold
Mette L. Dahl
utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt