Gå til innhold

Direkteavtaler

Her følger informasjon til bedriftsgrupper som ønsker en direkteavtale med en uorganisert arbeidsgiver.

Gruppe sett bakfra.jpg

Avtalefestet pensjon (AFP) i direkteavtaler

NITO har AFP som en del av sentrale overenskomster med NHO og med Virke. AFP-ordningen administreres av Fellesordningen for AFP. Denne fellesordningen har nå endret vedtektene sine, noe som kan forplikte NITO til å kreve AFP som en del av våre direkteavtaler. NITO er i dialog med Fellesordningen for AFP for å få klarhet i hvilke konsekvenser vedtektsendringene vil ha for våre direkteavtaler.

Inntil videre inngår ikke NITO nye direkteavtaler eller reviderer eksisterende direkteavtaler. For mer informasjon ta kontakt med eller .

Etablering av direkteavtaler

Når NITO har en medlemsgruppe i en bedrift som ikke er tilsluttet en arbeidsgiverforening, kan en overenskomst (tariffavtale) inngås direkte mellom NITO og bedriften. Disse avtalene kaller vi direkteavtaler.

NITO anbefaler primært at tillitsvalgte arbeider for at arbeidsgiver melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon. NITO har sentrale avtaler med NHO, Virke og Samfo i privat sektor.

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker dette, er direkteavtale et godt alternativ.

Mal for direkteavtale

Mal for direkteavtale som kan være et utgangspunkt i forhandlingene med arbeidsgiver.

 Mal for direkteavtale i privat sektor 
(Sist revidert: August 2017)

Standard

NITO har utarbeidet en standard for direkteavtaler. Denne standarden er en kortform av vårt avtaleverk med NHO. Vi har tatt sikte på å lage en avtale som er lett å forstå og å bruke.

Hovedvekten er lagt på regler for samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen og regler om hvordan lønnsforhandlinger skal gjennomføres. Standarden er bare et forslag fra vår side.

Bedriftsgruppa står fritt til å gjøre endringer og tilføyelser så lenge ikke innholdet er i konflikt med NITOs policy. Vår erfaring er at de fleste etablerer avtaler som er identisk med eller ligger tett opp til standarden, og at disse avtalene fungerer godt i praksis.

Bedriftsgruppa forhandler

Vår erfaring viser at det er mest hensiktsmessig at bedriftsgruppa står for forhandlingene om opprettelse av direkteavtaler, med NITOs sekretariat som rådgiver på sidelinjen. Siden det er partene lokalt som skal praktisere avtalen er det også rimelig at disse partene diskuterer seg frem til endelig utforming. 

Vanlig fremgangsmåte er at styret i bedriftsgruppa går gjennom NITOs standard og diskuterer ønskede endringer/tilføyelser med NITOs sekretariat før skissen legges frem for arbeidsgiver. Det kan være greit om avtaleskissen sendes eller overleveres arbeidsgiver sammen med forslag om frist for skriftlig tilbakemelding eller fastsettelse av tidspunkt for forhandlingsmøte. 

Gruppene pleier å ta kontakt med oss for å drøfte utforming av egne krav og respons på arbeidsgivers endringsforslag. Når det gjennomføres forhandlingsmøter pleier vi å være informert om tidspunkt slik at saksbehandler kan være tilgjengelig på telefon under forhandlingene. Hvis arbeidsgiver nekter å forhandle eller man ikke kommer til enighet om en avtale, vil vi som regel ta et møte med hele bedriftsgruppen for å diskutere hvordan situasjonen skal håndteres.

Inngåelse og oppsigelse av direkteavtaler

Når bedriften og NITOs bedriftsgruppe har kommet til enighet om en avtaletekst, skal avtalen sendes NITOs sekretariat for godkjenning og signering. Vi anbefaler at bedriften sender oss tre undertegnede eksemplarer av avtalen. Vi returnerer to signerte eksemplarer, ett til bedriften og ett til bedriftsgruppen.

NITOs direkteavtaler inngås som oftest for ett år av gangen. Det må fastsettes tidspunkt for ikrafttredelse (vanligvis tidspunkt for undertegning av avtalen) og tidspunkt for utløp. Avtalen kan sies opp med en viss frist (vanligvis to måneder før utløpsdato). Hvis den ikke sies opp innen fristen løper avtalen videre en ny periode.

Revisjon av direkteavtale

En revisjon betyr at avtalen sies opp til reforhandling. 

Hvis bedriftsgruppen ønsker endringer eller oppdateringer i en direkteavtale, må sekretariatet kontaktes i god tid før avtalens utløp.

Publisert: Sist oppdatert: