Gå til innhold
Energi, kraftlinje. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjøret KS Energi

Følg lønnsforhandlingene for virksomheter i KS Energi.

Tariffnytt 31.05.2018

Hva ble NITO enige med KS om i revisjonen av Energiavtale II?

Forhandlingene startet opp den 29. mai 2018 og ble avsluttet med enighet mellom partene natt til 30. mai. NITO forhandlet sammen med Tekna og Norsk Maskinistforbund som også er part i Energiavtale II. NITOs tariffutvalg for KS Energi deltok i forhandlingene og har godtatt forhandlingsprotokollen.

Protokoll KS - NITO Energiavtale II 2018

Tariffutvalget er rimelig godt fornøyd ut fra de krav som ble fremmet – krav som også ble drøftet på den sentrale tariffkonferansen i mars måned. Det er foretatt noen forbedringer på enkelte steder i avtalen, gjort noen presiseringer og tatt inn noen bestemmelser som peker framover, eksempelvis behovet for å ha et bedre fokus på kompetansenivået i bedriftene.

Forhandlingene om revisjon av Energiavtale I, der El og IT-Forbundet, Fagforbundet og Delta er part på arbeidstakersiden ble ført parallelt. Det ble også her oppnådd enighet. En del av de endringene som ble foretatt er likelydende for de to avtalene.

Økonomi

På vanlig måte ble det avtalt at lønnsveksten for NITOs medlemmer skal skje etter forutgående lokale forhandlinger som definerer den gjennomsnittlige lønnsveksten for NITOs medlemmer i 2018 (forhandlinger om potten). Arbeidsgiver fordeler lønnstilleggene til det enkelte NITO-medlem. Dette er til punkt og prikke den lønnspolitikk som NITOs kongress har bestemt skal følges.

Forhandlingene om pottens størrelse skal skje på bakgrunn av bedriftens økonomiske forhold. Går bedriften tilfredsstillende økonomisk skal lønnsreguleringen samsvare med dette. Det er dette som skal være førende, ikke hva som er fremforhandlet på andre områder som kommunal sektor, frontfaget osv.

Det som er gjort ved forhandlingene om Energiavtale I har naturligvis begrenset relevans for NITO, men det er likevel verdt å merke seg økonomien i det de ble enige om.

Det økonomiske resultatet for Energiavtale I med stort og smått antas ha en økonomiske ramme på 3,4 %. Dette ligger jo klart over frontfagsrammen på 2,8 % og er noe som NITO bør ha i bakhodet når det skal forhandles lokalt – uten at tallet 3,4 % ikke skal være noen fasit for vår del.

Avlønning av alderspensjonister

Bestemmelsen gjelder for pensjonister som leies inn for kortere tid. Det er statens satser som skal legges til grunn her – etter samme prinsipp som tidligere og for tiden kr. 201 pr. time.

Ved å bare henvise til statens sats slipper man å avtalefeste beløpet størrelse. I tillegg får man reguleringen med seg fra 1. januar (tidspunktet da staten reguler pensjonistlønnen), altså ikke fra 1. juni som gjelder virkningstidspunktet for andre reguleringer i avtalesammenheng.

§ 3-4 Lokalt oppgjør

Fristen for gjennomføring av de lokale forhandlingene er nå flyttet fra 15. oktober til 15. november det enkelte år.

  • Om statistikk: Ved de lokale forhandlingene har bruk av statistikk vært et tilbakevendende tema en del steder. Det foreligger en (felles) statistikk som kalles PAI-statistikken som utarbeides av KS Bedrift. Denne har det tidligere vært en del feil i på grunn av feil innrapportering fra arbeidsgiverne. I tillegg utarbeider som kjent NITO egen statistikk hvert eneste år. Denne kan nå legges fram i lokale forhandlinger og brukes der, med en litt større grad av legitimitet enn tidligere.

  • Evalueringsmøte: Det er nå bestemt at det lokalt skal gjennomføres evalueringsmøte etter at det lokale forhandlingene er gjennomført. Tanken er at man skal skape et grunnlag for hele tiden å utvikle forhandlingsprosessen til partenes beste. Kommunikasjon og reelle forhandlinger er noen stikkord i denne forbindelse.

§ 6-1.4 Overtid etter tilkalling

Denne bestemmelsen er ny, men stadfester det som er praksis mange steder (men ikke over alt).

Overtidsarbeid ved tilkalling (ikke fra beredskap) kompenseres minst som for 2 timer selv om arbeidet tar eksempelvis bare 20 minutter. Har man avtalt bedre ordninger i lokale særavtaler er det naturlig å beholde disse.

§ 6-2 Vernebestemmelser

Bestemmelsen er ikke ny, men er skrevet om for å fremstå mer klargjørende og fjerne grunnlaget for tvil og spørsmål.

§ 8-2.2. Omfang/lønnens størrelse

Fra tid til annen har det kommet spørsmål om hva som ligger bak begrepet full lønn under sykdom. Dette er på presisert nærmere.

§ 13-3 Reiser og opphold på reiser innenlands – arbeidsreiser

Denne bestemmelsen retter seg nok primært mot de arbeidstakerne som følger Energiavtale I, men er for ordens skyld også tatt med i Energiavtale II. Man har fjernet en beløpsmessig henvisning til statens regler.

§ 14 Lagring av personopplysninger

Her det tatt inn en oppdatert henvisning samt en ny henvisning til det nye regelverket som er innført på området – GDPR.

§ 15 Varighet

Her tas inn de standardformuleringer som knytter seg til avtalens varighet fram mot neste revisjon i 2020.

Om tjenestepensjon

I tillegg er det tatt med en forhandlingshjemmel for å kunne ajourføre regelverket rundt tjenestepensjon i pakt med det som skjer i stat og kommune.

Om tjenestereise og arbeidstid

Det har vært et ønske fra NITO i mange år å lage enhetlige regler om kompensasjon for tjenestereiser som ligger utenfor vanlig arbeidstid. Her foreligger et spekter av ordninger i dag fra full kompensasjon der reisen sees på som vanlig arbeidstid til ingen ting overhode. I avtaleverket i dag ligger det en forhandlingshjemmel i dag som gir lokal forhandlingsrett, men resultatmessig ser man for store forskjeller.

Det har vært en sak i EU-systemet der EFTA-domstolen har gitt en uttalelse til Norsk Høyesterett til en sak de skal behandle (en politimann på Vestlandet som hadde en tjenestereise som ikke ble kompensert). Når høyesterett har avsagt dom vil denne kunne få overslag til andre deler av arbeidslivet. For å kunne fange opp dette er det avtalt en forhandlingshjemmel der de sentrale partene kan avtale regler i Energiavtale II ved mellomårsoppgjøret i 2019. (Slipper å vente helt til avtalerevisjonen i 2020)

Kompetanseutvikling

Det er nå avtalt noen prinsipper som pålegger det lokale parter å fokusere på kompetanse og kompetanseutvikling. Bakgrunnen er den rivende utvikling vi ser foran oss med eksempelvis digitalisering og nye måter å arbeide på. For å ha mulighet til å møte utviklingen er det en forutsetning at man forsterker arbeidet med å sikre et rett kompetansenivå til enhver tid.

Hvor bestemmelsen skal tas inn i avtaleverket avgjøres av redaksjonsutvalget.

Redaksjonelle endringer

Her dreier det seg om å ajourføre henvisninger til andre bestemmelser.

Protokolltilførsler

Mange av protokolltilførselene fra avtaleperioden 2016-18 er videreført. Dette gjelder:

  • Likestilling
  • Redaksjonskomite
  • Bonus
  • Seniorpolitikk
  • Elektronisk kommunikasjon

Avsluttende kommentar

Oppgjøret i 2018 medførte ikke de stor materielle endringene. Dette var det heller ikke lagt opp til fra NITOs side. Vi har imidlertid tro på at man nå kan starte de lokale forhandlingene for NITOs medlemmer med Energiavtale II som et tilfredsstillende arbeidsverktøy.

Tariffutvalget og NITOs sekretariat ønsker lykke til med forhandlingene og ønsker samtidig en god sommer!

Tariffnytt 30.05.2018

Enighet i forhandlingene med KS

NITO og KS Bedrift er enige i oppgjøret for e-verk. Forhandlingene om Energiavtale II ble avsluttet med enighet mellom partene ved 02.00-tiden natt til 30. mai.

 

Tariffutvalget har godtatt forhandlingsresultatet for NITOs del og er rimelig godt fornøyd alt tatt i betraktning. Det er foretatt noen forbedringer på enkelte steder i avtalen, gjort noen presiseringer og tatt inn noen bestemmelser som peker framover, eksempelvis behovet for å ha et bedre fokus på kompetansenivået i bedriftene.

Protokoll KS - NITO Energiavtale II 2018

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO KS Energi

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO KS Energi. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Asle Olav Garnås, Oddvar Steinhaug (leder), Anders Lundby, Olav Warberg (vara) og Arild Brandal (vara).

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om økte forventinger til årets oppgjør og hadde klar beskjed om hva NITO synes om konsernstyring:

- Vi vil ha oss frabedt konsernstyring og at resultatet fra frontfagsforhandlingene legges som et tak, for ikke å si et lokk, på lønnsforhandlingene i den enkelte bedrift, så Markussen.

- Når de økonomiske pilene peker oppover er det naturlig at forventningen til et godt oppgjør øker. Og når til og med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri sier at det er rom for lønnsøkning i år, ja da er det lett å bli optimistisk

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 03.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttet

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. NITO har vært en del av disse forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune, og vil også være med på den videre behandlingen.

Lørdag morgen ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Siw Tyldum, som er leder av NITO stat, er enig med Kvam i behovet for en endring av dagens pensjonsordning og ser positivt på løsningen som kom i morges.

- Den framforhandlede løsningen er bedre for framtidige pensjonister enn det dagens ordning er. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb. Overgangsordningene vil kunne bli krevende, men dette er nødvendig for å sikre alle en best mulig og forutsigbar pensjonsordning, sier Tyldum.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

- Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Tariffnytt 08.02.18

Lønnsoppgjøret 2018 for KS Energi omfatter de energibedriftene som er medlem av KS Bedrift.

I 2018 er det et såkalt hovedoppgjør som innebærer at det er full revisjon av den tariffavtalen som gjelder mellom NITO og KS Bedrift – Energiavtale II.

Oppgjøret kommer til å være hovedtema på den sentrale tariffkonferansen som avholdes på Hotell Moxy på Hellerudsletta utenfor Oslo i dagene 14. og 15. mars 2018.

NITO har gjort avtale med KS Bedrift om at forhandlingene skal finne sted i tidsrommet 29. til 31. mai 2018.

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: