Gå til innhold
Rekke med roboter og en badeand Foto:GettyImages

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndighetene, arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge, både sentralt og lokalt. Målet er redusert sykefravær og flere i arbeid.

Visste du at…

 • Alle virksomheter kan bli en IA-virksomhet
 • IA-avtalen skal bidra til reduksjon i sykefravær og uføretrygd, og at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid
 • Å være IA-virksomhet betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser

4. mars 2014 ble partene i arbeidslivet enige om en ny IA-avtale med virketid frem til og med 31. desember 2018. Over en million av landets arbeidstakere arbeider nå i en virksomhet som har inngått samarbeidsavtale IA.

Hva er IA-avtalen?

Med ønske om å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, ble Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet første gang den 3. oktober 2001. Ulike IA-avtaler har vært gjeldende i norsk arbeidsliv uavbrutt siden 2001, nå sist ved någjeldende avtale av 4. mars.

Avtalen skal bidra til reduksjon i sykefravær og uføretrygd, samt at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

Arbeidsplassen skal være den viktigste arenaen for et inkluderende arbeidsliv. Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet hvor tillitsvalgte, arbeidstakere og arbeidsgiver har satt seg et felles mål og hvor myndighetene bidrar med støttende tiltak for å nå disse målene.

IA-avtalens overordnede mål er å styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. For å nå dette hovedmålet, er partene enige om tre delmål:

 • Sykefraværet skal reduseres med minst 20 % i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå, ikke skal overstige 5,6 %
 • Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne
 • Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder (Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet for personer over 50 år)

Inkluderende arbeidsliv har som utgangspunkt at arbeidsplassen skal fungere som en hovedarena for arbeidet med å forhindre unødig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. For å nå målene i Intensjonsavtalen, må avtalen følges opp aktivt i den enkelte virksomhet.

Last ned IA-avtalen:
IA-avtalen 040314-311218

Målrettet IA-arbeid

IA-innsatsen for å redusere sykefravær og hindre utstøtning og frafall, skal forsterkes og målrettes gjennom satsinger nasjonalt regionalt og fylkesnivå, der utgangspunktet er sektorens/bransjens/næringens forutsetninger og utfordringer når det gjelder sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

Partene i arbeidslivet skal derfor rette innsatsen mot områder med særlige utfordringer innenfor bransjer, sektorer, næringer og grupper, gjennom å målrette og tilpasse tiltak innenfor IA-arbeidet. I tillegg skal det arbeides for at flest mulig virksomheter skal slutte seg til IA-avtalen. Det skal videre jobbes for et godt arbeidsmiljø med vekt på godt forebyggende helse-miljø- og sikkerhetsarbeid.

Når det gjelder delmål to som er rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne, så har partene blitt enige om at innsatsen i avtaleperioden primært skal rettes mot unge som har behov for arbeidsrettet bistand og som med hensiktsmessig oppfølging og tilrettelegging kan formidles til jobb.

Partene har i videreført i avtalen av 4. mars 2014 at NAV kan frata virksomheten status som IA-virksomhet ved manglende oppfølging av forpliktelsene iht. samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen på virksomhetsnivå

Avtalen forutsetter at resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet. Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktighet i tenkningen og systematisk samarbeid over lengre tid. IA-avtalen er gjennomgått og forenklet i forbindelse med inngåelsen av denne IA-avtalen.

Arbeidsgiver er gitt ansvaret for at linjeledelse, arbeidsleder, tillitsvalgte og verneombud har den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet med å nå delmålene i avtalen. Det er understreket i IA-avtalen at det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet.

Det skal utarbeides en lokal samarbeidsavtale i IA-virksomhetene mellom virksomheten, NAV arbeidslivssenter og virksomhetens tillitsvalgte. Å være IA-virksomhet betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. IA-virksomheter får til gjengjeld rettigheter som er forbeholdt disse virksomhetene; egen kontaktperson i NAV-arbeidslivssenter, tilretteleggingstilskudd fra NAV, helt eller delvis refusjon av utgifter knyttet til bedriftshelsetjenesten, samt utvidet bruk av egenmelding

Hva innebærer det for arbeidstaker at arbeidsplassen er en IA-virksomhet?

Som arbeidstaker i en IA-virksomhet har man ansvar for å:

 • Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Si fra om ting som kan endres til det bedre
 • Lete etter alternative løsninger for fravær, hvis man er eller står i fare for å bli sykmeldt
 • Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen
 • Ha en dialog med arbeidsgiver om hva man er i stand til å gjøre, slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidet
 • Være aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet

Hva innebærer det for arbeidsgiver at virksomheten er en IA-virksomhet?

En arbeidsgiver i en IA-virksomhet har ansvar for å:

 • Sette inkluderende arbeidsliv på dagsorden og ha konkrete mål for IA-arbeidet
 • Arbeide systematisk med arbeidsmiljøforbedring
 • Sørge for opplæring av linjeledere, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud i IA-arbeidet
 • Ta initiativ til en åpen og god dialog på arbeidsplassen
 • Utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med representanter for de ansatte
 • Stille opplærings- og arbeidstreningsplasser til rådighet for personer som ikke har et arbeidsforhold og personer som har redusert arbeids- og funksjonsevne
 • Forsøke å tilrettelegge arbeidsplassen når en arbeidstaker blir syk eller får problemer med å mestre sine vanlige arbeidsoppgaver. Om nødvendig bidra til at den sykmeldte får nytt arbeid/ny stilling innen virksomheten, eventuelt i samarbeid med myndighetene
 • Utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker

Tillitsvalgtes rolle

Tillitsvalgte skal ha en aktiv rolle i forhold til det å informere og gjøre arbeidsgiver oppmerksom på det ansvaret det er å være en IA-virksomhet. Tillitsvalgte skal også bidra til lokal medvirkning gjennom å delta i partsammensatte IA-utvalg. Vi anbefaler at tillitsvalgte bistår arbeidsgiver i utarbeidelse av gode oppfølgingsrutiner ved sykefravær. Alle parter skal jobbe aktivt for å integrere de tre målsettingene i virksomheten og tillitsvalgte vil mange ganger ha en sentral rolle i forhold til det å bistå arbeidstaker. Målsetningen er et arbeidsliv som har plass til alle som ønsker og kan arbeide og suksess vil kun oppnås ved samarbeid.

Lovendringer som følge av inngåelsen av IA-avtalen

Partene i arbeidslivet ble enige om at IA-avtalen i foreliggende virkningsperiode skulle forenkles. Da dette er forenklinger som krever lovendringer, ble det i forbindelse med forhandlingene enighet om en delrapport med forslag om lovendringer i arbeidsmiljø- og folketrygdloven. Regelendringene er sendt på høring og forventes trådt i kraft fra 1. juli 2014.

 • Oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides for alle sykmeldte, men det presiseres at det kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykmeldt. Forslaget bør innebære færre ”uproduktive” oppfølgingsplaner enn i dag
 • Dialogmøte innen sju uker gjelder i utgangspunktet for 100% sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Endringen vil føre til at det blir holdt færre unødvendige dialogmøter enn i dag
 • Rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker er opphevet
 • Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov
 • Det presiseres at dialogmøte i regi av Arbeids- og velferdsetaten innen 26 ukers sykmelding kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette
 • Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det. Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves
 • Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter. Arbeidstilsynet vil ha kontrollfunksjon over at arbeidsmiljølovens regler etterfølges
 • Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter

Delrapport forenklet sykefraværesoppfølging

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (krever pålogging).

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv

Stortinget. Løvebakken. Foto: Getty Images

Statsbudsjett 2019

8. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Hva betyr det for...


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: