Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Vedtekter for Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniørfaglig Institutt - BFI ble opprettet den 1. januar 1998 i forbindelse med at NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon og Norsk Bioingeniørforbund (NOBI) fusjonerte samme dag. Bestemmelsene om opprettelse, organisering og arbeidsoppgaver for BFI finnes i fusjonsavtalen mellom NITO og NOBI og i Tilleggsavtale til fusjonsavtalen.

Vedtatt av NITOs hovedstyre 19.11.1998, revidert av NITOs hovedstyre 25.01.2008 og 16.01.2014

§ 1 BFIs forhold til organisasjonen NITO

skal i henhold til fusjonsavtalen med NOBI ha et Bioingeniørfaglig Institutt (BFI). BFI skal være en selvstendig faglig enhet. BFIs fagstyre er hovedstyrets rådgivende utvalg i helsepolitiske saker.

§ 2 Formål Bioingeniørfaglig Institutt skal:

a. Arbeide for å videreutvikle den faglige og etiske standarden i utdanning og utøvelsen av alle sider av bioingeniørfaget.
b. Ivareta bioingeniørenes autorisasjon.
c. Arbeide for å synliggjøre bioingeniørenes kompetanse og yrkesgruppens rolle i norsk helsevesen.
d. Være med på å forme samfunnets helse- og sosialpolitikk.
e. Søke å utvikle bioingeniørfaget i global sammenheng.

§ 3 BFIs styre, råd og utvalg

a. BFI ledes av et Fagstyre bestående av leder, nestleder og fire medlemmer, valgt for tre år av gangen ved postavstemning/uravstemning. Uravstemning kan gjennomføres elektronisk.
b. Det velges et Yrkesetisk råd bestående av leder og tre rådsmedlemmer, samt ett varamedlem, for tre år av gangen ved postavstemning/uravstemning.
c. Fagstyret oppnevner en redaksjonskomité for redaktøren av tidsskriftet "Bioingeniøren".
d. BFIs råd og utvalg skal oppnevnes/velges og utøve sin funksjon i tråd med fusjonsavtalen med vedlegg og gjeldende retningslinjer for BFI.

§ 4 Tidsskriftet "Bioingeniøren"

Tidsskriftet "Bioingeniøren "skal være instituttets medlemsblad som skal distribueres til alle medlemmer uten ekstra kostnad for det enkelte medlem.

§ 5 Medlemskap

a. Medlemskap i BFI forutsetter medlemskap i NITO. Medlemskap i BFI er obligatorisk for autoriserte bioingeniører som arbeider innen medisinsk laboratorievirksomhet, og søker medlemskap i NITO.
b. Andre NITO-medlemmer uten autorisasjon som bioingeniør, som arbeider innen samme fagfelt som bioingeniører eller vesentlig arbeider med utdanning av bioingeniører, kan gis medlemskap etter søknad.
c. Studentmedlemmer i NITO kan opptas som studentmedlemmer i BFI.

§ 6 Kontingent

a. Medlemmer betaler kontingent til organisasjonen og en ekstrakontingent til BFI.
b. Ekstrakontingenten til BFI bestemmes av organisasjonens kongress/ledermøte. Hovedstyret innstiller etter samråd med fagstyret.

§ 7 Endringer i vedtektene

Disse vedtektene kan ikke endres slik at de kommer i strid med fusjonsavtalen med vedlegg eller retningslinjer for BFI. Forslag til endringer i disse vedtektene må være vedtatt av fagstyret med 2/3 flertall. Vedtaket skal deretter godkjennes av hovedstyret. Vedtak som ikke blir godkjent av hovedstyret kan ankes til kongressen.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av Bioingeniørfaglig Institutt kan kun vedtas av instituttets medlemmer i henhold til retningslinjer for BFI.

§ 9 Forhold til lov for NITO

Disse vedtektene er underlagt lov for NITO og Fusjonsavtalen mellom NOBI og NITO med vedlegg.