Gå til innhold
Illustrasjonsbilde. Foto: GettyImages
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS)

Mandat for RUPPAS

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med Noklus, blant annet for å være orientert om forhold som berører preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av analyser og rutiner innenfor preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.
  8. Sørge for kontinuerlig oppdatering og oppfølging av BFIs policydokument om Blodprøvetaking i sykehus og om Pasientnær analysering.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og andre oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i RUPPAS 2020

Mia Helen Hansen Hjelle          Utvalgets leder Haukeland universitetssjukehus
Veronika Sommer St. Olavs hospital
Wenche Grøtan Melhus legesenter AS
Silje B. Brobakken Sykehuset Innlandet Gjøvik
Louise Myrland Sørlandet sykehus Arendal  
Hilde Fjeld Myrvold Fürst Medisinsk Laboratorium
Helga Aasen Osvoll Førde sentralsjukehus
Randi Rekkebo Noklus Helse Nord-Trøndelag
Liv Kjersti Paulsen utvalgets
sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt 

RUPPAS-nettverket

RUPPAS har opprettet er kontaktnettverk for personer som arbeider med preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS-nettverket). Medlemmer i nettverket vil få tilsendt nyhetsbrev fra RUPPAS samt liste over andre medlemmer, slik at de kan bruke hverandre til faglig utveksling

Vil du bli med i nettverket? Send e-post med navn, avdeling og arbeidssted, adresse, telefonnummer, e-post og interesseområder (preanalyse, pasientnær analysering, selvtesting/egenmåling, annet) til .