Husk å beholde eller utvide egenmeldingsordningen

Egenmelding vil si at arbeidstakere melder fra om eget fravær på grunn av sykdom eller skade, uten å legge fram legeerklæring. Ansatte har lovfestet rett til tre egenmeldingsdager i inntil tolv dager i året.

Utvidet periode for egenmelding, sammen med strukturert oppfølging av de syke, kan bidra til å redusere antall dager de ansatte er borte fra arbeidet. En slik ordning er basert på tillit og god dialog mellom arbeidstakere, tillitsvalgte og ansatte.

I tidligere IA-avtaler hadde IA-virksomhetene automatisk rett til egenmelding i åtte dager i inntil 24 dager i året. Denne ordningen blir ikke automatisk videreført i ny avtale, men alle arbeidsplasser kan nå få en utvidet egenmeldingsordning.

NITO oppfordrer derfor tillitsvalgte å drøfte muligheten til å beholde eller innføre en utvidet egenmeldingsordning.

Hva er IA-avtalen?

Med ønske om å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, ble den første Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet i 2001. Ulike IA-avtaler har vært gjeldende i norsk arbeidsliv siden.

IA-avtalens hovedmål er å styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. Partene er enige om to delmål i den nye avtalen:

 • Sykefraværsprosenten nasjonalt skal reduseres med ti prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
 • Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

Arbeidsplassen skal fungere som en hovedarena for arbeidet med å forhindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Derfor blir det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet veldig viktig.

Der hvor tillitsvalgte, arbeidstakere og arbeidsgiver har felles mål om å senke sykefraværet og forhindre frafall fra arbeidslivet, blir resultatene best. Myndighetene bidrar med virkemidler for å gjøre det enklere å nå disse målene.

Den gjeldende avtalen om inkluderende arbeidsliv:

 • gjelder hele arbeidslivet
 • har fortsatt som mål å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet
 • inneholder virkemidler som arbeidsplasser, med dialog mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, kan bruke for å nå målet
 • oppfordrer partene i tidligere IA-virksomheter til å beholde utvidet rett til egenmelding
 • oppfordrer partene i alle andre virksomheter til å drøfte fordelene ved en utvidet rett til flere egenmeldingsdager
 • har som innsatsområde å drive forebyggende arbeidsmiljøarbeid for å redusere langvarig sykefravær. NITO vil sørge for at våre tillitsvalgte får tilbud om opplæring i forebyggende arbeidsmiljøarbeid
 • vil målrette innsatsen i enkelte bransjer og sektorer som sliter med høyt fravær og frafall. Disse får tilgang til egne tilpassede virkemidler.

Tilbake til toppen

Hvordan skal arbeidsplassene jobbe med IA-avtalen?

Fra 2020 er alle norske arbeidsplasser inkludert i IA-avtalen, og det er ikke lenger slik at man må tegne en lokal samarbeidsavtale mellom virksomheten, de tillitsvalgte og NAVs Arbeidslivssenter.

Det er opp til partene i den enkelte virksomhet hvordan IA-arbeidet skal være. For å få tilgang til virkemidlene og støtte fra Arbeidslivssentrene må virksomhetene dokumentere at det er dialog mellom representanter for de ansatte og arbeidsgiver om IA-avtalens mål. Denne dokumentasjonen kan for eksempel være et møtereferat eller en protokoll.

Vil du gjøre din arbeidsplass mer inkluderende?

Idébanken har samlet innsikt, kloke grep og gode eksempler til inspirasjon for deg som vil jobbe systematisk for en mer inkluderende arbeidsplass.

Kom i gang med inkluderingsarbeidet! (idebanken.org)

Hva betyr IA-avtalen for meg som ansatt?

Som arbeidstaker har du ansvar for å:

 • Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Si fra om ting som kan endres til det bedre
 • Lete etter alternative løsninger for fravær, hvis du er eller står i fare for å bli sykmeldt
 • Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen
 • Ha en dialog med arbeidsgiver om tilrettelegging av arbeidet
 • Være aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og -arbeid
 • Utvikle egen kompetanse for å kunne ta nye oppgaver tilpasset egen helse

Tilbake til toppen

Hva betyr IA-avtalen for arbeidsgiver?

En arbeidsgiver har ansvar for å:

 • Sette inkluderende arbeidsliv på dagsorden 
 • Skape et godt samarbeid med arbeidstakere og tillitsvalgte, slik at man kan ta i bruk ressurser ved Arbeidslivssentrene og virkemidlene i IA-avtalen
 • Være pådriver for en åpen og god dialog på arbeidsplassen
 • Arbeide systematisk med forebyggende arbeidsmiljøarbeid
 • Arbeide systematisk med å redusere langtidsfraværet
 • Sørge for opplæring av linjeledere, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud
 • Utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med representanter for de ansatte
 • Forsøke å tilrettelegge arbeidsplassen når en arbeidstaker blir syk eller får problemer med å mestre sine vanlige arbeidsoppgaver. Om nødvendig bidra til at den sykmeldte får nytt arbeid/ny stilling innen virksomheten, eventuelt i samarbeid med myndighetene

Tillitsvalgtes rolle i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte har en avgjørende rolle i samarbeidet med arbeidsgiver, og for å forebygge sykdom og fremme godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. NITO anbefaler at tillitsvalgte:

 • bidrar til et godt samarbeidsklima mellom partene på arbeidsplassen
 • er en viktig bidragsyter ved forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen
 • hjelper arbeidsgiver å utarbeide gode oppfølgingsrutiner ved sykefravær
 • argumenterer godt for at retten til utvidet egenmelding beholdes eller innføres i virksomheten
 • skaffer seg kunnskap om IA-virkemidlene som er tilgjengelige
 • hjelper den enkelte arbeidstaker som har et langvarig sykefravær og/eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet

seniorpolitikk.no: Sjefen er sentral for et lengre arbeidsliv

Tilbake til toppen