Visste du at:

  • Før arbeidsgiver beslutter å gå til oppsigelse plikter man å drøfte spørsmålet med den enkelte arbeidstaker.
  • Protokoll eller referat fra drøftelsesmøtet kan brukes i en eventuell rettsak. Kontroller derfor at du er enig i innholdet i protokoll og referat.
  • Arbeidsgiver plikter å foreta en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.
  • Det vil ikke være adgang til å "fristille" tilsatte i en omorganiseringsprosess, eller kreve at disse må søke sine egne stillinger på nytt. Hovedregelen er at en arbeidstaker ikke bare har plikt til, men også rett til arbeid
  • Du må klage innen to uker etter du mottok oppsigelse for å få et forhandlingsmøte
  • Du kan be NITO stille med deg på forhandlingsmøte.

Drøftingsmøte med de tillitsvalgte

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål knyttet til innskrenkning med de tillitsvalgte. Disse drøftelsene skal skje før det er tatt noen beslutning om kommunen eller virksomheten skal nedbemanne.

  • Et slikt drøftningsmøte er avtalefestet for kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak i hovedavtalen del B § 1-4-1 og 3-1 og andre virksomheter med medlemskap i KS i hovedavtalen del C § 3-2-1. Du finner avtalene i kommunal sektor her.
  • Les mer om de tillitsvalgtes rolle i forbindelse med nedbemanning
Spesielt for medlemmer i Oslo kommune

På denne siden viser vi til hovedavtale og hovedtariffavtale i KS-området. Disse tariffavtalene gjelder ikke ansatte i Oslo kommune.

For ansatte i Oslo kommune gjelder en egen overtallighetsavtale som blant annet sikrer lønn dersom man blir definert som overtallig. Ta kontakt med sekretariatet dersom du har spørsmål knyttet til en overtallighetssituasjon i Oslo kommune.

Oppsagt pakker arbeidsplassen.jpg

Varsel om oppsigelse

En oppsigelse vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. For kommunene og fylkeskommunene innebærer det at forvaltningslovens saksbehandlingsregler skal følges. Arbeidsgiver plikter derfor normalt å sende et skriftlig varsel om oppsigelse til den enkelte arbeidstaker. Varselet skal inneholde opplysninger om hva saken gjelder og hva kommunen vurderer å treffe vedtak om. Arbeidstakeren skal gis anledning til å uttale seg innen den frist som følger av varselet. Arbeidstakeren kan velge å gi sin uttalelse muntlig i drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som skal holdes i medhold til arbeidsmiljøloven § 15-1.

Drøftinger før oppsigelse med den enkelte arbeidstaker

Før arbeidsgiver beslutter å gå til oppsigelse plikter han/hun å drøfte spørsmålet med den enkelte arbeidstaker (aml § 15-1). I drøftningsmøtet har den ansatte rett til å møte sammen med sin tillitsvalgte.

Drøftingsmøtet skal finne sted før en beslutning om oppsigelse blir tatt. Det innebærer at det i nedbemanningssaker kan være flere ansatte som blir innkalt til drøftinger enn det antall som senere får oppsigelse.

Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte, skal drøftes på dette møtet.

I drøftingsmøtet er det viktig at den ansatte sørger for å informere om egenkompetanse, sosiale- og andre forhold som kan ha betydning for arbeidsgivers utvelgelse.

Kontroller at protokollen/referatet gir en korrekt fremstilling av hva man har uttalt i møtet. Husk at denne protokollen/referatet kan bli benyttet av arbeidsgiver som et bevis i en eventuell senere oppsigelsessak.

Arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse:

Arbeidsgiver kan ikke gå til oppsigelse av arbeidsforholdet med mindre dette er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold (se aml § 15-7). En oppsigelse som gis i en nedbemanningssituasjon vil være en oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold.

Rettspraksis for saklig grunn i nedbemanningsprosesser

Hva som vil være saklig grunn i det enkelte tilfelle må vurderes på bakgrunn av omstendigheter i den aktuelle saken, lovtekst, tariffavtaler, andre avtaler og rettspraksis. Det finnes lite rettspraksis fra kommunal sektor i saker vedrørende nedbemanning, men rettspraksis fra privat sektor vil gi en viss veiledning.

Rettspraksis fra privat sektor tilsier at domstolene så langt har vært svært tilbakeholdne når det gjelder å overprøve arbeidsgivers vurdering av behovet for å gjennomføre en innskrenkning. Driftsmessige forpliktelser som innebærer rasjonalisering og innskrenkninger i antall ansatte vil i utgangspunktet være en saklig grunn for oppsigelse. Domstolene har ikke oppstilt som et krav at bedriften må gå med underskudd for å ha et rasjonaliseringsbehov. Hvorvidt disse vurderingene vil være dominerende i nedbemanningssaker i kommunal sektor er usikkert. Kommunene skiller seg fra aksjeselskap ved at de har et annet formål, samt at flere av oppgavene som utføres i kommunene er lovpålagte oppgaver.

Er det annet passende arbeid i virksomheten?

En forutsetning for at driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak gir saklig grunn for oppsigelse er at arbeidsgiver ikke har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. Det vil si at arbeidsgiver må tilby annet passende arbeid før det besluttes oppsigelse.

Dersom en avdeling nedbemannes, og kommunen har annet passende arbeid i andre deler av kommunen som passer for arbeidstakeren og som arbeidsgiver unnlater å tilby arbeidstakeren, vil oppsigelsen normalt ikke være saklig.

Motsatt vil en oppsigelse begrunnet i rasjonalisering normalt være saklig, dersom arbeidstakeren takker nei til et tilbud om en annen passende stilling i kommunen. Tilsvarende gjelder kommunale virksomheter.

avveining mellom arbeidsgivers og arbeidstakers Interesser

Arbeidsgiver plikter å foreta en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Det avgjørende vil være om arbeidsgiver har begrunnet oppsigelsen godt nok overfor den oppsagte.

Den alminnelige regel vil her være at jo større belastning oppsigelsen er for den ansatte, jo sterkere må kommunens eller virksomhetens behov for oppsigelse være.

Forsvarlig utvelgelse i Nedbemanningsprosesser

Der kommunen/virksomheten går til oppsigelse av arbeidstakere grunnet nedbemanning må arbeidsgiver vise til saklige grunner for at A har mottatt en oppsigelse og ikke B. Domstolene vil også legge vekt på om oppsigelsene har skjedd etter drøftelser med de lokale tillitsvalgte, og om avtaler mellom ledelsen og tillitsvalgte er fulgt av arbeidsgiver.

De utvalgskriteriene som blir ansett som saklige kan deles inn i tre grupper:

Ansiennitet - Hvor lenge har den enkelte vært ansatt?

Ansiennitet handler om hvor lenge den enkelte har vært ansatt i virksomheten. Ansiennitet vil gi et godt utgangspunkt for å vurdere om det har vært en saklig utvelgelse.

Ansiennitet vil ha større betydning jo lengre tid den enkelte har vært ansatt i virksomheten. Jo lengre ansiennitet arbeidstaker har, jo mer tungtveiende må virksomhetens begrunnelse for å legge avgjørende vekt på andre utvalgskriterier være. Dette gjelder i enda større grad der hvor lang ansiennitet er kombinert med høy alder.

Arbeidsgiver har ikke plikt til kun å følge ansiennitet med mindre det finnes et særlig grunnlag for det. Et slikt særlig grunnlag kan være en avtale som er inngått med organisasjonene. I hovedtariffavtalen kapittel 1 § 3 pkt 3.3 heter det: "Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde i kommunen/virksomheten sies opp først, jf arbeidsmiljøloven 15-7 (2) og Hovedavtalen del B § 3-1 og del C § 3-2."

Fra rettspraksis fra privat sektor er vi også kjent med flere saker hvor ansiennitet blir vektlagt.

Kompetanse - Hvilken kompetanse har arbeidsgiver behov for?

Virksomheten vil ofte ønske å foreta utvelgelsen ut fra arbeidstakernes kompetanse. Jo dårligere virksomhetens økonomiske situasjon er, jo større vekt vil domstolene trolig legge på arbeidsgivers behov for å beholde medarbeidere med spesiell kompetanse fremfor en arbeidstaker med lang ansiennitet.

Når det er sagt vil det ofte være samsvar mellom ansiennitet og kompetanse. Dess flere år med arbeid i virksomheten dess mer relevant kompetanse vil du ha.

Sosiale forhold - Er det tungtveiende sosiale grunner for å beholde en arbeidstaker?

Også tungtveiende sosiale grunner vil rettslig sett bli veid opp mot bedriftens behov for å beholde arbeidstakere. Sosiale forhold kan være forsørgerbyrde, yrkeshemming og alder.

Forsvarlig saksbehandling

Som nevnt tidligere er en oppsigelse fra en kommune/fylkeskommune et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Inhabilitet, usaklig forskjellsbehandling av arbeidstakerne, eller brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, vil kunne medføre at oppsigelsen må settes til side som ugyldig vedtak. En forutsetning er at saksbehandlingsfeilen/-ene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

Arbeidsgiver kan ikke fristille 

Kommunale og fylkeskommunale virksomheter kan ikke “fristille” tilsatte i en omorganiseringsprosess, eller kreve at disse må søke sine egne stillinger på nytt. Hovedregelen er at en arbeidstaker ikke bare har plikt til, men også rett til arbeid. Dersom en eller flere stillinger faller bort, må arbeidsgiver foreta en utvelgelse av hvem som skal sies opp. Denne utvelgelsen skal skje på en saklig måte. Oppsigelse er ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. Det er arbeidsgiver som skal foreta denne vurderingen, ikke arbeidstaker.

Søknad til nye eller ledige stillinger i organisasjonen, blir bare aktuelt dersom det er høyere stillinger enn den som stillingsinnehaver tidligere hadde.

Du må klage på oppsigelsen innen 2 uker etter den ble mottatt

Dersom arbeidstaker mener at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, eller man ikke har nok opplysninger til å kunne vurdere sakligheten, kan arbeidstaker kreve forhandlinger med arbeidsgiver.

Krav om forhandlinger må fremsettes skriftlig senest innen 2 uker etter at oppsigelsen er mottatt.

Arbeidstaker har krav på å ha med seg en rådgiver på dette møtet, og en rådgiver fra NITOs sekretariat stiller på slike møter dersom det er ønskelig.

Merk at det ikke er noen forvaltningsmessig klagerett på et vedtak om oppsigelse. Dersom man er uenig i oppsigelsen er rett fremgangsmåte å kreve forhandlinger etter § 17-3.

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.