Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for utdanning

BFIs rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT) er sammensatt av representanter fra landets bioingeniørutdanninger og fra praksisfeltet i medisinske laboratorier.

Mandat for RUFUT

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i utdanningsspørsmål og i profesjonsutvikling for bioingeniører.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser.
  4. Holde seg oppdatert og søke å påvirke utviklingen innen utdanning, i et nasjonalt, europeisk og internasjonalt perspektiv.
  5. Med utgangspunkt i BFIs retningslinjer, bidra til at de norske bioingeniørutdanningene er harmonisert og holder et høyt faglig nivå nasjonalt og internasjonalt.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområde.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige møteplasser/konferanser for lærergruppa og praksisveiledere.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i RUFUT 2019

Vivi Volden OsloMet - storbyuniversitetet
Johanne Lind Aasen Haukeland universitetssykehus  
Bente Alm NTNU Ålesund
Martha Berge NTNU Trondheim
Turid Aa. Braseth Høgskolen på Vestlandet
Mette Lundstrøm Dahl Høgskolen i Østfold
Tove Havnegjerde NTNU Ålesund
Jill-Tove Indrevik Universitetet i Tromsø  
Vigdis Landsverk  Universitetet i Agder

Marianne Larsen
Akershus universitetssykehus
Kristin Sørby Studentrepresentant  NITO-studentene  
Margrete Tennfjord
Sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt
Publisert: Sist oppdatert: