Dine rettigheter ved oppsigelse kort oppsummert:

Bekymret medlem.jpg

For deg som jobber i staten gjelder ikke disse bestemmelsene. Mer om reglene i staten kommer.

Når kan arbeidsgiver si deg opp?

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-7 (lovdata.no) at arbeidsgiver bare kan gå til oppsigelse av en arbeidstaker når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.

Din tillitsvalgt og advokatene i NITO kan hjelpe deg med en vurdering av om det foreligger saklig grunnlag. Det må da gjøres en konkret vurdering av den saksbehandling som har funnet sted, og av de grunner arbeidsgiver oppgir. Ved nedbemanning må man også ta hensyn til konsekvensene en oppsigelse vil få for arbeidstaker.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)

Før oppsigelse: Arbeidsgiver må drøfte grunnlaget med deg 

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse skal spørsmålet drøftes med arbeidstaker, og med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det (arbeidsmiljøloven § 15-1 - lovdata.no).

Krav til oppsigelsens innhold 

En oppsigelse skal skje skriftlig (arbeidsmiljøloven § 15-4 - lovdata.no). Oppsigelsen skal dessuten inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen, og om de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen.

Er oppsigelsen begrunnet i arbeidsmangel skal oppsigelsen også inneholde opplysninger om at arbeidstaker har fortrinnsrett til ny tilsetting i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-2 (lovdata.no) . Endelig skal det opplyses om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Viktige frister 

Dersom arbeidstaker mener at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, kan det kreves forhandlinger med arbeidsgiver (arbeidsmiljøloven § 17-3 - lovdata.no).

  • Krav om forhandlinger må være mottatt av arbeidsgiver senest innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Du har rett til å ha med deg en rådgiver på dette møtet. En advokat eller annen rådgiver fra NITOs sekretariat vil bistå deg i dette møtet dersom det er ønskelig.

Ta kontakt med sekretariatet med en gang du mottar en oppsigelse, slik at vi tidligst mulig kan diskutere saken og ta stilling til om det bør fremsettes krav om et forhandlingsmøte.

Dersom det ikke oppnås enighet på forhandlingsmøtet er fristen for eventuelt å reise søksmål mot arbeidsgiver åtte uker fra forhandlingene ble avsluttet, eller dersom forhandlinger ikke er gjennomført, fra oppsigelsen fant sted.

Du kan kreve å stå i stillingen til saken er avgjort ved rettskraftig dom, dersom søksmål er reist innen åtte uker fra forhandlingene ble avsluttet, eller fra oppsigelsen fant sted og innen oppsigelsesfristens utløp.

Kreves det bare erstatning, er fristen for å reise søksmål seks måneder fra oppsigelsen fant sted.

Fortrinnsrett til ny ansettelse

Dersom oppsigelsen er begrunnet med arbeidsmangel har arbeidstakeren fortrinnsrett til ny ansettelse hos arbeidsgiver. Fortrinnsretten gjelder i ett år regnet fra oppsigelsesfristens utløp, jf arbeidsmiljøloven § 14-2 (lovdata.no).

Det er et vilkår for slik fortrinnsrett at arbeidstakeren har vært ansatt i minst tolv måneder i løpet av siste to år. Ønsker du å påberope fortrinnsretten, må du søke på ledige stillinger og i søknaden påberope fortrinnsretten.

Krav på attest 

Arbeidstaker har krav på attest fra arbeidsgiver, jf arbeidsmiljøloven § 15-15 (lovdata.no). Attesten skal inneholde opplysninger om

  • navn
  • fødselsdato
  • hva arbeidet har bestått i
  • arbeidsforholdets varighet.

Du vil kunne ha krav på en mer utførlig attest i tjenesteforhold hvor dette er sedvane.

NITOs bistand ved oppsigelse

Som NITO-medlem kan du ha med en rådgiver fra NITOs sekretariatet på forhandlingsmøtet med arbeidsgiver. Du kan benytte deg av dette tilbudet dersom du mener at oppsigelsen ikke er saklig, eller om du trenger en nærmere begrunnelse for å kunne vurdere sakligheten.

Vi vil lettere kunne vurdere oppsigelsens saklighet dersom vi er med på dette forhandlingsmøtet.

NITO kan ta saken til retten dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene, men det avhenger blant annet av hvordan vi ser på sakens juridiske sider. Finner vi at det foreligger rettslig grunnlag for å reise søksmål, og du selv ønsker dette, dekkes alle omkostninger ved prosessen av NITO.

Det ytes ikke juridisk bistand i saker som har oppstått før du har vært medlem i minst tre måneder. Det er derfor ikke mulig å melde seg inn i NITO for å få hjelp i en aktuell sak.