Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Grunnleggende prosjektledelse – masternivå 10 studiepoeng – Fulltegnet

Vil du lære mer om å lede prosjekter, eller bli tryggere i din rolle som prosjektleder? Studer prosjektledelse i regi av NITO på OsloMet. Studiet kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse.

Kurset er fulltegnet.

Dette studiet er nå fullt. Gå til denne siden for Grunnleggende prosjektledelse høst 2021.

OsloMet logo for nett.png

Å kunne lede prosjekter har blitt en nøkkelfunksjon for å håndtere det stadig økende endrings- og utviklingsbehovet i alle typer virksomheter. Gjennom å ta grunnleggende prosjektledelse vil du tilegne deg solid kompetanse knyttet til prosjekter og prosjektledelse, og stille sterkere i planlegging, gjennomføring og realisering av prosjekter.

Grunnleggende prosjektledelse: Styring mot verdiskapende prosjekter – gir god forståelse for moderne prosjektarbeid, hvor medarbeidere sammen skaper leveranser på tvers av fag, avdelinger og organisasjoner. Det legges vekt på innsikt i mer agile og tilpassede tilnærminger for å håndtere usikkerhet, sikre måloppnåelse og involvering fra relevante aktører.

Læringsutbytte

Du oppnår følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • Har bred kunnskap om prosjekt som organisasjons- og styringsform
  • Har tilegnet seg innsikt i og kan analysere hva som kjennetegner verdiskapende prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av prosjekter i arbeidslivet
  • Har innsikt og forståelse for usikkerhet og interessenter i prosjekter og håndtering av dette

Ferdigheter

  • Kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring gjennom å initiere og planlegge prosjekter, velge hensiktsmessig utforming, framgangsmåte og virkemidler
  • Kan anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering
  • Kan planlegge, lede og styre prosjekter i virksomheter

Generell kompetanse

  • Er i stand til kritisk vurdering og analyse av både prosess og fremdrift av prosjekter, herunder forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål
  • Kan inneha en aktiv rolle og bidra med utforming og gjennomføring av prosjekter

Samlinger

Grunnleggende prosjektledelse består av tre samlinger over to hele dager.

1. samling: 15.-16. mars (digitalt)
2. samling: 12.-13. april (digitalt)
3. samling: 31.-1. juni (digitalt)

Opptakskrav, eksamen og gjennomføring

Opptakskrav

Bachelorgrad eller likeverdig grad. Ingen krav om forkunnskaper i prosjektledelse. Ved spørsmål kontakt sam-evo@oslomet.no.

For å oppnå ti studiepoeng må du ha fått godkjent tre individuelle arbeidskrav og bestå eksamen.

Eksamensform

Individuell skriftlig semesteroppgave. Semesteroppgaven vil være en videreutvikling av arbeidskravene. 

Refleksjonsnotat

I tillegg skal oppgaven inkludere en refleksjon rundt bruk av teori og læringsprosess.

Gjennomføring

Det er lagt opp til en utstrakt anvendelse av digitale læringsmidler som videopresentasjoner, flervalgsoppgaver, digitale diskusjonsfora, digitale studentpresentasjoner og annet.

Gå til studiesiden til OsloMet for mer informasjon.

Kan inngå i erfaringsbasert master

Høsten 2021 tilbyr NITO Videregående prosjektledelse, som bygger på det grunnleggende emnet. Grunnleggende prosjektledelse gir en bred innføring innen feltet prosjektledelse, mens neste nivå går mer i dybden særlig knyttet til prosjektlederfunksjonen. Emnene kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse (Master of Management) ved OsloMet.

Studiet passer for deg som er eller ønsker å bli prosjektleder. Det er også aktuelt for deg som jobber i prosjekter eller som leder en virksomhet.

Slik søker du

Steg 1: meld deg på studiet ved å trykke på "Påmelding".

Steg 2: gå til studiesiden til OsloMet og søk formelt om opptak som student.

Muligheter for å få studiekostnadene dekket

Mange arbeidsgivere dekker kostnaden for NITOs kurs. Det kan derfor være lurt å høre med lederen din om støtte til dette.

Du kan også søke til Statens lånekasse for utdanning, som tilbyr lån og stipend uansett hvor mange studiepoeng du tar.

Er du arbeidsledig kan du søke om å få støtte til kompetansehevende kurs fra NITO for å få dekket deler av studieavgiften.

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, hvor han forsker og underviser innen dette feltet. Han har bred erfaring i formidling av prosjektledelse, organisering og ledelse og organisasjonsendringer. 

Torgeir er brennende opptatt av utvikling og gjennomføring av studietilbud på ulike nivåer innen organisasjon og ledelse, men spesielt innenfor etter- og videreutdanning hvor prosjektledelse kombineres med faglige teorier og forskning. 

Skyttermoen er også faglig leder ved School of Management ved OsloMet og har en bistilling i prosjektledelse ved Høgskolen i Innlandet. Torgeir har gitt ut flere bøker innen dette feltet.

Avbestillingregler

Siste frist for avbestilling er 6 uker før gjennomføring.

Etter denne fristen og fram til 2 uker før gjennomføring vil du bli belastet et gebyr 20% av deltakeravgiften.

Ved avbestilling senere enn 2 uker før gjennomføring blir du belastet full deltakeravgift.

Kurs i ledelse og prosjektledelse