Gå til innhold
etikk for bioingeniør
Bioingeniørfaglig institutt

Yrkesetikk for bioingeniører

Bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer er en styrke for profesjonen. De er til hjelp og støtte for den enkelte i vanskelige situasjoner, og er samfunnets garanti for at bioingeniører utfører faget sitt på en etisk forsvarlig måte.

Bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer ble vedtatt i 1996, og revidert høsten 2010. 

Yrkesetisk råd 

Yrkesetisk råd (YER) er et frittstående, rådgivende organ i BFI. YER skal vurdere brudd på bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer og foreslå eventuelle sanksjoner for fagstyret.

YER skal rådgi og veilede organisasjonen og enkeltmedlemmer i yrkesetiske spørsmål.

YER skal følge med i de samfunnsmessige forhold som kan sette bioingeniørene i yrkemessige dilemma.

YER skal bistå fagstyret i arbeidet for økt bevisstgjøring om etisk refleksjon med forankring i yrkesetiske retningslinjer.

YER består av leder, tre rådsmedlemmer og et varamedlem, og velges av og blant BFIs medlemmer ved valg. Medlemmene blir valgt for en periode på tre år.

I tillegg oppnevner fagstyret en observatør til rådet blant fagstyrets medlemmer.

Etikknettverk

Yrkesetisk råd har opprettet et eget etikknettverk av medlemmer med interesse for etikkarbeid. Det kan være deg som har mye kompetanse på området eller deg som er nysgjerrig på hva som er aktuelle saker til en hver tid. Du kan også knytte kontakter med andre i nettverket. Vi håper at vi gjennom dialog kan få vite mer om hva medlemmene er opptatt av.

Interesserte kan melde seg inn i etikknettverket ved å kontakte YERs leder