Gå til innhold
Menneske skaper robot - getty images

Hev kompetansen på digitalisering der du jobber

Som tillitsvalgt kan du bidra aktivt i arbeidet med kompetanseutvikling på din arbeidsplass og gi viktige innspill i digitaliseringsprosesser og innføring av ny teknologi. Medbestemmelse og kompetanseutvikling på digitalisering vil gi et løft både for bedriften og for de ansatte.

Digitalisering: En verden av muligheter hvis man henger med

Ingeniører og teknologer har verdifull kompetanse, som kan bidra til at man tar i bruk muligheter med digitale verktøy og unngår digitale fallgruver. Noen arbeidsoppgaver forsvinner og salg av enkelte varer og tjenester går ned på grunn av ny teknologi. Derfor trenger ansatte og bedrifter stadig kompetanseutvikling for å henge med.

Mer enn hvert tredje NITO-medlem sier at egne arbeidsoppgaver er i endring som følge av ny teknologi på arbeidsplassen. - Læring hele livet

For å bidra til at de ansattes kompetanse møter stadig nye behov, er det viktig å lage en god strategi og tiltaksplan for kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Kompetanseutvikling handler om å videreutvikle den kunnskapen og de ferdighetene, evnene og holdningene de ansatte trenger for å møte egne og arbeidsplassens behov.

 
Muligheter Utfordringer
Nye internasjonale markedsmuligheter gir arbeidsplasser her hjemme Arbeidsoppgaver og dermed arbeidsplasser flytter ut av landet
Nye arbeidsplasser i tjenester, design, IT, forskning og utvikling, undervisning, helse og omsorg Stadig endring av arbeidsoppgaver krever stadig kompetansepåfyll og fleksible arbeidere
Er du tidlig ute og løsningen din slår an, kan du få braksuksess Er du tidlig ute og satser alt på feil "hest", kan du gå på en økonomisk smell
Mer produktive arbeidsdager ved at nye digitale verktøy gjør mye av jobben for deg Digitale verktøy som er unødvendige og ikke fører til ønsket produktivitetsvekst
Mindre reisetid og digitale møteplasser Klimagassutslipp på grunn av energikrevende serverløsninger
Redde liv ved at man kan jobbe raskere i akutte situasjoner og få rett informasjon til rett person til rett tid Lagring av langt flere personopplysninger og risiko for at disse kommer på avveie
Nye læringsarenaer Arbeidsplasser blir overflødige fordi arbeidsoppgaver blir digitalisert

Som tillitsvalgt kan du kanalisere innspill fra medlemmene om utfordringer og muligheter innføring av ny teknologi kan ha for ansatte på din arbeidsplass og for virksomheten. Dersom man er i teknologifronten og utvikler relevant kompetanse og nye digitale løsninger, kan man styrke bedriften og de ansattes posisjon og være med å trygge arbeidsplasser i egen virksomhet.

NITO har tariffavtaler med bestemmelser som kan hjelpe deg som tillitsvalgt i arbeidet med å fremme kompetanseheving og medbestemmelse på digitalisering

Hvordan bidra til kompetanseheving på digitalisering?

Du som tillitsvalgt, på din arbeidsplass, spiller en svært viktig rolle i dette arbeidet. 49 prosent av våre medlemmer i industrien ønsker mer kursing, mens ti prosent ønsker mer formell utdanning. Med stadig mer kompetanseintensive bedrifter innenfor forskjellige arbeidsfelt, har teknologer og ingeniører svært relevant kunnskap om hva slags kompetanse som trengs for de ansatte og virksomhetens utvikling. Ledelsen på sin side har innsikt i forhold som påvirker overordnede strategier for bedriften.

Hvilke tiltak som er best egnet for akkurat din arbeidsplass er derfor best å komme fram til i samarbeid mellom ansatte og ledelsen, med tillitsvalgte som bindeledd og gjerne initiativtaker.

Tilbake til toppen

Generelle tiltak som kan fungere på de fleste bedrifter:

Eksempler på kompetansehevingstiltak gjennomført på arbeidsplasser:

Tilbake til toppen

Medbestemmelse – hvorfor og hvordan?

Ansatte har verdifull innsikt og erfaringer som gir ledelsen et bedre beslutningsgrunnlag. Dette er ikke minst riktig når det gjelder våre medlemmer, som selv sitter på spesialkompetanse innenfor sitt teknologiske område, og derfor kan ha viktig kunnskap om fordeler og ulemper ved innføring av ny teknologi og bestemte digitale verktøy.

Ledelsen på sin side kan ha informasjon og innsikt om hvordan innføring av ny teknologi kan påvirke de ansatte i din avdeling og bedriftsgruppe. Dersom ny teknologi effektiviserer prosessen slik at man kan jobbe mer produktivt: Hvilke muligheter kan åpne seg for annen type arbeid som vil være nyttig for organisasjonen? Vil noen miste jobben og vil det skape nye jobber? 

Dersom innføring av ny teknologi er kritisk for å sikre organisasjonens overlevelse i sterk konkurranse, men samtidig kan føre til at flere mister jobben, er det viktig å være tidlig ute for å forsøke å se på ulike løsninger som både kan styrke virksomheten og trygge de ansatte i arbeidslivet.

Tilbake til toppen

Viktige bestemmelser du kan støtte deg på som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt kan du få til mye gjennom en god dialog med din arbeidsgiver, men det er godt å vite at fagforeningen din og andre allerede har fått på plass mange rettigheter for dere som tillitsvalgte og medlemmer.

Vi skal her vise til viktige lover og bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster, som du kan støtte deg på som tillitsvalgt eller medlem. Loven er minstekrav som gjelder for alle, men enda mer ambisiøse bestemmelser kan du finne i tariffavtaler og overenskomster. Vi har delt opp i to kategorier: Kompetanseheving og medbestemmelse.

Kompetanseheving

 Tilbake til toppen

Medbestemmelse

Tilbake til toppen

Risikabelt ikke å satse på etter- og videreutdanning

- Norske arbeidstakere er helt avhengige av et jevnt påfyll av kompetanse. Det gjelder særlig i teknologiske yrker der utviklingen går raskt. Arbeidsgiverne må prioritere slik at ansatte har tid og mulighet til kompetansepåfyll, sier Trond Markussen, president i NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.)

Publisert: Sist oppdatert: