Gå til innhold
Hånd stopper fallende dominobrikker Foto: GettyImages

Tillitsvalgtes rolle ved nedbemanning i privat sektor

Det er viktig at tillitsvalgte bruker de rettigheter de har i henhold til lov og avtale til å påvirke bedriften i en nedbemanningsprosess.

Det er viktig å prøve å få bedriften til å vurdere alternative tiltak før arbeidstakere blir sagt opp. Tillitsvalgte må få fram sitt syn i protokoller med bedriften hva angår alternative tiltak, utvelgelseskriterier og eventuelle synspunkter vedrørende saksbehandlingen.

Det anbefales at tillitsvalgte har en kontaktperson i sekretariatet som kan veilede dem gjennom prosessen; det er spesielt viktig å ha en kontaktperson til å lese gjennom forslag til protokoller mv.

Visste du at …

  • Det fremgår blant annet av aml § 15-2 at arbeidsgiver plikter å drøfte med de tillitsvalgte med for å komme fram til en avtale for å unngå masseoppsigelser eller for å redusere antall oppsagte
  • Som hovedregel har arbeidstaker stillingsvern i hele virksomheten
  • Det fremgår av aml § 15-1 at ”før den enkelte får en oppsigelse skal vedkommende innkalles til møte med arbeidsgiver for å diskutere en eventuell oppsigelse”

Hvilke rettigheter har tillitsvalgte i henhold til avtaleverket/lovverket i forbindelse med en nedbemanning?

 

Hvilke tiltak kan foreslås før arbeidsgiver går til oppsigelse?

Dersom bedriften må gå til oppsigelser – hva slags utvelgelseskriterier skal legges til grunn?

Dersom det ikke er mulig å komme utenom oppsigelser, er det viktig at tillitsvalgte drøfter med bedriften hvilke generelle kriterier som skal legges til grunn for utvelgelsen av de som må sies opp.

Bedriften vil ofte ønske å prioritere kompetanse som utvelgelseskriterium, og vil ønske å komme til enighet med NITO om at dette kriteriet skal være avgjørende for utvelgelsen.

NITO anbefaler at tillitsvalgte skal kreve at ansiennitet skal være styrende for utvelgelsen av overtallige.

Erfaringsmessig vil de fleste virksomheter uansett foreta en utvelgelse på bakgrunn av kompetansevurderinger –  at de som vurderes som overtallige, er de som oppfattes å ha lavest kompetanse.

 Tillitsvalgtes rolle etter at arbeidstaker har mottatt oppsigelse

Etter at oppsigelsene er gitt vil tillitsvalgtes rolle først og fremst være å informere de oppsagte om at de snarest bør ta kontakt med sekretariatet.

Vi minner her om at dersom den enkelte ønsker et forhandlingsmøte, må arbeidsgiver motta skriftlig krav om dette innen 14 dager fra arbeidstaker mottok oppsigelsen, jf aml. § 17-3

Temaside for medlemmer: Oppsigelsesvernet ved nedbemanning i privat sektor

Ut over dette vil tillitsvalgtes rolle være å gi informasjon til sekretariatet om prosessen og å støtte oppsagte medlemmer i en vanskelig situasjon.

NITOs bistand under prosessen

NITO anbefaler at tillitsvalgte ringer sekretariatet tidlig i prosessen for å få en kontaktperson å konferere med underveis. Dersom sekretariatet blir kjent med at en omstillingsprosess er underveis, vil vi også kunne ta direkte kontakt med den tillitsvalgte.

  • I den utstrekning vi har praktisk mulighet til det, vil disse kontaktpersonene kunne reise ut for å avholde et informasjonsmøte i den enkelte virksomhet, dersom medlemmene eller tillitsvalgte ønsker dette.
  • Det er de lokale tillitsvalgte som må delta under de informasjons- og drøftingsmøter etter Hovedavtalen/omstillingsavtalen som avholdes i virksomheten.
  • Dersom virksomheten beslutter å gå til oppsigelse av ansatte, har den overtallige rett til å la seg bistå av sin lokale tillitsvalgte under drøftingsmøtet etter arbeidsmiljøloven § 15-1.

Ta gjerne kontakt med en jurist i sekretariatet for en gjennomgang av saken før dette drøftingsmøtet. Dette kan praktisk gjennomføres som en telefonkonferanse, hvor både den ansatte og den lokale tillitsvalgte deltar.

Dersom du mener at oppsigelsen ikke er saklig, har du som nevnt et tilbud om å ha med en saksbehandler fra sekretariatet på forhandlingsmøtet med arbeidsgiver.

NITO er også avhengig av å delta på dette møtet for å kunne foreta en vurdering av om oppsigelsen er saklig begrunnet. Dette er nødvendig for at NITO skal kunne ta stilling til om vi bør yte bistand ved en eventuell rettssak, dersom det ikke oppnås enighet under forhandlingene.

Vilkår for juridisk bistand

Dersom arbeidsgiver beslutter å si opp den ansatte, og vedkommende ønsker å reise søksmål mot oppsigelsen, vil sekretariatet foreta en vurdering av oppsigelsens saklighet. Finner NITOs sekretariat at det foreligger rettslig grunnlag for å reise søksmål, og vedkommende selv ønsker dette, dekkes alle omkostninger ved prosessen av NITO. Det vil være NITOs ansatte advokater / advokatfullmektiger som fører saken.

Det er et vilkår for juridisk bistand (ut over muntlig veiledning) at arbeidstakeren har vært medlem i NITO i minst 3 måneder før oppsigelsen fant sted og at innmeldingen i NITO ikke var knyttet til den situasjonen som eventuelt ledet til oppsigelsen.

Bakgrunnen for dette er at en rettssak er kostbar og at det ville være urimelig for øvrige medlemmer å prioritere saker for medlemmer som melder seg inn i NITO for å få gratis bistand til en konkret sak.

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: