Mandat for NITO BFI Utdanning

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i utdanningsspørsmål og i profesjonsutvikling for bioingeniører.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser.
  4. Holde seg oppdatert og søke å påvirke utviklingen innen utdanning, i et nasjonalt, europeisk og internasjonalt perspektiv.
  5. Med utgangspunkt i BFIs retningslinjer, bidra til at de norske bioingeniørutdanningene er harmonisert og holder et høyt faglig nivå nasjonalt og internasjonalt.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområde.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige møteplasser/konferanser for lærergruppa og praksisveiledere.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI Utdanning 2022

Bente Alm  utvalgets leder NTNU Ålesund
Wenche Castberg-Larsen UiA Kristiansand   
Else-Berit Stenseth Høyskolen i Innlandet Hamar
Mari Jerpstad St. Olavs hospital
Steinar Lande Sørlandet sykehus Kristiansand
Marianne Larsen Sykehuset Innlandet Tynset
Martine Sandberg studentrepresentant NITO Studentene
Ina Møller NTNU Trondheim
Irene Nygård Høgskulen på Vestlandet
Ida Aagård Høgskolen i Østfold  
Vivi Volden OsloMet - storbyuniversitetet
Vibeke Furuly
utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt