Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Yrkesetisk råd (YER)

Yrkesetisk råd gir råd og veileder organisasjonen og enkeltmedlemmer i yrkesetiske spørsmål. YER bistår også BFIs fagstyre i arbeidet for å øke bevisstgjøringen om etisk refleksjonsveiledning.

Yrkesetisk råd 2017-2019

Mona Pedersen Unnerud
Leder
Sykehuset Østfold Moss
Bjarne Hjeltnes
Medlem
OsloMet - storbyuniversitetet
Ingrid Kolnes
Medlem
Puls Medical Devices AS
Nanna Skeie
Medlem
Oslo universitetssykehus Ullevål
Liza Lyng
Varamedlem
St. Olavs hospital
Kjetil Jenset
Observatør fra fagstyret
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Margrete Tennfjord
Sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt  

Yrkesetisk råd skal

  • Holde seg oppdatert om viktige saker knyttet til etikk. Mye informasjon får du fra sekretariatet som sender ut aktuelle dokumenter til hvert møte, men det forventes også at man på eget initiativ følger med i media og på egen arbeidsplass
  • Skrive ca to innlegg til etikkspalten i tidsskriftet Bioingeniøren
  • Gi innspill til høringer fra NITO
  • Lage brev til etikknettverket
  • Planlegge og gjennomføre BFI kurs i etikk
  • Forelese om temaer relatert til etikk
  • Behandle spørsmål fra medlemmene
  • Ta opp aktuelle saker til diskusjon
  • Fronte saker i media etter avtale med fagstyrets leder og sekretariatet

Informasjon til deg som vil stille til valg i BFIs yrkesetiske råd

Bioingeniørfaglig institutt trenger engasjerte og arbeidsvillige bioingeniører som deg! Her er litt informasjon du trenger hvis du vurderer å stille til valg.

Informasjon om valgordningen

Yrkesetisk råd velges av og blant instituttets medlemmer for tre år av gangen ved postavstemning/uravstemning. Uravstemning kan gjennomføres elektronisk. Det gjennomføres separat valg på leder og tre rådsmedlemmer, samt ett varamedlem.

Alle medlemmer av instituttet kan fremme forslag på kandidater til yrkesetisk råd. For å bli nominert til valg må forslag på samme kandidat komme fra minst to av instituttets medlemmer.

Skriftlig forslag på kandidater sendes fagstyret senest fire måneder før valg. Alle nominerte kandidater presenteres i Bioingeniøren.
Medlemmer av yrkesetisk råd kan ikke samtidig være medlem av rådgivende utvalg eller fagstyret i NITO BFI.

Møtevirksomhet

Yrkesetisk råd (YER) har fire todagersmøter i året. I tillegg arrangerer yrkesetisk råd ett kurs i året.

Fri fra arbeidsgiver

BFI forventer at du får fri fra arbeidsgiver for å delta på møtene i yrkesetisk råd. Det er viktig at både du og arbeidsgiver har et realistisk bilde av hvor mange dager du blir borte fra jobben i forbindelse med vervet. Du bør derfor avklare fravær og om du får fri med lønn med arbeidsgiver. Hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 26 regulerer dette.

Møtested

De fleste møtene holdes i NITO møtesenter i Støperigata 1, Oslo.

honorar

Medlemmer av yrkesetisk råd mottar ikke honorar for vervet.

Reise og oppholdskostnader ved møter

Bioingeniørfaglig institutt dekker reise og opphold når du deltar på møter.

Kostnader til kurs og konferanser

Bioingeniørfaglig institutt dekker etter avtale reise og deltakeravgift for kurs og konferanser som er relevant for vervet.

Yrkesetisk råds ansvar og arbeidsoppgaver

Vi anbefaler deg å lese om yrkesetisk rådets oppgaver i Bioingeniørfaglig institutts retningslinjer

Publisert: Sist oppdatert: