Gå til innhold
Lovbøker klubbe Ill: GettyImages

Statsansatteloven: Ny lov for statsansatte

1. juli 2017 ble tjenestemannsloven erstattet med statsansatteloven. Her er det flere ting å være oppmerksom på.

AnsattelovenLoven bygger hovedsakelig på rapporten fra Tjenestemannslovutvalget som kom sent i 2015.

Det vil fremdeles være slik at ansatte i staten har en egen lov innenfor områdene tilsetting og oppsigelse samt noen andre definerte områder.

Noen av hovedpunktene i den nye loven:

  • Kvalifikasjonsprinsippet for ansettelser i staten lovfestes. Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Prinsippet har tidligere vært ulovfesta, men slått fast i forvaltningspraksis og vist til i dommer.
  • Ledige stillinger skal lyses ut eksternt. Unntak kan gjøres for ansettelse av en varighet på inntil 6 måneder, og for varighet inntil 1 år dersom en slik adgang er fastsatt i virksomhetens personalreglement
  • Ved ansettelser videreføres en to-trinnsbehandling, der nærmeste leder innstiller (ikke innstillingsråd som i dag) og et ansettelsesråd er organet som ansetter (tidligere het det tilsettingsråd). Det er ikke lenger mulig med en mindretallsanke dersom det er uenighet i ansettelsesrådet. Dvs at det er flertallet i ansettelsesrådet som avgjør hvem som ansettes.
  • Midlertidige ansettelser: Adgangen til å ansette midlertidig i staten strammes inn. Fast ansettelse skal være hovedregelen, mens midlertidig ansettelse forutsetter et midlertidig behov. Ved uforutsette behov kan det ansettes midlertidig i inntil 6 måneder. Det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av midlertidig tilsetting med de tillitsvalgte. Midlertidige ansatte skal anses som fast ansatte etter tre års sammenhengende midlertidig tilsetting i virksomheten.
  • Prøvetid: Loven fastsetter at det skal gjelde en prøvetid på 6 måneder etter ansettelse, med mindre ansettelsesrådet bestemmer at prøvetid ikke skal gjelde.
  • Oppsigelse: Reglene harmoniseres med arbeidsmiljøloven. Skillet mellom ordinært og sterkt stillingsvern er tatt ut. Etter prøvetiden er stillingsvernet det samme uavhengig av hvor lenge man har vært ansatt. Loven fastslår at en statsansatt som gjentatte ganger krenker sine tjenesteplikter kan sies opp. (Tidligere sto valget mellom ordensstraff og avskjed for denne type forseelser.)
  • Fortrinnsrett: Ordninga med ekstern fortrinnsrett beholdes. Men Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten fjernes. Dvs at det vil bli opp til ansettelsesrådene i virksomhetene å ta stilling til om en søker har fortrinnsrett eller ikke.
  • Loven viderefører ordningen med at statsansatte kan ilegges ordensstraff. Det er ansettelsesrådet i virksomheten som bestemmer om det skal ilegges ordensstraff.
  • Avskjed: Loven viderefører de materielle vilkårene for avskjed.

Se hele statsansatteloven på Lovdata (ekstern kobling)

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: