Gå til innhold
Gruppe mennesker sett bakfra Foto: GettyImages

Direkteavtaler

Jobber du et sted uten tariffavtale og hvor arbeidsgiver er uorganisert? Da kan en direkteavtale være en måte å sikre innflytelse for deg og de andre NITO-medlemmene i bedriften.

Hva er en direkteavtale?

Når NITO har en medlemsgruppe i en bedrift som ikke er tilsluttet en arbeidsgiverforening, kan en overenskomst (tariffavtale) inngås direkte mellom NITO og bedriften. Disse avtalene kaller vi direkteavtaler.

NITO anbefaler primært at tillitsvalgte arbeider for at arbeidsgiver melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon som NITO har avtale med på sentralt nivå. NITO har i privat sektor sentrale avtaler med arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke.

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker dette, er direkteavtale et godt alternativ.

Skreddersydd avtale (standard)

NITO har utarbeidet en standard for direkteavtaler. Denne standarden er en kortform av vårt avtaleverk med NHO. Vi har tatt sikte på å lage en avtale som er lett å forstå og å bruke. 

Mal skreddersydd direkteavtale med AFP
(Sist revidert: Januar 2020)

Hovedvekten i denne malen er lagt på regler for samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen og regler om hvordan lønnsforhandlinger skal gjennomføres.

Standarden er et forslag fra vår side, og bedriftsgruppa står fritt til å gjøre endringer og tilføyelser så lenge ikke innholdet er i konflikt med NITOs retningslinjer. Vår erfaring er at de fleste etablerer avtaler som er identisk med eller ligger tett opp til standarden, og at disse avtalene fungerer godt i praksis. 

Fra 2019 er avtalefestet pensjon en del av NITOs direkteavtaler. Les mer om AFP på afp.no. 

Alternativ: Henvisningsavtale

Som et alternativ til en skreddersydd direkteavtale basert på standarden over, kan det inngås en såkalt «henvisningsavtale». Slike direkteavtaler henviser til andre tariffavtaler og vil kunne lyde som følger: «Den til enhver tid gjeldende avtale mellom organisasjonene xx og xx gjøres gjeldende.»

Mal henvisningsavtale med AFP

Direkteavtale er ikke det samme som husavtale

Noen bedrifter har såkalte husavtaler. Dette er tariffavtaler mellom arbeidsgiver og en lokal husforening. I en slik avtale vil ikke NITO være part. Malene for direkteavtaler er ikke anvendelig til husavtaler. 

Det er bedriftsgruppa som forhandler

Vår erfaring viser at det er mest hensiktsmessig at bedriftsgruppa står for forhandlingene om opprettelse av direkteavtaler, med NITOs sekretariat som rådgiver på sidelinjen. Siden det er partene lokalt som skal praktisere avtalen, er det også rimelig at disse partene diskuterer seg frem til endelig utforming.  

Vanlig fremgangsmåte er at styret i bedriftsgruppa går gjennom NITOs standard og diskuterer ønskede endringer/tilføyelser med NITOs sekretariat, før skissen legges frem for arbeidsgiver. Det kan være greit om avtaleskissen sendes eller overleveres arbeidsgiver sammen med forslag om frist for skriftlig tilbakemelding eller fastsettelse av tidspunkt for forhandlingsmøte.  

Gruppene pleier å ta kontakt med oss for å drøfte utforming av egne krav og respons på arbeidsgivers endringsforslag. Når det gjennomføres forhandlingsmøter, pleier vi å være informert om tidspunkt slik at saksbehandler kan være tilgjengelig på telefon under forhandlingene. Hvis arbeidsgiver nekter å forhandle, eller man ikke kommer til enighet om en avtale, vil vi som regel ta et møte med hele bedriftsgruppen for å diskutere hvordan situasjonen skal håndteres. 

Inngåelse og oppsigelse av direkteavtaler

Når bedriften og NITOs bedriftsgruppe har kommet til enighet om en avtaletekst, skal avtalen sendes NITOs sekretariat for godkjenning og signering. Avtalen kan sendes elektronisk, signert av arbeidsgiver. NITO vil returnere signert avtale til tillitsvalgt som sender et eksemplar til arbeidsgiver. 

NITOs direkteavtaler inngås som oftest for ett år av gangen. Det må fastsettes tidspunkt for ikrafttredelse (vanligvis tidspunkt for undertegning av avtalen) og tidspunkt for utløp. Avtalen kan sies opp med en viss frist (vanligvis to måneder før utløpsdato). Hvis den ikke sies opp innen fristen, løper avtalen videre en ny periode. 

Revisjon av direkteavtale

En revisjon betyr at avtalen sies opp til reforhandling. 

Hvis bedriftsgruppen ønsker endringer eller oppdateringer i en direkteavtale, må sekretariatet kontaktes i god tid før avtalens utløp.

Hvor mye tjener en ingeniør?

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: