Gå til innhold

Rettigheter ved sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Flere kommuner slår seg sammen til én. Hvilke rettigheter har du som ansatt ved en kommunesammenslåing? Og hvilken rolle har den tillitsvalgte? Eksemplene i saken er hentet fra kommunesammenslåinger, men samme prinsipper gjelder når fylkeskommuner slås sammen.

 

1) Hvilke konsekvenser har en kommunesammenslåing?

2) Betydning av virksomhetsoverdragelse 

3) Tillitsvalgtes rolle ved kommunesammenslåing

4) Den enkelte ansattes rettigheter og plikter

To puslebrikker.jpg

1) Hvilke konsekvenser har en kommunesammenslåing?

En sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner er en omorganiseringsprosess som kan utløse praktiske og juridiske utfordringer. Prosessens mange sider vil kunne virke inn på de ansatte og de tillitsvalgte i de berørte kommuner og deres arbeidsforhold.

Et viktig skille går mellom hva som er politikk og politisk besluttet og hva som er administrativt og skal gjennomføres.

Det er det administrative, eller selve gjennomføringen av sammenslåingene, våre medlemmer og tillitsvalgte kan påvirke – gjennom medarbeiderskap og regler om medbestemmelse.

Trenger dere råd om hvilke politiske påvirkningsmuligheter dere har, ta kontakt med NITOs samfunnspolitiske avdeling.

De problemstillinger og råd vi tar opp her vil også kunne gjelde situasjoner der kommuner går sammen på enkelte områder (f.eks. brann og IKT) og danner interkommunale selskaper (IKS).

Allerede etablerte IKS kan ved sammenslåing av kommuner bli oppløst og ført tilbake i ordinær kommune organisasjon. Også i disse situasjonene vil denne siden beskrive det de tillitsvalgte bør passe på og de rettigheter som gjelder.

Spørsmålene er mange og kan være vanskelig. NITOs anbefaling er at tillitsvalgte tar kontakt med sekretariatet så tidlig som mulig for å få råd og veiledning, samt en kontaktperson som kan følge prosessen.

Til toppen

2) Betydning av virksomhetsoverdragelse

Hva betyr det for arbeidstakerne at sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner betraktes som virksomhetsoverdragelse? Arbeidsmiljølovens kapittel 16 ivaretar arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Selv om det ikke er sagt uttrykkelig i lovteksten, er det uttrykt i lovens forarbeider at bestemmelsene også gjelder for offentlige virksomheter, der kommunesammenslåing blir oppgitt som et eksempel.

En kommunesammenslåing gir ikke i seg selv saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 16-4. Imidlertid kan sammenslåingen medføre endringer i arbeids- og ansvarsoppgaver.

Til toppen

3) Tillitsvalgtes rolle ved kommunesammenslåing

NITO anbefaler først og fremst at tillitsvalgte tar kontakt med en rådgiver i Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO så tidlig som mulig i prosessen.

Prosessen fra det enkelte kommunestyre har besluttet sammenslåing til denne er gjennomført kan bli gjennomført forskjellig fra sammenslåing til sammenslåing. Dette er et politisk valg.

De tillitsvalgte må være representert i de fora som behandler spørsmål knyttet til de ansattes arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold.

Det er viktig å sikre god forankring hos de tillitsvalgte og arbeidstakerne i de ulike stegene i prosessen. I et dokument som KS-advokatene og KS-forhandling har utarbeidet knyttet til arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger (KS FoU fra 2015) påpekes det at det sentrale for en vellykket overdragelse at de tillitsvalgte involveres gjennom hele prosessen.

De ansattes involvering er regulert både i arbeidsmiljøloven og i hovedavtalen (HA) i kommunal sektor. Både lov og tariffavtale gir de tillitsvalgte rett og plikt til å få informasjon og være med i drøftinger om sammenslåingen.

  • Best mulig samarbeid til virksomhetens beste både med tanke på arbeidsmiljøet og tjenestene som skal leveres – jf formålsbestemmelsen i hovedavtalen § 1-1
  • Søke god oversikt over lokale særavtaler og ordninger av betydning for medlemmenes arbeidsforhold
  • Ivaretakelse av interesser etter avtaleverket (f.eks. lokale særavtaler)
  • Gi viktige tilbakemeldinger og innspill til ledelsen
  • Ivaretakelse av enkeltmedlemmer
  • Bidra til å få med medlemmene på endringene
  • Tillitsvalgte skal og må være både støttespiller og «vaktbikkje»

Til toppen av siden

4) Den enkelte ansattes rettigheter og plikter

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 10-14

 

Møteplasser og tillitsvalgtopplæring

Vi ønsker at du skal kunne bygge nettverk og delta på møteplasser som dekker ditt behov. Det arrangeres derfor en rekke konferanser, kurs og temamøter over hele landet.

Finn møteplasser – se alle kurs og arrangementer

Om NITOs tillitsvalgtopplæring

Publisert: Sist oppdatert: