KS

For de aller fleste av NITOs medlemmer i kommuner og fylkeskommuner skjer lønnsforhandlingene i den enkelte kommune, fylkeskommune, kommunale virksomhet. For NITO-medlemmer som er ansatt i undervisningsstillinger fastsettes lønn i hovedsak sentralt.

I de sentrale forhandlingene er det Akademikerne Kommune som forhandler for NITO. På lik linje med de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne Kommune sender NITO sitt innspill til Akademikerne mot slutten av mars.

Før det har NITO invitert tillitsvalgte til å komme med innspill. Deretter blir NITOs krav/innspill et tema på den årlige sentrale tariffkonferansen som arrangeres i første halvdel av mars. Det er NITO Kommune som endelig vedtar NITOs krav.

 

Øvrige deler av tariffavtalen, blant annet arbeidstid, overtidsgodtgjøring og pensjonsrettigheter, forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjørene hvert annet år.

  • De sentrale generelle særavtaler (SGS) blir også  forhandlet av Akademikerne på vegne av NITO.
  • De sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) blir derimot forhandlet av NITO sentralt direkte mot KS.

Lokale lønnsforhandlinger

Når det gjelder de lokale forhandlingene er det NITOs tillitsvalgte eller andre fra NITOs lokale bedriftsgruppe som forhandler for medlemmene. Dersom NITO ikke har tillitsvalgt eller en etablert bedriftsgruppe i virksomheten, kan enten forhandlingsfullmakt gis til en annen forening eller NITO sentralt bistå.

NITO anbefaler våre tillitsvalgte å forhandle fram en ramme, i % eller kroner, for lønnsoppgjøret. Deretter foretar arbeidsgiver en individuell lønnsfordeling, gjerne ut i fra kriterier som partene har blitt enige om på forhånd.

NITO mener kommunal sektor må ha mulighet til å bruke lønnssystemet på en slik måte at den kan rekruttere og beholde kvalifisert personell. Da er frie, lokale forhandlinger basert på individuell lønn det kanskje aller viktigste virkemidlet.

NITO mener at tjenestetilbudet til innbyggerne tilsier at kommunene har nødvendig kompetanse i alle ledd. Dette fordrer et konkurransedyktig lønnsnivå på linje med tilsvarende grupper i privat sektor.

NITO mener at lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger også må forhandles lokalt.

Oslo kommune

I de sentrale forhandlingene med Oslo kommune er det Akademikerne Kommune som forhandler for NITO.

På lik linje med de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne Kommune sender NITO sitt innspill til Akademikerne mot slutten av mars. Det er NITO Kommune som endelig vedtar NITOs krav.

Byrådet i Oslo hevder at de ansatte er en viktig ressurs for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen. Byrådet sier de vil føre en målrettet arbeidsgiverpolitikk med sikte på å rekruttere og beholde ansatte.

NITO støtter Akademikerne i at Overenskomsten (Dokument 25) og forhandlingssystemet må moderniseres.

Avtaleverket må gjøres til et rammepreget verktøy som gir de lokale parter stor frihet til å finne skreddersydde løsninger for virksomheten.

En del bestemmelser bl.a. arbeidstid, overtidsgodtgjøring og pensjon samt størrelsen på total lønnsvekst må fortsatt fastsettes av de sentrale parter, mens fordeling av lønn må fastsettes i lokale kollektive forhandlinger.

NITO og Akademikerne mener at akademikere ansatt i Oslo kommune, skal ha et lønnsnivå om lag på samme nivå som tilsvarende gruppe i privat sektor.

Tariffavtaler i kommunal sektor