Gå til innhold
Mann stopper mennesker som faller som dominobrikker Ill: GettyImages

Tillitsvalgtes rolle ved nedbemanning - kommunal sektor

Det er viktig at tillitsvalgte bruker de rettigheter de har i henhold til lov og avtale til å påvirke bedriften i en nedbemanningsprosess. Det er også viktig å prøve og få kommunen/virksomheten til å vurdere alternative tiltak før arbeidstakere blir sagt opp.

Tillitsvalgte må få fram sitt syn i protokoller med kommunen/virksomheten hva angår alternative tiltak, utvelgelseskriterier og eventuelle synspunkter vedrørende saksbehandlingen.
Vi anbefaler at tillitsvalgte har en kontaktperson i sekretariatet som kan veilede dem gjennom prosessen.

Hvilke rettigheter har tillitsvalgte i avtaleverket/lovverket i forbindelse med en nedbemanning?

Hva sier tariffavtalene?

Drøftingsbestemmelsene i hovedtalen/-e tilsier at de tillitsvalgte bør få så mye informasjon som mulig. Arbeidsgiver må opplyse om årsakene til hvorfor oppsigelser er til vurdering. Det bør diskuteres løsninger som får minst mulig konsekvenser for medlemmene. Tillitsvalgte må være kreative med hensyn til å foreslå andre løsninger enn oppsigelser. Dersom nedbemanning må gjennomføres, har vi forslag nedenfor til hvordan dette i størst mulig grad kan skje uten oppsigelser.

Avtaleverk kommunal sektor

Hvilke tiltak kan foreslås før arbeidsgiver går til oppsigelse?

Anbefaling: Det er hensiktsmessig å innkalle til medlemsmøte for å få en oversikt over medlemmenes ønsker/behov hva angår alternativer til oppsigelse. Da kan tillitsvalgte lettere legge frem konkrete forslag til bedriften.

Dersom kommunen/virksomheten likevel må gå til oppsigelse – hva slags utvelgelseskriterier skal legges til grunn?

Dersom det ikke er mulig å komme utenom oppsigelser, er det viktig at tillitsvalgte diskuterer med arbeidsgiver hvilke generelle kriterier som skal legges til grunn for utvelgelsen av de som sies opp. Med utvelgelseskriterier tenkes på

  • ansiennitet
  • kompetanse – både teoretisk og praktisk utdanning
  • sosiale forhold – for eksempel forsørgerbyrde, yrkeshemning, alder
I følge hovedtariffavtalen kapittel 1 pkt 3.3 skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde i kommunen sies opp først.

Dette innebærer ligger at ansiennitet kun kan fravikes når det foreligger saklig grunn.

  • De kriteriene som kan ansees som saklige utvalgskriterier i denne sammenheng er virksomhetsnødvendig kompetanse og sosiale forhold.
  • Hva som menes med arbeidsområde i bestemmelsen er uklart. Det vil etter sin ordlyd både kunne innebære en faglig avgrensing og en organisatorisk avgrensing. Det er viktig at arbeidsområde ikke tolkes for snevert fordi regelen da kan komme i strid med arbeidsmiljøloven § 15-7.

Vi anbefaler at tillitsvalgte tar kontakt med NITO sentralt når kommunen/virksomheten er i en nedbemanningssituasjon, og før det skrives protokoll om utvelgelseskriterier/utvelgelseskrets.

NITO-presidenten: Ansiennitetprinsippet gir ryddige nedbemanningsprosesser

Arbeidsgiver vil trolig vektlegge kompetanse, og kan for eksempel begrunne sin utvelgelse med at en arbeidstaker ikke har tilstrekkelig kompetanse. I denne sammenheng vil vi anbefale at man i drøftelser med kommunen/ virksomheten søker å oppnå enighet om at dersom en person kan opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse i løpet av en periode på for eksempel 3-6 måneder for å kunne gå inn i en stilling, vil vedkommende ha tilstrekkelig kompetanse.

Protokoller

Det anbefales at dere sender inn utkast til protokoll til sekretariatet til gjennomgang før dere skriver under.

Hva er den videre saksgangen i prosessen?

Når kommunen/virksomheten har utpekt de overtallige, er det vanlig at tillitsvalgte får en liste med oversikt over overtallige NITO medlemmer.

Tillitsvalgte skal ikke godkjenne listen som sådan da det kan være uheldig for den enkelte i ettertid som måtte ønske å påberope seg en usaklig oppsigelse. Listen skal kun tas til orientering.

Det kan likevel være nyttig at tillitsvalgte får en frist på et par dager til å komme med kommentarer til arbeidsgiver, dersom tillitsvalgte mener det er åpenbare feil ved listen sett i forhold til utvelgelseskriteriene.

Det er for eksempel noen som står på listen som har 30 års ansiennitet og er 60 år gammel. Da kan det være hensiktsmessig og påpeke dette overfor arbeidsgiver, uten å peke ut andre som heller burde få en oppsigelse.

Skriftlig forhåndsvarsel

Arbeidsgiver som er omfattet av forvaltningsloven plikter å sende et skriftlig forhåndsvarsel til arbeidstakere som vurderes oppsagt. Varselet må angi både de grunner nedbemanningen og utvelgelsen baseres på. Arbeidstakeren skal gis en mulighet til skriftlig å svare på varselet. Det er naturlig at man i svaret kommer inn på eventuelle formelle feil eller feil i faktum eller innsigelser mot arbeidsgivers begrunnelse.

Den enkelte på listen skal innkalles til møte før de får en oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker.
Arbeidsmiljøloven § 15-1

Vedkommende kan ha med seg tillitsvalgte på møtet. Det er viktig å informere medlemmene om denne retten for eksempel på medlemsmøte. Det vil da være opp til den enkelte hvorvidt de ønsker å benytte seg av tilbudet.

 

Tillitsvalgtes rolle etter at arbeidstaker har mottatt oppsigelse

Etter at oppsigelsene er gitt vil tillitsvalgtes rolle først og fremst være å informere de oppsagte om at de snarest bør ta kontakt med sekretariatet.

Temaside for medlemmer: Oppsigelsesvernet ved nedbemanning - kommunal sektor

 Vi minner her om at dersom den enkelte ønsker et forhandlingsmøte, må arbeidsgiver motta skriftlig krav om dette innen 14 dager fra arbeidstaker mottok oppsigelsen, jf arbeidsmiljøloven § 17-3.

Ut over dette vil tillitsvalgtes rolle være å gi informasjon til sekretariatet om prosessen og å støtte oppsagte medlemmer i en vanskelig situasjon.

NITOs bistand under prosessen

NITO anbefaler at tillitsvalgte tar kontakt med sekretariatet tidlig i prosessen for å få en kontaktperson å konferere med underveis. I den utstrekning vi har praktisk mulighet til det vil sekretariatet også kunne reise ut å holde et informasjonsmøte i den enkelte kommune/virksomhet dersom medlemmene eller tillitsvalgte ønsker dette.

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: