Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Fra Mjøsaksjonen til mikroplast

Rent vann i Mjøsa er svært viktig for en rekke brukerinteresser, både i innlandsfylkene og nedstrøms innsjøen. Men rent vann er ingen selvfølge! Lurer du på hvordan det står til med Mjøsa, bør du være med når ekspertene fra NIVA gir oss et innblikk i utviklingen av miljøstilstanden fra 1970-tallet og fram til i dag.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

For kun 40-50 år siden gikk nesten alt avløpsvann fra toaletter urenset ut i Mjøsa og tilløpende vassdrag. Mjøsvannet var om sommeren helt grønt av alger og både luktet og smakte vondt.

Mjøsaksjonene som ble gjennomført på 70- og 80-tallet var det største miljøtiltaket på Innlandet noensinne.  Gjennom en rekke tiltak som utbygging av avløpsrenseanlegg, forbud av fosfatholdige vaskemidler og streng innskjerping rundt utslipp fra jordbruket og industrien klarte man å gjennopprette og beholde en brukbar vannkvalitet. 

Samtidig forsto man at et langsiktig overvåkingsprogram var nødvendig for å få et bedre bilde av hvordan vannmiljøet så ut til enhver tid og hvordan det utviklet seg.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har hatt ansvar for overvåkingen siden tidlig på 1970-tallet, med flere målestasjoner i Mjøsa og de viktigste tilløpselvene.

Forskerne ved NIVA har dermed et omfattende datagrunnlag for å gi oss et godt innblikk i utviklingen av Mjøsas miljøtilstand.

På temamøtet kan du høre følgende innlegg:

Utvikling av MJøsas miljøtilstand, ved Jarl Eivind Løvik (NIVA)

 • Utviklingen i Mjøsas miljøtilstand siden 1970-tallet
 • Effekter av overgjødsling (eutrofiering)
 • Hva var bakgrunnen for Mjøsaksjonen på 1970- og 1980-tallet
 • Førte tiltakene til de ønskede resultatene?
 • Er det fortsatt utfordringer for å sikre en god miljøtilstand og god vannkvalitet for de mange brukerne av Mjøsa?

Om miljøgifter i Mjøsa ved, Morten Jartun (NIVA)

 • Overvåking av sentrale miljøgifter som f.eks. PFAS, bromerte flammehemmere og kvikksølv (Hg).
 • Hva finnes i næringsnettet i Mjøsa? 
 • Hvor kommer miljøgiftene fra?
 • Hvilke effekter kan vi se og hvilke tiltak kan settes inn for å få nivåene til å gå ytterligere ned?
 • Om mikroplast og innholdet av mikroplast i sedimenter og biota fra Mjøsa.
 • Hvor kommer mikroplasten fra og hva vet vi så langt?

Temamøtets innledere:

Jarl Eivind Løvik

Løvik har vært forskningsassistent og forsker ved NIVA siden 1976, i perioden 1988-2018 ved avdeling Innlandet i Ottestad. Han har gått av som AFP-pensjonist i juni 2018, men jobber fortsatt på timebasis for NIVA. Jarl Eivind Løvik er utdannet innen ferskvannsøkologi ved USN (tidligere Høgskolen i Telemark) og UiO. Hovedarbeidsområdet de senere årene har vært overvåking av miljøtilstanden i innsjøer og vassdrag i Hedmark og Oppland, bl.a. som prosjektleder/-koordinator for Mjøsovervåkingen i perioden 2006-2017.

Morten Jartun

Jartun er seniorforsker på miljøgifter ved NIVA, bl.a. med ansvar for miljøgifter i Mjøsa og drift av Miljøprøvebanken. Han har en doktorgrad i miljøkjemi fra NTNU. Tidligere jobbet han med miljøgifter i jord og grunnvann i urbane områder mens han jobbet på Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim. I tillegg har han vært 6 år ved Oslo lufthavn der han har jobbet med overvåkningsprogram for ytre miljø, inkludert PFAS- og avisingskjemikalieutfordringer i grunnvannet under flyplassen.

Praktisk info:

 • Temamøtet avholdes på Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, auditorium 2 (bruk inngangen ved hjørnet Holsetgata/Skolegata).
 • Innleggene har en varighet på cirka 45 minutter hver. Mellom innleggene blir det en kort kaffepause.
 • Arrangementet er i regi av NITO Hedmarks faggruppe for bioteknologi og kjemi. Ønsker du å engasjere deg i gruppen eller har innspill til temaer ta gjerne kontakt på
 • Temamøtet arrangeres som en del av Forskningsdagene som i år har "miljø" som overordent tema.
 • Temamøtet er åpent for alle interesserte. Gratis deltakelse.

Aktuelle kurs og arrangementer i Hedmark