Gå til innhold
Lover og regler
< Kurs og arrangementer

Virtuelt: Roller og ansvar i byggesaken

Det er de senere årene gjort endringer i saksbehandlingsreglene, som først og fremst gjaldt forenklinger i søknadsplikten. Disse endringene vil bli gjennomgått.

Påmelding skjer til NKF

FBA er et samarbeid mellom NITO og Tekna. Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles mellom foreningene og benyttes til kursadministrering.

Meld deg på via NKF

I tillegg ble det gjort endringer i ansvarsreglene fra 1. januar 2016, først og fremst at ordningen med lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett bortfaller. Endringene dette medfører i lov og forskrift vil bli gjennomgått. Det vil bli lagt opp til erfaringsutveksling, gjennomgang av problemstillinger som kommer opp under kurset, og diskusjon om fordeler og svakheter ved systemet.

Kurset vil ta for seg hva en byggesøknad skal inneholde, og hvilke oppgaver de forskjellige foretakene har. 
Ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven vil bli gjennomgått, slik det har fungert siden ”ansvarsrettsreformen” i 1997, med senere utfyllinger. De ansvarlige foretakenes kvalifikasjoner og ansvar vil bli gjennomgått, både ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. Byggherrens/tiltakshavers rolle og ansvar vil bli gjennomgått, og forholdet mellom byggherren og foretakene. Kommunens rolle og oppgaver vil bli omtalt, både saksbehandlingen, tilsyn, tilbaketrekking av ansvar, og ulovlighetsoppfølging.

Det vil bli gitt innføring i reglene om uavhengig kontroll. I tillegg vil godkjenningskravene til foretak bli omtalt.

Tema som vil bli drøftet i løpet av kurset:

 • Grunnlaget for ansvarsrettssystemet – reformen fra 1997 og videre utvikling
 • Systemet slik det er i dag - i store trekk uforandret
 • Oversikt over ansvarsrollene
 • Kommunens rolle
 • Tiltakshavers rolle
 • Fordeler og svakheter
 • Forenklinger av søknadsplikten, f.eks. unntak fra søknadsplikt for garasjer mv., og andre endringer i lov og forskrift som gjelder kommunenes saksbehandling
 • Opphør av lokal godkjenning - hva innebærer det?
 • Uavhengig kontroll
 • Kvalifikasjonskrav og sentral godkjenning
 • Nye krav til sentral godkjenning - krav til foretakenes seriøsitet

Foredragsholder er Egil Stabell Rasmussen, jurist og tidligere fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dette kurset er virtuelt - Les mer her

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

HVORDAN DET FUNGERER:

 1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
 2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
 3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til kursholder og diskutere med andre kursdeltakere.

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg