Bli med i nettverket NITO BFI Etikk

Som medlem får du: 

 • Motta nyhetsbrev fra yrkesetisk råd med stoff om etikk
 • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
 • Delta på temamøter

Yrkesetisk råd 2020-2022

Mona Pedersen Unnerud
Leder
Sykehuset Østfold Moss
Bjarne Hjeltnes
Medlem
OsloMet - storbyuniversitetet
Gry Andersen
Medlem
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Maren Øverseth
Medlem
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
Christina Matheson Mæland
Varamedlem
Stavanger universitetssjukehus
Kirsti Holden
Observatør fra fagstyret
BFIs fagstyre
Margrete Tennfjord
Sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt  

Yrkesetisk råd skal

 • Holde seg oppdatert om viktige saker knyttet til etikk. Det forventes også at man på eget initiativ følger med i media og på egen arbeidsplass
 • Skrive omtrent to innlegg til etikkspalten i tidsskriftet Bioingeniøren
 • Gi innspill til høringer fra NITO
 • Lage brev til etikknettverket
 • Planlegge og gjennomføre BFI kurs i etikk
 • Forelese om temaer relatert til etikk
 • Behandle spørsmål fra medlemmene
 • Ta opp aktuelle saker til diskusjon
 • Fronte saker i media etter avtale med fagstyrets leder og sekretariatet

Møtevirksomhet

Yrkesetisk råd (YER) har fire todagersmøter i året. I tillegg arrangerer yrkesetisk råd ett kurs i året. 

Møtested

De fleste møtene holdes i NITO møtesenter i Støperigata 1, Oslo.

Informasjon til deg som vil stille til valg i BFIs yrkesetiske råd

Bioingeniørfaglig institutt trenger engasjerte og arbeidsvillige bioingeniører som deg! Her er litt informasjon du trenger hvis du vurderer å stille til valg.

Informasjon om valgordningen

Yrkesetisk råd velges av og blant instituttets medlemmer for tre år av gangen ved postavstemning/uravstemning. Uravstemning kan gjennomføres elektronisk. Det gjennomføres separat valg på leder og tre rådsmedlemmer, samt ett varamedlem.

Alle medlemmer av instituttet kan fremme forslag på kandidater til yrkesetisk råd. For å bli nominert til valg må forslag på samme kandidat komme fra minst to av instituttets medlemmer.

Skriftlig forslag på kandidater sendes fagstyret senest fire måneder før valg. Alle nominerte kandidater presenteres i Bioingeniøren. Medlemmer av yrkesetisk råd kan ikke samtidig være medlem av rådgivende utvalg eller fagstyret i NITO BFI.

Fri fra arbeidsgiver

BFI forventer at du får fri fra arbeidsgiver for å delta på møtene i yrkesetisk råd. Det er viktig at både du og arbeidsgiver har et realistisk bilde av hvor mange dager du blir borte fra jobben i forbindelse med vervet. Du bør derfor avklare fravær og om du får fri med lønn med arbeidsgiver. Hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 26 regulerer dette.

Reise og oppholdskostnader ved møter

Bioingeniørfaglig institutt dekker reise og opphold når du deltar på møter.

Kostnader til kurs og konferanser

Bioingeniørfaglig institutt dekker etter avtale reise og deltakeravgift for kurs og konferanser som er relevant for vervet.

Honorar

Medlemmer av yrkesetisk råd mottar ikke honorar for vervet.

Yrkesetisk råds ansvar og arbeidsoppgaver

Vi anbefaler deg å lese om yrkesetisk rådets oppgaver i Bioingeniørfaglig institutts retningslinjer