Tjenestereiser er en del av arbeidshverdagen for en stor andel av NITOs medlemmer. Slike reiser kan være svært belastende. Særlig belastende er det hvis arbeidstakerne ikke sikres tilstrekkelig restitusjon etter reiser.

forretningsmann-på-toget Foto gettyimages.gif

Hva er en tjenestereise?
Med tjenestereiser menes i denne sammenheng alle typer reiser som arbeidstaker gjør i tjenesten, uavhengig av om man lokalt bruker betegnelser som yrkesreise, arbeidsreise eller lignende.

Hvilke reiser skal regnes som arbeidstid?

  • For arbeidstakere som har en klar og avgrenset normal arbeidstid, vil reiser som foretas innenfor denne perioden, regnes som arbeidstid. 
  • Reiser mellom arbeidstakerens hjem og fast arbeidssted, regnes ikke som arbeidstid.
  • For arbeidstakere som ikke har et fast arbeidssted, og som stadig får tildelt nye oppdragssteder, vil også tid som går med til å reise fra arbeidstakerens hjem til oppdragssted regnes som arbeidstid. 

Høyesteretts avgjørelse fra 2018

I 2018 avsa Høyesterett en dom som gjaldt reiser en politimann hadde til og fra oppdragssted utenfor fast arbeidssted og utenfor alminnelig arbeidstid. Denne dommen trekker opp nye grenser for hva som skal defineres som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Dommen er gitt med grunnlag i en uttalelse fra EFTA-domstolen i samme sak.

Dommen innebærer at nødvendig tid som medgår til reise utgjør arbeidstid hvis reisen er

  • utenfor alminnelig arbeidstid
  • til eller fra et annet sted enn det faste arbeidsstedet
  • for å utføre oppgaver og plikter etter arbeidsavtalen

Dette innebærer at pålagte reiser i tjenesten som hovedregel skal regnes som arbeidstid.

NITOs vurdering av dommen i Høyesterett

Kompensasjon for reiser i tjenesten utenfor normal arbeidstid

Tariffavtalens eller eventuelt arbeidsavtalens betalingsbestemmelser skal legges til grunn når det gjelder kompensasjon for reiser som regnes som arbeidstid. Dersom det ikke er fastsatt egne bestemmelser for reiser, vil de alminnelige betalingsbestemmelsene for arbeidstid, herunder overtidsbetaling, legges til grunn for alle reiser som regnes som arbeidstid.

NITO mener
For reiser i tjenesten som ikke regnes som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven, mener NITO det skal avtales en kompensasjon. Dette gjøres best i tariffavtaler sentralt eller i lokale særavtaler.

Høyesterett har i en dom fra 2018 avgjort at innleide har samme rett til reisetidsgodtgjørelsen som de fast ansatte. Høyesterett viste blant annet til at formålet om reell likebehandling ikke ville vil nås om ikke reisetidsgodtgjørelse var omfattet.

Til toppen av siden

Arbeid på reise

Alt faktisk arbeid som utføres på reisen, skal regnes som arbeidstid. Dette vil også gjelde der selve reisen unntaksvis ikke anses som arbeidstid. Jobber du  utover alminnelig arbeidstid skal det regnes som overtid.

Utgifter på reise

Det er et viktig prinsipp at arbeidstaker ikke skal tape økonomisk på å reise i tjenesten. Alle nødvendige utgifter må dekkes av arbeidsgiver.

Lagmannsretten kom i 2018 til at arbeidstakerne gjennom en endring i virksomhetens reisepolicy ikke kan pålegges å legge ut for flybilletter og hotellopphold. For mindre utgifter er det praktisk at arbeidstaker legger ut og får dekket av arbeidsgiver så snart som mulig etter innlevering av reiseregning.

Krav til arbeidshvile

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidsfri:

  • Arbeidstaker skal minst ha 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, og 35 timer sammenhengende fri i løpet av sju dager.
  • Arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan avtale kortere perioder. Men ikke kortere enn 8 timer i løpet av 24 timer og 28 timer i løpet av sju dager. Forutsetningen for slike avtaler er at arbeidstaker sikres kompenserende hvileperioder eller annet passende vern.
NITO mener
Kombinasjonen av arbeidstid og reiser kan gi svært lange dager. Av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet, mener NITO at arbeidstakernes må sikres tilstrekkelig restitusjon.

Til toppen av siden

Registrering av reisetid

Det er et krav etter arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal ha en oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet.

NITO mener 
Av hensyn til belastningen som følger av kombinasjonen arbeidstid og reiser, mener NITO at all reisetid også skal registreres. Dette må også gjelde for arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger.

Til toppen av siden

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.