Gå til innhold
Energi, kraftlinje. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjøret energi - enighet

Følg lønnsforhandlingene for området Energi.

Tariffnytt 31.5.17

Enighet i årets energioppgjør

NITO og KS Bedrift ble enige sent på ettermiddagen 30. mai om oppgjøret for energibedrifter som følger Energiavtale II. Protokollen ble undertegnet 31. mai kl. 13.00 da organisasjonene som følger Energiavtale I også var kommet i havn med samme arbeidsgivermotpart.

I og med at det dreier seg om et mellomårsoppgjør foretas normalt ikke endringer i Energiavtalens bestemmelser. Ut fra denne bakgrunnen fremmet NITO denne gangen få krav, og opplevde at alle kravene ble innfridd.

Det er med bakgrunn i NITOs lønnspolitikk om at det ikke fremforhandles sentralt bestemte lønnstillegg.

Innledningsvis er det viktig å understreke at NITO skal føre frie lokale forhandlinger med den enkelte arbeidsgiver basert på bedriftens økonomi. Dette følger av grunnprinsippene i Energiavtale II. Det var også i år utspill fra andre organisasjoner om at lønnsøkningene i NITOs lokale forhandlinger skal bygge på resultatene fra sentrale og lokale forhandlinger i Energiavtale I som en norm. Det ville vært en innblanding i NITOs frie forhandlingsrett og ble greit avvist fra arbeidsgiversiden.

Når det gjelder resultatet har man fulgt opp endringene fra kommunesektoren om å justere timesatsen for alderspensjonister som tar kortvarige arbeidsoppdrag fra kr. 191,- til 196,-

Det er tatt inn i protokollen en henvisning til Arbeidstilsynets hjemmesider som viser samlet alle de saker der det er fattet vedtak om omregningsfaktor ved beredskapsvakt.

Dette er ment å være et verktøy som de lokale partene – som fortsatt diskuterer omregningsfaktor – kan bruke for å skaffe seg informasjon.

NITO har tidligere ved flere anledninger kritisert lønnsstatistikken som utarbeides av KS Bedrift for energisektoren(PAI-registeret). Blant annet er innrapporteringen svært mangelfull, noe som påvirker statistikken, særlig når denne splittes opp på geografisk mindre områder enn hele Norge. I og med at statistikken brukes ved en del tilfeller lokalt (i tillegg til NITOs egen lønnsstatistikk) må bergningsgrunnlaget forbedres gjennom blant annet å se nærmere på innrapporteringsrutiner. Partene i energiavtalene skal arbeide med dette tema utover høsten.

Som nevnt ble også partene enige i Energiavtale I (hvor El og IT er den største organisasjonen). Her gis alle et årlig tillegg bestemt sentralt på kr. 1463,- pr. år. I tillegg er minstelønnssatsene (som treffer bare enkelte arbeidstakere som følger den avtalen) løftet med kr. 7.000,- Det skal føres lokale forhandlinger også etter denne avtalen, men utgangspunktet blir litt annerledes i og med at det er gitt et begrenset sentralt tillegg.

Protokoll forhandlinger Energiavtale II KS Bedrift - NITO 30.5.17.

Sentrale forhandlinger etter Energiavtale II

Det skal gjennomføres sentrale forhandlinger i energiområdet 30. og 31. mai.

Les også: Frontfaget ikke et tak for lokale lønnsoppgjør

NITOs lønnsstatistikk 

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Samt spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: